< Back to previous page

Publication

Mobiliteit en Logistiek in Brussel

Book - Book

Het eerste deel van het boek gaat over de mobiliteit van personen. Het begint
met een hoofdstuk van Michel Hubert, Kevin Lebrun, Philippe Huynen en
Frederic Dobruszkes over de dagelijkse mobiliteit. Deze wordt geplaatst in
een veranderende context, vooral door de 'demografische boom' en de stedelijke
deconcentratie. De uitdagingen van elke vervoerswijze komen aan bod.
Vervolgens gaat men in op de hulpmiddelen en uitdagingen van het mobiliteitsbeleid,
met name op de moeilijkheden van het bestuur in het kader van het
federale Belgie en de versnipperde context binnen Brussel, en op de financiele
beperkingen. Daarna belicht het hoofdstuk de uitdagingen en controverses
van twee grote projecten, waarvan er een al loopt en het ander op stapel staat,
namelijk de uitbreiding van het spoorwegnet van de MIVB en het GEN.
In het tweede hoofdstuk stellen Tom van Lier, Astrid De Witte en Cathy
Macharis een analyse voor van de impact van telewerken op mobiliteit
en milieu. Op basis van een enquete bij meer dan duizend werknemers die
werkzaam zijn bij in Brussel gevestigde bedrijven toont men aan in welke
mate telewerken aanleiding geeft tot veranderingen in het verplaatsingsgedrag
en de daarbij gebruikte transportmodi. Om de impact van de gewijzigde
mobiliteit op het milieu te berekenen, becijfert men de externe transportkosten
van drie verschillende scenario's. Hierbij vergelijkt men de situatie
waarin wordt gependeld naar het hoofdkantoor met de situatie waarbij wordt
gependeld naar een satellietkantoor of waarbij er wordt thuisgewerkt. Zo kan
men genuanceerde uitspraken doen over het nut van telewerken vanuit een
mobiliteitsperspectief.
Vervolgens vertellen Geoffroy Patriarche en Philippe Huynen u meer
over het gebruik van de verplaatsingstijd in de vrij recente context van de
verspreiding en de sociale toe-eigening van de zogenaamde 'mobiele' informatie-
en communicatietechnologieen (mp3-spelers, gsm's en smartphones).
Aan de hand van de laatste nationale mobiliteitsenquete onderzoeken zij wat
mensen doen tijdens hun dagelijkse trajecten, of zij nu een praatje maken, tijd
voor zichzelf reserveren of, wat minder vaak voorkomt, professionele taken of
schoolwerk uitvoeren.
Dit eerste deel eindigt met een verandering van schaal, want Frederic
Dobruszkes biedt ons een analyse van de internationale bediening van
Brussel en de uitdagingen die hieraan zijn verbonden. Hij vergelijkt de
bediening van Brussel via de luchtvaart met die van andere grote Europese
steden en gaat dieper in op de ontwikkelingen van de bediening via de
luchtvaart en via het spoor gedurende de voorbije twee decennia. Deze
ontwikkelingen worden bekeken op basis van de evolutie van het interventionisme
van de openbare instanties en van de impact op het milieu.
Het tweede deel van het boek gaat over goederentransport en logistiek. Het
begint met een hoofdstuk van Mathieu Strale over een analyse van de lokalisatie
van de logistieke activiteiten op basis van een indrukwekkende database
van de logistieke vestigingen, die door de auteur zelf werd samengesteld. Eerst
wordt de Brusselse situatie bekeken in het licht van de Noordwest-Europese
steden, waarvoor een typologie van de lokalisaties wordt voorgesteld. Daarna
volgt een analyse van de ontwikkelingen op schaal van de vroegere provincie
Brabant en van Brussel-Hoofdstad. Afsluiten doet de auteur met de uitdagingen
op maatschappelijk gebied en met het oog op de ruimtelijke ordening.
Het hoofdstuk van Philippe Lebeau en Cathy Macharis gaat meer bepaald
over de stand van zaken en uitdagingen van de logistiek in Brussel. Ze concentreren
zich op de specifieke kenmerken en de beperkingen van de logistiek
in een stedelijke omgeving, waarbij ze ook dieper ingaan op de verschillende
transportwijzen. Ze benadrukken vooral de overheersing van de markt door
het wegtransport en de gevolgen ervan en bespreken mogelijke oplossingen, in
het bijzonder de regulering van de stromen door de mutualisatie en consolidatie
van de leveringsrondes.
Mathieu Strale en Benjamin Wayens sluiten dit tweede deel af met een
originele analyse van de bevoorrading van de Brusselse handelszaken. Er
bestaan slechts weinig analyses over dit onderwerp, hoewel winkels alomtegenwoordig
zijn in de stad en onvermijdelijk zijn in het dagelijkse leven van
iedereen die in de stad woont of er regelmatig komt. De soorten bevoorradingsketens
worden uiteengezet en de factoren die deze ketens structureren,
worden bestudeerd. Vervolgens bieden de auteurs ons een kwantitatieve en
geografische raming van de gegenereerde stromen en banen, alvorens af te
sluiten met de uitdagingen met betrekking tot eventuele regelingen van de
leveringen of van de vervoerswijzen.
Series: Urban Notebooks/Stadsschriften/Cahiers urbains, Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Mobiliteit en InnovIris)
Number of pages: 224
ISBN:978-90-5718-289-1
Publication year:2014
Keywords:Urban Mobility, Brussels