< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Tim Soens

  • Onderzoeksexpertise:Tim Soens is gespecialiseerd in de landschaps- en ecologische geschiedenis, met bijzondere aandacht voor: - klimaatgeschiedenis (Kleine IJstijd tot het Antropoceen) - kust- en riviergebieden - waterbeheer - traditionele landbouwsystemen. - natuurrampen, risico's en risicobeheer - stedelijke voedselbevoorrading, inclusief stadslandbouw en stedelijke commons - landschapsreconstructie van stedelijke en rurale landschappen (op basis van historisch GIS). - lange-termijnevolutie van ongelijkheid
  • Trefwoorden:KUSTMOERASSEN, STEDELIJKE LANDBOUW, LANDBOUWGESCHIEDENIS, LANDSCHAPSGESCHIEDENIS, RIVIERDIJKEN, KLIMAATVERANDERING, Historische wetenschappen
  • Disciplines:Theorie en methodologie van de historische wetenschappen, Geschiedenis, Andere geschiedenis en archeologie, Productontwikkeling, Studie van de regio's, Andere humane wetenschappen en de kunsten
  • Onderzoekstechnieken:Tim Soens coördineert het expertise-centrum GIStorical Antwerp, dat sinds 2013 is uitgegroeid tot één van de leidinggevende Europese onderzoekscentra op het vlak van historisch GIS https://www.uantwerpen.be/en/projects/gistorical-antwerp/ GIStorical Antwerp is gespecialiseerd in de historische landschapsreconstructie in stedelijke en landelijke omgevingen, gaande van individuele huizen, percelen, wegen en waterlopen tot hele dorpen en steden. Daarbij werken we vaak interdisciplinair met archeologen, bodemkundigen en bouwhistorici (zie vb. https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/vijf-eeuwen-doel/) Samen met de Belgische Rijksarchieven werken we sinds 2019 aan het DIGHIMAPS-project dat de unieke rijkdom aan grootschalige kaarten voor 1800 in de Belgische Rijksarchieven digitaal ontsluit als ruimtelijke toegangspoort tot het verleden. GIStorical Antwerp vormt ook de basis van onze participatie in het Europese Time Machine-project: waarin de 'Big Data van het Verleden' gebruikt worden voor de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling van morgen: https://www.timemachine.eu/ Voor onderzoek naar stedelijke voedselvoorziening en stadslandbouw, zie ons Hofstad-project, waarin we proefondervindelijk de rol van voedselproductie in de stad onderzoeken: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/hofstad/
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Het verleden als bouwsteen voor morgen! Onderzoek en valorisatie van historische landschappen heeft een enorm potentieel voor heel uiteeenlopende doeleinden: - landschappelijk erfgoed - archeologisch vooronderzoek in stedelijke of rurale context - historische bodemverontreining - natuurontwikkeling en natuurherstel, waarbij traditionele vegetatie en landschappen als basis dienen. - beheer van kust- en binnenwaters. - toeristische ontsluiting van het landschap - versterking van sociale cohesie en maatschappelijke integratie: een versterking van de leesbaarheid van het landschap verhoogt de identificatie van personen met hun leefomgeving. - duurzame voedselproductie in stad en platteland.