< Back to previous page

Publication

Rood en groen op het scherm: de vakbonden in het Vlaamse tv-nieuws

Journal Contribution - Journal Article

Voor sociale bewegingen is media-aandachtvan cruciaal belang. Via de media proberen deorganisaties hun boodschap over te brengennaar de publieke opinie. Ze verhogen daarmeehun zichtbaarheid en versterken zo hun positieaan de onderhandelingstafel. In deze bijdragegaan we na hoe het zit met de zichtbaarheidvan vakbonden en werkgevers in hettelevisienieuws in Vlaanderen. We concentrerenons op televisie, omdat uit onderzoek telkensopnieuw blijkt dat het tv-nieuws voor hetovergrote deel van de bevolking de belangrijkstevorm van informatie blijft. Middenveldorganisatiesleveren dan ook veel inspanningenom met hun standpunten en activiteitenin het tv-nieuws te komen. Ons onderzoek isgebaseerd op het Elektronisch Nieuwsarchief(ENA) van de Universiteiten Antwerpen enLeuven. Dat bevat meer dan 120.000 nieuwsitemsuit 5.565 nieuwsuitzendingen die tussen2003 en 2010 werden uitgezonden door vrt(één) en vtm. Het ENA biedt dus een volledigoverzicht van alle nieuwsuitzendingen inVlaanderen van de afgelopen acht jaar.
Journal: De Gids
ISSN: 0378-4657
Issue: 6
Volume: 102
Pages: 36 - 40
Publication year:2011