< Back to previous page

Publication

Naar een evidence-based en doelgroep-specifieke verkeerseducatie

Book Contribution - Book Chapter Conference Contribution

Het ontstaan van ongevallen is een uiterst complex fenomeen dat ingebed is in een context waarbij drie verschillende componenten constant op elkaar inwerken (Wierwille et al. 2002). Deze drie componenten worden traditioneel benoemd als (1) de mens, (2) het voertuig en (3) de omgeving, een term die hier ruim dient opgevat te worden met ondermeer aspecten zoals infrastructuur, wegbeeld, andere weggebruikers, wetgeving, tijdsdruk, etc. Volgens het Swiss Cheese Model van Reason (1997) komt een maximaal doeltreffend veiligheidsbeleid neer op een systeembenadering waarbij men aandacht schenkt aan ieder van deze drie componenten en poogt een ‘nultolerantie’ na te streven inzake het voorkomen van mogelijke tekortkomingen met betrekking tot elk van deze drie kernaspecten.
Book: Jaarboek Verkeersveiligheid 2009
Pages: 92 - 100
Publication year:2009