< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Kind-, Jeugd- en Volwassenpsychiatrie (CAPRI)

Research Group

Hoofdorganisatie:CAPRI
Tijdsduur:1 okt 2003 →  Heden
Organisatieprofiel:In de dienst voor psychiatrie verbonden aan de UA en het UZA wordt klinisch-wetenschapelijk onderzoek gedaan, uitgevoerd in de volgende domeinen: 1. domein angststoornissen : elektrische hersenstimulatie in de behandeling van therapierefractaire obsessieve-compulsieve stoornis. 2. domein stemmingsstoornissen - elektrische hersenstimulatie in de behandeling van therapierefractaire majeure depressieve stoornis. - associatieanalyse ter identificatie van genetische factoren bij stemmingsstoornissen 3. domein stemmingsstoornissen en psychosomatiek : functionele en genetische studies aangaande de HPA-as-ontregeling in stemmingstoornissen en chronisch vermoeidheidsyndroom. 4. forensische psychiatrie : behandeling van seksuele delinquenten 5. domein slaapstoornissen - slaapgebonden pathologie - de invloed van diverse psychofarmaca en andere substanties op rijvaardigheidsanalyse - de invloed op cognitieve functies van slaap-waakgedrag 6. domein persoonlijkheidsstoornissen - The Assessment of DSM-IV Personality Disorders questionnaire (ADP-IV) is een zelfbeoordelingsvragenlijst voor de meting van de DSM-IV Axis II persoonlijkheidsstoornissen. - Onderzoek naar de relatie tussen het concept persoonlijkheidstoornis en herinneringen aan kind-ouder interactiestijlen in een grote steekproef van psychiatrische patiënten. - Onderzoek naar de relatie tussen het concept persoonlijkheidstoornis en emotionele herinneringen aan jeugdervaringen. De onderzoeksdomeinen van de onderzoekseenheid kinder- en jeugdpsychiatrie zijn: - Ontwikkelingsepidemiologie. Dit onderzoek gebeurt deels in samenwerking met het Child Study Center ' Yale University en de Vrij Universiteit Amsterdam. Focussen zijn o.a. delinquentie, middelengebruik, sexueel risicogedrag en eetstoornissen.. - Jeugdige sexuele daders. In opdracht van het Ministerie van Justitie wordt onderzoek gedaan naar valide risicotaxatie bij jeugdige sexuele daders. - Autisme Spectrum Stoornissen. De focus betreft enerzijds seksuele ontwikkeling en gedrag. Anderzijds vormt het onderzoek naar neurobiologische, metabole en moleculair genetische correlaten een belangrijk focus. In dit onderzoek word samengewerkt met het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent. - Anorexia Nervosa. Het betreft een onderzoek naar de neuropsychologische, cognitieve, cardiale, metabole en moleculair genetische correlaten van anorexia nervosa. - Aangeboren metabole aandoeningen. Het onderzoek gebeurt in samenwerking met Het Antweprs Centrum voor Aangeboren Metabole Aandoeningen. De focus is de prevalentie van psychopathologie. - Het stresscopingssysteem en de relatie met psychopathologie. Het onderzoek betreft de etiologische en therapeutische betekenis van de verschillen in het functioneren van de HPA as bij infants, kinderen en adolescenten met angststoornissen, disruptieve stoornissen, autisme. - Protectieve en risicofactoren in de ontwikkeling van gedragsregulatie, cognitief en sociaal functioneren en psychopathologie bij prematuur geboren kinderen. Het betreft een prospectief follow-up onderzoek, in samenwerking met de diensten Gynaecologie en Neonatologie Universitair Ziekenhuis Antwerpen en ZiekenhuisNetwerk Antwerpen en het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Antwerpen. - Onderzoek naar de werkzaamheid en doelmatigheid van psychosociale interventies ter verbetering van ouderschapsbekwaamheid. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Centrum voor Gezinsondersteuning De Stobbe, Antwerpen - Onderzoek naar de werkzaamheid van Atomoxetine bij kinderen met ADHD ' clinical trial. - Onderzoek naar prevalentie van psychiatrische aandoeningen bij kinderen en jongeren en zorggebruik in Bijzondere Jeugdzorg. De focus betreft de ontwikkeling van doelmatige kinder- en jeugdpsychiatrische zorg ten behoeve van kinderen en jongeren die hulp ontvangen vanwege bijzondere jeugdbijstand.
Trefwoorden:GENETICA, PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS, DEPRESSIESTOORNISSEN, PARAFILIE, NEUROPSYCHIATRIE, SLAAPSTOORNISSEN, OBSESSIEVE COMPULSIEVE STOORNIS, HPA-AS
Disciplines:Psychiatrie en psychotherapie, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Klinische en counseling psychologie, Andere psychologie en cognitieve wetenschappen