< Back to previous page

Publication

ReLiMoS

Book - Book

Om ze geotechnisch geschikt te maken, worden bij civieltechnische werken gronden vaak behandeld met kalk en eventueel met cement. Naar aanleiding van grondwerken die op een later tijdstip uitgevoerd worden en waarbij deze eerder behandelde gronden uitgegraven worden, worden deze ‘versteende’ gronden onbruikbaar als ‘bodem’ terwijl ze evenmin als ‘bouwstof’ beschouwd worden. Deze situatie zadelt aannemers van grondwerken op met grote hoeveelheden uitgegraven eerder behandelde gronden waar ze moeilijk een waardevolle toepassing voor vinden. Een parallel verhaal doet zich voor bij gronden die vermengd raken met een hoeveelheid steenachtige fractie. Anderzijds wordt via het OVAM-preventieprogramma: “Duurzaam materialenbeheer in de bouwsector 2014-2020: Materiaalbewust bouwen in kringlopen”, een duurzaam grondstoffengebruik stimuleert. Al het voorgaande gecombineerd met een beperkte beschikbaarheid van zand voor de bouwsector, zijn er voldoende drijfveren aanwezig om op zoek te gaan naar oplossingen die voor de sector van de grondwerken en aanverwanten, een ‘toegevoegde waarde’ en een strategie tegen mogelijke grondoverschotten te zoeken en bovendien te voldoen aan de eisen van de opdrachtgevers zoals rioolbeheerders.In het onderzoeksproject ReLiMoS werden eerst de hindernissen die een ruime toepassing van eerder behandelde en/of gestabiliseerde gronden in nieuwe werken in de weg staan, in kaart gebracht. Vervolgens werden diverse gronden in functie van de beoogde toepassingen bestudeerd en de effecten van grondbehandeling met courante en alternatieve bindmiddelen op diverse grondsamenstellingen geanalyseerd. Met het oog op een economisch rendabele oplossing werd er daarbij getracht de bindmiddelendosering gelijk te houden aan de courant toegepaste hoeveelheid. In een derde stap werden de oplossingen verder geoptimaliseerd en werden de mengsels afgestemd op het voorziene gebruik in aanvullingen of in funderingslagen bij rioleringswerken. Ten slotte werd de haalbaarheid van de vooropgestelde oplossing afgetoetst via enkele testcases die uitgevoerd werden tijdens een reeks workshops en gevalideerd via laboratoriumproeven. Dit boek bundelt de resultaten van het gevoerde onderzoek. Bijkomend worden een aantal invalshoeken belicht door actoren uit het veld. Deze bijdragen behandelen opgedane praktijkervaringen door participerende bedrijven tijdens workshops met aanleg van proefvakken en over het gebruik van gekende en alternatieve bindmiddelen voor grondbehandeling en/of -stabilisering.
Number of pages: 256
ISBN:9789090301174
Publication year:2016