< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Milieu Ecologie en Toegepaste Microbiologie (ENdEMIC)

Research Group

Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:Lab of Environmental and Urban Ecology - Roeland SamsonDoor de sterk stijgende wereldbevolking komt de beschikbare ruimte onder steeds grotere druk te staan. Verstedelijking biedt een logische oplossing voor dit ruimteprobleem. In steden worden echter verschillende vervuilende activiteiten geconcentreerd, met niet alleen negatieve gevolgen voor de mens, maar ook voor de planten en dieren die in deze steden verblijven. Tegelijkertijd biedt de stedelijke omgeving - of het stedelijke ecosysteem, met zijn specifieke karakteristieken op bijvoorbeeld het vlak van microklimaat en luchtverontreiniging – ook oplossingen voor bepaalde milieuproblemen zoals via stadslandbouw en koolstofopslag.Een ander probleem dat gelinkt is aan dezelfde problematiek van overbevolking en druk op het landgebruik, en gecombineerd met antropogene globale klimaatwijzigingen, is de voedselzekerheid in het Zuiden. Een gedeeltelijke, maar duurzame, oplossing voor dit probleem kan gevonden worden in het gebruik van lokale multi-purpose boomsoorten als voedselbron, maar ook voor bijvoorbeeld het leveren van pharmaceuticals. Er wordt echter nog vaak gebruik gemaakt van wilde, niet gedomesticeerde planten met een lage productie. Een goede kennis van de natuurlijke rijkdommen is daarom een eerste stap richting (lokale) domesticatie van deze soorten en het verhogen van de voedselzekerheid in het Zuiden.In relatie tot de bovenbeschreven milieuproblemen richt het Laboratorium voor Milieu- en Stedelijke Ecologie (EUREC-A), onder leiding van Prof. Roeland Samson, zich op drie onderzoeksthema's.- Het eerste onderzoeksthema spitst zich toe op milieugerichte plantenecofysiologie. Het onderzoek beschouwt de plant van blad- naar bestandsniveau, en richt zich voornamelijk op de ecofysiologische kararkterisatie van (sub)tropische multi-purpose boomsoorten in relatie tot bijvoorbeeld droogte en verzilting in het kader van voedselzekerheid en domesticatie.- Een tweede onderzoeksonderwerp is biomonitoring van luchtverontreiniging. Het doel is hier om een betrouwbare biomonitoringstrategie te ontwikkelen die zowel in ontwikkelde als ontwikkelingslanden kan gebruikt worden.- Stedelijke ecologie is het derde onderzoeksthema, met onderzoeksonderwerpen rond stedelijk groen, stedelijke biogeochemische cycli en stadslandbouw, voornamelijk in relatie tot luchtverontreiniging.De onderzoeksthema's worden zowel vanuit een experimentele als modelmatige invalshoek benaderd.Onderzoek Laboratorium voor Toegepaste Microbiologie en Immunologie - Sarah LebeerSinds de Tweede Wereldoorlog is er een duidelijke toename van chronische ontstekingsziekten in regio's met een grote graad van industrialisatie en urbanisatie. De hygiënehypothese stelt dat verminderd contact met micro-organismen in de eerste levensjaren een belangrijke factor is in de ontregeling van ons immuunsysteem en deze toename van ontstekingsziekten. Daarnaast speelt ook de toename van luchtvervuiling een mogelijke rol in de pathogenese van deze ziekten. De pro-inflammatoire capaciteit van fijn stof en andere luchtpolluenten lijkt hierbij een belangrijke factor, maar de onderliggende mechanismen zijn nog niet goed gekend. Het onderzoeksteam van Sarah Lebeer heeft als doel meer inzichten te krijgen in de modulerende rol van omgevingsmicro-organismen en luchtvervuiling op onze gezondheid door technieken uit de moleculaire microbiologie en immunologie toe te passen. Hierbij is het onderzoek momenteel opgesplitst in drie hoofdthema's:• Een eerste hoofdthema bestudeert de immunomodulatorische capaciteit, antipathogene werking en andere gunstige eigenschappen van Lactobacillus bacteriën uit verschillende niches. We concentreren ons hierbij op de oppervlaktemoleculen van deze lactobacillen en hun interactie met immuuncellen en pathogenen.• In een tweede hoofdthema bestuderen we omgevingsbacteriën uit de lucht en op planten (fyllosfeer) in relatie tot luchtvervuiling en de hygiënehypothese. Hierbij gaat speciale aandacht naar het ontwikkelen van moleculaire methoden voor het monitoren van de aanwezigheid en specifieke activiteit van deze micro-organismen (bv. bioremediatie, immunomodulatie, etc.).• Het derde hoofdthema heeft als doel om de aanwezigheid van microbiële endotoxines in de lucht, vnl. in fijn stof te monitoren in relatie tot luchtvervuiling door specifieke bio-assays te ontwikkelen met cellijnen.
Trefwoorden:LANDBOUWONTWIKKELING, LANDBOUWECONOMIE, PLANTENGROEI, PLANNEN VAN MEERDERE DOELSTELLINGEN
Disciplines:Landbouw, land- en landbouwbedrijfsbeheer, Toegepaste economie, Economische ontwikkeling, innovatie, technologische verandering en groei, Management