< Terug naar vorige pagina

Organisatie

Ecosysteembeheer

Research Group

Hoofdorganisatie:Departement Biologie
Tijdsduur:1 okt 2003 →  30 apr 2022
Organisatieprofiel:Het onderzoek omvat de ecologie van aquatische ecosystemen en wetlands en de processen in de land-water overgang langsheen het rivier continuüm en de rivier-kustzee interactie. Studiegebieden gaan van kleine beken met een smalle oever tot grote stromen en vloedvlaktes en de estuaria. De studies zijn beschrijvend en experimenteel en worden geïntegreerd om de impact van verschillende beheersopties op functioneren en biodiversiteit in te schatten. Het ecohydrologisch onderzoek gaat de impact van kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater na op wetlandvegetaties en vice versa en omvat plantenecologisch, biogeochemisch en hydrologische benaderingen. Het effect van verdroging en eutrofiëring op nutriëntbeschikbaarheid in bodem en water en vegetatie wordt bestudeerd evenals de rol van overstromingsgebieden als source of sink van nutriënten. Het aquatisch onderzoek is gericht op ecologische beoordeling van waterkwaliteit op basis van vissen, macroinvertebraten en macrofyten en het ontwikkelen van beoordelingsmethodes voor waterbodems, gebaseerd op de TRIADE benadering. De interactie tussen macrofyten en hydraulica van een rivier en de rol van macrofyten in de biogeochemie wordt in situ en experimenteel onderzocht. Het estuariene onderzoek is zeer vergelijkbaar met vorige topics maar is gericht op getijdengebieden. Speciale aandacht gaat naar de rol van schorren als source of sink van nutriënten en silica en het ontwikkelen van een ecosysteem model voor de Schelde met speciale aandacht voor de uitwisseling tussen schorren en het pelagiaal. Het luik ecosysteembeheer en integraal waterbeheer omvat projecten rond natuurherstel, zoals het opstellen van ecosysteemvisies voor beekvalleien, het ontwikkelen van een natuurherstelplan voor het Schelde estuarium. Hierbij wordt steeds gestreefd naar een systeembenadering en het omvat vaak de coördinatie van grotere onderzoeksprojecten. Er wordt ook gewerkt aan de methodologie voor de opmaak van bekkenbeheersplannen.
Trefwoorden:INTEGRAAL WATERBEHEER, ECOLOGISCH MODELLEREN, ECOHYDROLOGIE, ECOSYSTEEMBEHEER, ETUARINE ECOLOGIE, AQUATISCHE ECOLOGIE
Disciplines:Geologie, Dierkundige biologie, Aquatische wetenschappen, uitdagingen en vervuiling