FRIS verankerd in het W&I decreet

Het W&I-decreet (decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid), dat de instellingen van de beleidsvelden Wetenschap en Innovatie regelt werd voor de laatste keer aangepast in 2022 om tegemoet te komen aan de herstructurering van tal van wetenschappelijke instellingen.  

Daarnaast werd een bepaling ingevoegd die de instellingen die onder het decreet vallen, en ook de universiteiten en hogescholen, verplicht om onderzoeksinformatie digitaal aan te leveren aan de Vlaamse overheid. Het gaat momenteel over metadata van het onderzoek dat binnen de instellingen wordt verricht, niet over de concrete onderzoeksresultaten zelf. De aangeleverde gegevens worden ontsloten via het FRIS-portaal (www.researchportal.be).  

Deze verplichting dient volgende beleidsdoelstellingen: 

- voor het voeren van een effectiever en efficiënter wetenschapsbeleid is er meer en betere informatie nodig over hoe de (publieke) middelen die voor onderzoek worden toegekend, uiteindelijk worden besteed;

- voor het bevorderen van innovatie en onderlinge interactie is het belangrijk dat bedrijven en andere innovatieactoren op een eenvoudige manier te weten kunnen komen welk onderzoek er in Vlaanderen wordt uitgevoerd en wie de contactpersonen zijn;

- Vlaanderen heeft verschillende rapportageverplichtingen aan de federale overheid en aan de Europese Unie over het in Vlaanderen gevoerde onderzoek, dat uit diverse bronnen wordt gefinancierd. Het feit dat de gegevens voor deze verplichtingen zullen worden gecentraliseerd, zorgt voor een administratieve vereenvoudiging;

- meer transparantie ten aanzien van de burger door te tonen wat er gebeurt met de publieke middelen die aan onderzoek worden gespendeerd.