< Back to previous page

Publication

Gevolgen van het Bestuursdecreet voor lokale overheden

Book Contribution - Chapter

Marie DECOCK boek bestuursdecreet Steven VAN GARSSE 31 augustus 2020 om 20:16 Aan: Marie DECOCK peer review Bestuursdecreet Marie, kan je de teksten van het boek bestuursdecreet finaliseren. Uit de laatste review kwam nog volgende naar voor: Ik heb evenwel volgende bedenkingen bij hoofdstuk 1 van deel 2, getiteld "Intergemeentelijke samenwerking in het Bestuursdecreet":-De auteur geeft aan een overzicht te voorzien van alle wijzigingen die het Bestuursdecreet inhoudt voor lokale besturen. Dit lijkt mij misschien toch een te ambitieus opzet voor een bijdrage van 15 blz. Zie bijvoorbeeld de bijdrage over toegang tot bestuursdocumenten (hoofdstuk 3 van deel 2): deze regeling, die een beperkt onderdeel uitmaakt van het Bestuursdecreet, is ook van toepassing op lokale besturen en omvat reeds ongeveer 40 blz. Ik zou de auteur dan ook suggereren om enkele topics uit deze wijzigingen te selecteren en deze grondiger te benaderen, en de overige topics te laten vallen. Zo zou het onderdeel over openbaarheid van bestuur kunnen wegvallen, aangezien dit al zeer uitgebreid behandeld wordt in hoofdstuk 3 van deel 2. Wat betreft het luik over hergebruik van overheidsinformatie, zijn er mijn inziens wel een aantal relevante wijzigingen doorgevoerd, weliswaar onder Europese impuls, maar één en ander is toch verankerd in het Bestuursdecreet. De behandeling daarvan is echter op zich al voer voor meerdere bijdragen. Dit zou ik dus ook weglaten. Via deze benadering zal deze bijdrage ook beter aansluiten bij de opzet van deel 2, met name het behandelen van enkele "capita selecta" (en dus geen behandeling in extenso).-De auteur haalt een aantal keer aan dat de impact van het Bestuursdecreet op de lokale besturen eerder gering is. Ik ben hiervan zelf toch niet overtuigd, minstens ontbreekt in de bijdrage een grondige studie van al die wijzigingen, op basis waarvan die stelling verdedigd kan worden. Ik zou de auteur aanraden om enkele topics te selecteren, deze wat meer uit te werken en dan een uitspraak te doen die enkel betrekking heeft op die topics.-De auteur citeert in overgrote mate de memorie van toelichting, zonder andere bronnen te betrekken. Dat kan ik begrijpen aangezien het Bestuursdecreet van zeer recente datum is en er tot op heden weinig andere bronnen beschikbaar zijn ter interpretatie van het decreet. Ik ben echter zeer benieuwd naar de visie van de auteur zelf! Wat is de mening van de auteur zelf over de wijzigingen die hij/zij beschrijft? Het toevoegen van deze mening zal de meerwaarde van de bijdrage zeker verhogen. mvg steven Mail van editor aan auteur Marie Decock met reviewverslag (volledig, geen samenvatting) van anonieme reviewer over hoofdstuk met definitieve titel "Gevolgen van het Bestuursdecreet voor lokale overheden". => verwijzing naar tekst met track changes volgend op deze mail.
Book: Het Bestuursdecreet in perspectief
Pages: 137 - 166
ISBN:9789400011724
Accessibility:Closed