< Terug naar vorige pagina

Project

De diasporablik: Een multimethodologisch onderzoeksproject naar diasporafilmbeleid en -representatie in Vlaanderen (2002-2021)

De laatste decennia is diasporacinema sterk naar de Europese voorgrond getreden. Ook in Vlaanderen is deze trend erg relevant en kregen interculturele identiteiten een prominente rol in contemporaine filmnarratieven. Diasporacinema geldt als "site of struggle" binnen de interculturele samenleving en kan helpen in de deconstructie van Eurocentrische, hegemonische denkpatronen doorheen een transnationale shift. Terwijl diasporacinema traditioneel belicht wordt aan de hand van receptiestudies en tekstueel onderzoek, gaat er veel minder aandacht uit naar de industriële en beleidsdimensies waarbinnen diasporadiscoursen worden geproduceerd en gedistribueerd. Gezien de institutionele macht van het VAF binnen de Vlaamse Filmindustrie, is dit project specifiek geïnteresseerd in de complexe relatie tussen het Vlaamse filmbeleid en de problematiek omtrent diaspora en interculturele diversiteit.Daarom tracht dit onderzoek de politieke, industriële en socio-culturele dynamieken van diasporacinema in Vlaanderen te doorgronden, door zich bij het groeiende veld van critical policy studies te voegen. Concreet zal dit onderzoek (1) het institutionele kader van het Vlaamse filmbeleid (2002-2021) omtrent diasporaculturen en -cinema bestuderen vanuit een kritisch perspectief; (2) de beleidspraktijken rond de productie en distributie van diaspora films onderzoeken; en (3) analyseren welke tekstuele representaties worden geproduceerd omtrent diaspora.

Datum:1 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:Diaspora, filmbeleid, filmstudies
Disciplines:Media- en communicatiebeleid, Interculturele communicatie, Politieke economie van communicatie, Etniciteit en migratiestudies, Filmstudies