< Back to previous page

Publication

Naar minimale kwaliteitscriteria voor mentoring-naar-werk projecten.

Book - Book

Een instrument dat steeds meer opgang maakt om personen van buitenlandse herkomst op de arbeidsmarkt te integreren is ‘mentoring-naar-werk’ waarbij een nieuwkomer (mentee) en een vrijwilliger met kennis van de lokale arbeidsmarkt (mentor) aan elkaar worden gekoppeld (‘gematcht’), zodat deze laatste de mentee op weg kan helpen naar tewerkstelling. Het is een relatief nieuw concept dat vooral in Europa en Canada ingang vindt en steeds meer door overheden wordt gefinancierd.Uit een evaluatie van startende projecten bleek dat het voorzien van een kwalitatief aanbod niet altijd evident was (Vandermeerschen & De Cuyper: 2018). Het doel van deze bijdrage is dan ook om (minimale) kwaliteitscriteria te ontwikkelen voor mentoring-naar-werk programma’s voor migranten. Op basis van een vergelijking van 7 bestaande kwaliteitslabels in het bredere veld van mentoring werd een set van criteria geselecteerd toepasbaar op mentoring-naar-werk. Deze criteria werden afgetoetst via een reeks workshops bij mentoringorganisaties met als doel na te gaan (1) of ze toepasbaar zijn in het veld van ‘mentoring-naar-werk’ (2) welke criteria ontbraken (3) of er een consensus kon bereikt worden over minimale criteria. De sterkte van deze bijdrage ligt in het feit dat ze gegrond is in de realiteit van ‘mentoring naar werk’, maar ook verderbouwt op zowel wetenschappelijke als praktijk gerelateerde expertise in andere domeinen van mentoring. In dit opzicht is het resultaat van deze paper niet alléén een set van minimale kwaliteitscriteria toepasbaar op het veld van mentoring-naar-werk, maar ook een systematisch overzicht van bestaande kwaliteitscriteria en een startpunt en methode om criteria binnen andere (nationale) contexten en domeinen van mentoring te ontwikkelen.
ISBN:9789055507160
Publication year:2021