< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Microreacortechnologie (MIRT)

Research Group

Tijdsduur:6 jul 2010  →  6 sep 2017
Organisatieprofiel:

De academisering van de voormalige 2-cycli opleidingen van de hogescholen vormt een uitstekende opportuniteit voor het oprichten van vaste samenwerkingsverbanden tussen opleidingen uit de hogescholen enerzijds en vakgroepen u it de universiteiten anderzijds. Met de hier voorgestelde oprichting van een inter-associatie onderzoeksgroep rond het thema "Microreactortechnologie" met een inbreng van de opleiding "Industriele wetenschappen: chemie" van de Artesis Hogeschool Antwerpen (IW:CH) en een inbreng van het departement chemische ingenieurstechniek van de VUB (CHIS) wordt een strategische link gelegd tussen de expertise van beide partners inzake chemische ingenieurstechniek met gelijklopende interesses, en wordt een thema geclaimd dat door de Vlaamse chemische industrie als innovatief en strategisch belangrijk wordt gezien (zie ook verder).
Dergelijke samenwerking is niet mogelijk binnen de Universitaire Associatie Brussel, door het ontbreken van een opleiding chemie aan de Erasmus Hogeschool Brussel.
Ook in Antwerpen is de positie van de opleiding IW :CH in de Antwerpse associatie complex. De Universiteit Antwerpen heeft geen onderwijsbevoegdheid inzake algemene ingenieurswetenschappen. Derhalve beschikt de opleiding in associatieverband niet over een volwaardige pendant als academiseringspartner.
Om die reden beoogt het studiegebied IW aanvullende associatieoverschrijdende samenwerkingsverbanden voor de oprichting van gemeenschappelijke onderzoeksgroepen en hogeschoolbrede samenwerkingsverbanden.
Er bestaat reeds een jarenlange samenwerking tussen CHIS en IW:CH die op basis van gezamenlijke masterproeven reeds terug gaat tot in de jaren '80. De samenwerking kwam in 2005 in een stroomversnelling door de goedkeuring van een eerste academiseringsproject (academiseringsmiddelen Artesis) met als titel: "Experimentele en theoretische studie van de hydrodynamische karakteristieken van een gestructureerde pakking voor gepakte kolomdestillatie." Vooral door de inspanningen van Drs. ing. Tom Breugelmans is deze samenwerking in de volgende jaren steeds verder ge"intensifieerd.
Los van de voordelen van een schaalvergroting en het aanboren van een nieuwe onderzoekstak, biedt het oprichten van een gezamenlijke onderzoeksgroep ook voor beide groepen individueel een wezenlijk voordeel. IW:CH krijgt de nodige stabiliteit in de academische ondersteuning van haar onderzoek en CHIS bekomt een bijkomende bron van masterproefstudenten en vorsers, alsook van mogelijke projecten. IW:CH beschikt immers over een uitgebreid netwerk van contacten met de industrie. Een andere bron van verrijking is dat de focus van het onderzoek aan beide instellingen inherent zeer complementair is: eerder fundamenteel en generisch bij CHIS en eerder concreet toegepast bij IW:CH.
Enerzijds past het thema "microreactoren" voor IW:CH perfect in het kader van hun speerpuntactie rond procesintensificatie die zopas gepland werd. Voortbouwend op de expertise rond de simulatie en optimalisatie van scheidingsprocessen op gepakte kolommen, start op 1/01/2010 een academiseringsproject rond de ontwikke!ing en fabricage van microflu1dische chips voor vloeistof-vloeistof extractie. Anderzijds werd bij CHIS het thema recent gepland als derde onderzoekstak als de voor de hand liggende combinatie van de miniaturizeringsknow-how van de chromatografie-groep (G. Desmet) met de katalyse/adsorptie know-how van de groep Denayer (zie projectplan GOA-voorstel CHIS dd. 30 april 2009).

Sinds de aanstelling (maart 2009) van de IOF-officer Eileen Dejaegere bij CHIS is gebleken dat er momenteel bij de Vlaamse industrie een grote interesse in de werking van microreactoren bestaat. Dit heeft inmiddels geresulteerd in het indienen (op 16 oktober 2009) van een aanvraag bij het IWT voor de financiering van een VIS-TIS project dat moet leiden tot een Flanders' Microfluidics and Microreactor Center. Deze aanvraag werd gepatroneerd door de Vlaamse belangenorganisaties voor de life sciences (FlandersBio) en de chemische industrie (essencia), en voorziet de. allocatie van de volledige 2FTE mankracht bij CHIS. Tevens werd CHIS gevraagd als academische partner voor twee Baekeland mandaten: een keer door Johnson & Johnson en een keer door Procter & Gamble. Met de eerste wordt momenteel een aanvraag uitgeschreven voor de ronde januari 2010. Intern werd bij CHIS een voltijdse verser op het thema geplaatst, en werd een eindwerk geinitieerd. Tevens biedt CHIS vanaf dit jaar ook een labo "micro­reactortechnologie" aan aan de studenten Master in de Ingenieurswetenschappen: chemie en materialen. Bij IW:CH is reeds een masterproefstudent gei"dentificeerd om dit academiejaar op het thema te werken. Bovendien wordt vanaf 1 januari 2010 een nieuwe assistent aangesteld die voor 0,2 FTE zal ingezet worden om op het thema te werken. 

Een eerste realisatie van de nieuw opgericht onderzoeksgroep tussen IW:CH en CHIS is een sleutelrol in de op stapel zijnde SBO-prnjectaanvraag rond microreactoren die ge"initieerd werd door Prof. C. Stevens van de UGent. Het SBO-aanvraagdossier waarvan sprake zal 8 januari eerstkomende worden ingediend. CHIS zal binnen de onderzoekgroep het voortouw nemen in dat SBO-onderzoek. Daarnaast wil Artesis IW:CH met de nieuwe onderzoeksgroep contact zoeken met ge'interesseerde bedrijven en de link leggen tussen het risicovol, inventief en vernieuwend onderzoek van de VUB enerzijds en de directe transfer van technologie anderzijds. Om die doelstelling te verwezenlijken, wil IW:CH binnen de gezamenlijke onderzoeksgroep de trekker zijn van een IWT TETRA-project.

Expertise CHIS:

- computational fluid dynamics ontwerp van microfluidische systemen
- rapid prototyping in aluminium en plastics
- ontwerp van foto-lithografische processen voor de productie van micro- en nano-gestructureerde apparaten
- connectie en aandrijving vloeistof- en gasstroming in microfluidische systemen

Expertise IW:CH:

De opleiding IW:CH van de Artesis Hogeschool Antwerpen heeft een jarenlange expertise opgebouwd rond simulatie en optimalisatie van industriele scheidingsprocessen. De opleiding beschikt tevens over een uitgebreid gamma aan pilootinstallaties. De laatste jaren is de onderzoeksgroep resoluut de weg van modellering ingeslagen en heeft ze o.a. heel wat inspanningen geleverd om zich te verdiepen in de wereld van de CFD-simulaties (beperkt tot vloeistofstromingen).

Trefwoorden:Microfluidische chips, Microreactoren, Scheidingstechnologie
Disciplines:Chemie