< Back to previous page

Publication

VEBIMOBE zoekt niet kortste maar meest duurzame route : verkeersbordendatabank blijkt goede basis voor ontwikkeling duurzame routenavigatie

Journal Contribution - Journal Article

Om de twee schooldagen heeft er in België een aanrijding tussen een scholier en een vracht-wagen plaats. En om de drie dagen valt er in Vlaanderen een verkeersdode als gevolg van overdreven snelheid.Nochtans is het perfect mogelijk om voertuigen uit te rusten met software die de routeplan-ning voor goederenvervoer duurzamer en veiliger maakt en die overdreven snelheid aan banden legt.De belangrijkste bouwsteen voor die twee ingrepen is alvast voorhanden: de Vlaamse ver-keersbordendatabank.Dit blijkt uit de resultaten van VEBIMOBE (Intelligente mobiliteitsbegeleiding op basis van verkeersbordendatabank ).Het VEBIMOBE-project onderzocht hoe de Vlaamse verkeersbordendatabank kan bijdragen tot correcte snelheidsinformatie en correct verkeersgedrag. In Verkeersspecialist nr. 227 werd het project beschreven en werd aangeduid hoe data van de verkeersbordendatabank naar ITS-standaarden kunnen worden omgezet, verfijnd en geactualiseerd via innovatieve technieken.Naast correcte snelheid spelen ook nog andere factoren die de leefbaarheid van een gebied positief of negatief beïnvloeden. De laatste fase van het onderzoek had tot doel om duurza-me routenavigatie verder vorm te geven. Hierbij werd verder gebouwd op de kennis van het onderzoek aan de UGent.Navigatiesystemen en routeplanners kiezen klassiek voor de snelste en efficiëntste manier3 om het voertuig van A naar B te sturen. Ze slagen er niet altijd in om via een route te rijden die de verkeersleefbaarheid en -veiligheid van de omgeving niet inDe voorgestelde routes houden weinig rekening met omgevingsfactoren, wat kan leiden tot sluipverkeer en overlast. Systemen voor routegeleiding bieden mogelijkheden om duurzaam gebruik van het wegennet te stimuleren.Hiervoor is een integratie van enerzijds routeplanning en anderzijds maatregelen voor verhoogde verkeersleefbaarheid en U+2013veiligheid van essentieel belang.De invloed die U+2018snelle/korteU+2019 routes uitoefenen op de omgeving (verkeersonveiligheid, geluidshinder, U+2026) is voor de meeste routeringen van ondergeschikt belang. Duurzame routes proberen, conform met de principes van duurzame mobiliteit, milieu en sociale aspecten in rekening te brengen om op die manier denegatieve effecten terug te dringen
Journal: Verkeersspecialist
ISSN: 1379-4922
Volume: 235
Pages: 6-9
Publication year:2017