< Terug naar vorige pagina

Project

De goddelijke verkiezing van Isaac: een verhalend-kritische analyse van Genesis 16: 1-18: 15 en 21: 1-21

Genesis 16 en 21:1-21 hebben de aandacht getrokken van vele Bijbelse onderzoekers, waarbij verscheidene exegetische invalshoeken zijn uitgevoerd op beide verhalen. Eén van de problematieken in de analyse van de boven-vernoemde verhalen, is de vraagstelling naar het kernmotief. Verschillende onderzoekers hebben de verhalen geïnterpreteerd vanuit een etiologisch perspectief: ten eerste wordt de verklaring van de heiligheid van de bron Lehai-Roi belicht, en ten tweede wordt de kenschetsing van de Ismaelitische nomaden en hun verhouding tot Israël beargumenteerd. Andere onderzoekers, voornamelijk vanuit een feministische invalshoek, hebben de conflicten tussen Hagar and Sara binnen de verhaallijnen benadrukt en, in bijzonder, de patriarchale implicaties binnen die verhalen. Naast de etiologische en feministische interpretaties zijn er ook nog andere theologische interpretaties aangeboden. De voorstanders van de theologische interpretatie van de verhalen zoals Von Rad, relateren de verhalen met de heilsgeschiedenis van de Israëlieten. Men kan zeggen dat dergelijke motieven inderdaad aanwezig zijn binnen de verhalen. Niettemin is er nog geen uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar de correlatie van, aan de ene kant, het motief van de goddelijke uitverkiezing van Isaak en zijn recht op de erfenis, en, aan de andere kant, de boven-vernoemde interpretaties. Dit onderzoek spitst zich daarom toe om het motief te verkennen aan de hand van een verhaal-analyse. Het wil aantonen dat Gods verkiezing van Isaac als de zoon van de erfenis centraal staat in Genesis 16 en 21: 1-21 en andere motieven verbindt. Het verklaart de reden waarom de discussie over Ismaël aandacht krijgt. Ismaël als de zoon van Abraham zou ook een grote natie zijn, ook al is hij niet de zoon van de erfenis. Het is ook grotendeels, op basis van de verkiezing van Isaac als kind van de erfenis, dat er een conflict is tussen Sarah en Hagar.

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:Genesis, Divine Election
Disciplines:Theologie en religiestudies
Project type:PhD project