< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Roeland Samson

  • Onderzoeksdoeleinden:Het Laboratorium voor Milieu-ecologie en Stedelijke Ecologie (EUREC-Air), waarvan ik woordvoerder ben, is één van de twee laboratoria van de onderzoeksgroep ENdEMIC (Onderzoeksgroep voor Milieu-Ecologie en Toegepaste Microbiologie).EUREC-Air richt zich op de volgende onderzoeksthema’s, die allen van groot wetenschappelijk en sociaal belang zijn: (i) monitoring van de luchtkwaliteit en zijn ecologische implicaties, (ii) natuurgebaseerde oplossingen voor duurzame en ecologische steden, en (iii) luchtvervuiling en menselijke gezondheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en benaderingen, waarvan de belangrijkste zijn: (i) milieumagnetische monitoring, (ii) burgerwetenschappen, (iii) low-cost en low-tech sensoren voor monitoring van de luchtkwaliteit en meteorologische omstandigheden, (iv) biomonitoring en (v) modellering.De eerste onderzoekslijn over monitoring van de luchtkwaliteit en zijn ecologische implicaties behelst de biomagnetische monitoring van fijnstofvervuiling (milieumagnetische monitoring). Het laboratorium tracht deze monitoringstechniek verder te optimaliseren, zodat de bijdragen van verschillende fijnstofbronnen (zoals verkeer en industrie) onderscheiden en ingeschat kunnen worden. EUREC-Air heeft een sterke track-record op het vlak van biomonitoring van de luchtvervuiling, voornamelijk via bladeren, maar ook via andere plantenorganen (bijvoorbeeld stammen en takken), en via insecten en vogels als indicatoren van de omgevingskwaliteit. Bovendien, bestudeert EUREC-Air ook het bodemcompartiment in vergelijking met vegetatie, als indicator van historische en actuele luchtverontreiniging, respectievelijk. Door luchtkwaliteitsdata te combineren met milieumagnetische monitoring van planten, bodem, rivierbeddingen en dieren, betracht EUREC-Air een holistisch inzicht te verwerven over het gedrag en de impact van fijnstofgerelateerde metalen in het (stedelijke) milieu. EUREC-Air heeft een uitgebreide en unieke ervaring met burgerwetenschapsprojecten, en zal daar op blijven inzetten om enerzijds unieke datasets te verzamelen, maar voornamelijk om de bewustwording rond de problematiek van luchtverontreiniging en andere stedelijke milieuproblemen bij de burger te vergroten. EUREC-Air vervolledigt zijn integrerende biomonitoring en milieumagnetische benadering met luchtkwaliteitsmonitoring via low-cost en low-tech sensoren.De tweede onderzoekslijn is gesitueerd rond natuurgebaseerde oplossingen voor duurzame en ecologische steden. EUREC-Air onderzoekt hierbij de rol van groene en blauwe infrastructuur (GBI) in de reductie van het stedelijk hitte-eiland-effect en de verbetering van de luchtkwaliteit. Daarnaast wordt ook het potentieel van het inzetten van bladgerelateerde micro-organismen voor de verbetering van de luchtkwaliteit bestudeerd. De invloed van GBI op de stedelijke biodiversiteit, van micro-organismen tot ecosysteemniveau, is tevens een belangrijk onderzoeksthema van het laboratorium. Omwille van het belang van het stedelijke ecosysteem, en in relatie tot de beperkte plaats in steden, blijft de studie van de ecosysteemdiensten van stadsbomen een belangrijk onderzoeksthema. Zo kunnen boomsoortkeuzes in stedelijke ontwikkelingsprojecten wetenschappelijk ondersteund worden, met het oog op een optimalisering van de ecosysteemdiensten aan de specifieke behoeftes.De derde en laatste onderzoekslijn richt zich op het verband tussen luchtverontreiniging en menselijke gezondheid. EUREC-Air onderzoekt hierbij onder andere de dynamische blootstelling bij het gebruik van verschillende transportmodi (bijvoorbeeld wandelen, fietsen, openbaar vervoer, wagen), en het effect van blootstelling aan fijn stof op de ademhalingsfunctie.
  • Trefwoorden:FYTOREMEDIATIE, GROENE RUIMTEN, FIJN STOF, BURGERBETROKKENHEID, LUCHTVERVUILING, ECOLOGISCHE STEDENBOUW, BIODIVERSITEIT, DUURZAME TECHNOLOGIEËN, Toegepaste biologische wetenschappen
  • Disciplines:Terrestrische ecologie, Plantenecologie, Ecosysteemdiensten, Milieumonitoring, Urbanisme en regionale planning
  • Onderzoekstechnieken:Het Laboratorium voor Milieu-ecologie en Stedelijke Ecologie (EUREC-Air) kan, voor het verwezenlijken van zijn onderzoekslijnen gebruik maken van verschillende technieken en benaderingen, waarvan de belangrijkste zijn: (i) milieumagnetische monitoring, (ii) burgerwetenschappen, (iii) low-cost en low-tech sensoren voor monitoring van de luchtkwaliteit en meteorologische omstandigheden, (iv) biomonitoring en (v) modellering.
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Luchtverontreinging is een niet te ontvluchten probleem voor alle mensen die zich op die plaats bevinden. Aangezien Vlaanderen bijna volledig verstedelijkt is, en wereldwijd de verstedelijkingsgraad ook steeds verder toeneemt, is ons onderzoek naar luchtkwaliteit, fijn stof, en natuurgebaseerde oplossingen, relevant voor stedelingen overal ter wereld. Ons onderzoek resulteert in sterk gefundeerde wetenschappelijke bevindingen die het ontwerp van duurzame en ecologische steden sterk kan ondersteunen. Op deze manier is ons onderzoek relevant voor beleidsmakers en bedrijven die actief zijn in relevante domeinen van verstedelijking. Uiteraard is ons onderzoek ook relevant voor collega's wetenschappers, die kunnen verder bouwen op onze bevindingen.