< Terug naar vorige pagina

Onderzoeker

Astrid De Wit

  • Onderzoeksexpertise:Als cognitieve linguïst gaat mijn interesse in eerste instantie uit naar de betekenis van grammaticale constructies, waarbij ik mij voornamelijk toeleg op tijd, aspect en modaliteit. Ik vraag me onder meer af waarom sprekers bepaalde grammaticale keuzes maken terwijl ze perfect een andere keuze hadden kunnen maken. Waarom, bijvoorbeeld, zeggen Nederlandstaligen sprekers eerder "Zit niet zo te zeuren" dan "Zeur niet"? En waarom precies heeft McDonald's de slogan "I'm loving it" gekozen terwijl "I love it" eigenlijk grammaticaal correcter is? Deze op het eerste gezicht misschien triviale vragen kunnen heel wat onthullen over de rol van taal, niet alleen als drager van betekenis, maar ook over haar sociale en communicatieve functie. Ik onderzoek bovendien wat dergelijke taalspecifieke observaties ons vertellen over soortgelijke en verschillende patronen in andere talen, en in welke mate ze algemene (niet-talige) cognitieve principes reflecteren. Om deze vragen te beantwoorden bestudeer ik natuurlijke taaldata van uiteenlopende talen, zoals het Engels (in al haar variëteiten), het Nederlands, het Frans of Slavische talen, waarbij ik zowel het historische als het hedendaagse perspectief in beschouwing neem. De theoretische analyses die ik ontwikkel, kunnen gesitueerd worden binnen een brede cognitief-functionele en typologische opvatting van semantiek.
  • Trefwoorden:ALGEMENE LINGUÏSTIEK, ENGELSE TAALKUNDE, GRAMMATICALE TIJD EN ASPECT, Letteren
  • Disciplines:Contrastieve linguïstiek, Corpuslinguïstiek, Grammatica, Linguïstische typologie, Semantiek, Theoretische linguïstiek
  • Onderzoekstechnieken:Corpus linguïstiek Surveys bij moedertaalsprekers Veldwerk
  • Gebruikers van onderzoeksexpertise:Studenten Talen leerkrachten Onderzoekers