< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling

Research Unit

Tijdsduur:1 nov 2002 →  Heden
Organisatieprofiel:

In de onderzoeksgroep duurzame ontwikkeling wordt het onderzoek gegroepeerdvan twee onderzoeksthema’s, respectievelijk Mondiale ontwikkeling en  Milieubeleid, die op hun beurt verder uitgesplitst worden in prioritaireonderzoekslijnen.

MONDIALE ONTWIKKELING

HIVA voert een brede waaier van onderzoeks- en evaluatie-activiteiten uit over de thema’s mondiale ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. Het onderzoek is gericht op het informeren van het beleid en de praktijk, en omvat de volgende specialisatiedomeinen.

Actoren in ontwikkeling

 • Traditionele actoren in ontwikkeling: NGO’s, bilaterale donoren, multilater ale donoren
 • Opkomende actoren in ontwikkeling: groeilanden, vakbonden,burgerinitiatieven, private sector, migrantenorganisaties, stichtingen
 • Actoren in het Zuiden: coöperatieven, multualiteiten, middenveldorganisaties

Thematische domeinen

 • Mondiaal burgerschap
 • Brede trends in mondiale ontwikkeling
 • Onderwijs, arbeidsmarkt en ontwikkeling
 • Sociale economie
 • Sociale bescherming en toegang tot gezondheidszorg

Methodologie en mechanismen in mondiale ontwikkeling

 • Planning, monitoring & evaluatie (PME), en organisatieleren
 • Capaciteitsversterking
 • Ontwikkelingseffectiviteit
 • Collaboratief actie-onderzoek

MILIEUBEL EID EN DUURZAME ONTWIKKELING

HIVA heeft een ruime ervaring in beleidsondersteunend onderzoek over milieubeleid en duurzame ontwikkeling. Met onze expertise in milieubeleidsevaluatie en milieufiscaliteit zijn we een gevestigde partner in nationale en internationale onderzoeksprogramma’s. Binnen duurzame ontwikkeling heeft de focus zich de laatste jaren meer en meer verlegd naar de studie van transities, d.w.z. fundamentele veranderingen in maatschappelijke systemen. Daarnaast besteedt het team veel aandacht aan Europees en internationaal milieu- en klimaatbeleid.

De kernthema’s

 • Duurzame ontwikkeling (Duurzaamheidstransities en transitiebeleid - Welzijn en duurzame ontwikkeling - Governance voor duurzame ontwikkeling)
 • Economische en financiële instrumenten (Milieubelastingen en -subsidies - Milieuschadelijke subsidies - Financiering van transitie)
 • Milieubeleidsevaluatie (Ex-ante en ex-post-evaluaties - Effectiviteit en neveneffecten van milieubeleid)
 • Klimaatadaptatie (Sociale en economische impact van overstromingen)
 • Mondiaal milieubeleid (Klimaat- en energiebeleid van China - EU-Azië-relaties - Grondstoffenbeleid en duurzaam materialenbeheer)

 

Trefwoorden:global development, environmental policy
Disciplines:Andere economie en bedrijfskunde, Burgerschap, immigratie en politieke ongelijkheid, Internationale en vergelijkende politiek, Multilevel governance, Nationale politiek, Politiek gedrag, Politieke organisaties en instellingen, Politieke theorie en methodologie, Openbaar bestuur, Andere politieke wetenschappen, Toegepaste sociologie