< Back to previous page

Publication

Van ketenaanpak tot versnippering? Een exploratie van beleids- en politionele praktijken t.a.v. partnergeweld in België

Journal Contribution - Journal Article

Van de verschillende sectoren betrokken in het beleid en de praktijk rond partnergeweld, is de politionele sector uitermate belangrijk. Hoewel België een sterk wetgevend -en beleidsmatig kader heeft ontwikkeld rond partnergeweld, worden de politionele praktijken gekenmerkt door interne verschillen en versnippering. Bovendien is het niet altijd even duidelijk waar de knelpunten op het terrein zich bevinden en of het huidig beleid ten goede komt van diegene die geconfronteerd worden met partnergeweld. Daarom trachten we op basis van een verkennende studie in het kader van het onderzoeksproject IPV-PRO&POL, enkele kritische aandachtspunten te formuleren in het huidige politionele beleid en de aanpak rond partnergeweld. We schetsen eerst een stand van zaken en formuleren daarna enkele knelpunten en vragen op basis van eerder uitgevoerde evaluaties. Geïnspireerd door theorievorming en onderzoek op gebied van intersectionaliteit, eindigen we met het formuleren van een aantal aandachtspunten in het uitwerken van verder onderzoek rond dit thema.
Journal: Cahiers Politiestudies = Journal of Police Studies
ISSN: 1784-5300
Issue: 51
Volume: 2
Pages: 153-170
Publication year:2019
Keywords:partnergeweld, intersectionaliteit, politie
  • ORCID: /0000-0002-8158-0718/work/74333143