< Back to previous page

Publication

Voorstel voor een Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied (MBAG)

Book - Book Conference Proceedings

In de Beleidsnota Omgeving (2019-2024) staat er : “We zetten in samenwerking met het beleidsdomein Landbouw en Visserij en relevante actoren een Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied op om de toestand op te volgen, en om na te gaan wat het effect is van beheermaatregelen en drukken.” Ook de volgende doelstelling wordt vermeld: “Ik stel een actieprogramma op om de achteruitgang van (wilde) bijen, bestuivers en andere insecten een halt toe te roepen, en voeren dit uit.” Voorliggend INBO-advies geeft een aanzet om deze opdracht in te vullen.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication year:2022
Accessibility:Open