< Terug naar vorige pagina

Project

Bedrijfsspecifieke beslissingsondersteuning voor optimalisatie van het slachtgewicht van vleesvarkens in een complexe en veranderende beslissingscontext. (PHDFREDERIK)

Centrale onderzoeksvraag/doel
Doel van dit onderzoek is voor de varkenssector een rekenmodel te bouwen over het optimaal slachtgewicht van een mestvarken in Vlaanderen. Dat model gebruikt zowel technische kengetallen (groeicurves, voederconversie, etc.) als markteconomische gegevens (karkasprijs, voederprijs, vraag in de slachthuizen…). De hedendaagse economische context dwingt de varkenssector tot verdere optimalisatie van het productieproces. Het slachtgewicht heeft mogelijk een belangrijke invloed op de rendabiliteit. Bijzonder aan dit onderzoek is dat de tool voor effectieve beslissingsondersteuning van de varkenshouder (die zich afvraagt: Laat ik mijn varkens slachten aan een lichter of een zwaarder gewicht?) tot stand komt via de intensieve samenwerking met de sector.

Onderzoeksaanpak
We combineren in het onderzoeksopzet zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden, en zowel technische als markteconomische gegevens. Op basis van dierproeven (in de nieuwe varkenscampus op de ILVO-diersite) verzamelen we gedetailleerde technische data voor de optimalisatiemodellen: voedersamenstelling en –inname, groeicurve, voederconversie, slachtrendement, slachtkwaliteit,… . Op die cijfers leggen we een raster van economische cijfers (kostprijzen, karkasopbrengst, slachthuis- en marktinformatie …). Met die twee (voortdurend veranderende) datasets bepalen we de economische productiefunctie van het varkensbedrijf op elk gegeven moment van het onderzoek. De productiefuncties interpreteren we om het slachtgewicht te optimaliseren. We betrekken de stakeholder bij het kwalitatief onderzoek en bij het onderwerp, de uitbouw en de validatie van de finale ondersteunende tools.

Relevantie/Valorisatie
De vraagstukken waar de varkenssector mee worstelt zijn erg specifiek wegens het complex productieproces. Het optimale slachtgewicht permanent en beter inschatten kan het productieproces verbeteren. Wij verwachten daarom veel belangstelling voor deze nieuwe tool. Een bijkomende relevantie van dit project is dat de betrokken varkenshouders via de ondersteunende tools dieper inzicht verwerven in de relatie tussen de kengetallen onderling van hun bedrijf en tussen de bedrijfskengetallen en de economische parameters die afhankelijk zijn van de marktomstandigheden. Hierdoor komt de varkenshouder beter beslagen op de markt en verwerft hij in de toekomst meer onderhandelingsmacht ten aanzien van leveranciers en afnemers.
Datum:1 jan 2014 →  31 dec 2017