< Back to previous page

Publication

Frequentie van opvolging van de parameters voorafgaande aan een ongeplande transfer naar intensieve zorgen

Book Contribution - Chapter

Doelstelling: Het in kaart brengen van de opvolging van de parameters op de verpleegafdeling voorafgaande aan de ongeplande transfer naar intensieve zorgen. Methodologie: (1) retrospectief dossieronderzoek van alle ongeplande opnames op intensieve zorgen(UIA) in een Limburgs ziekenhuis gedurende 2 maanden (2) UIA omvatten alle patiënten die ongepland opgenomen worden op intensieve zorgen komende van een lager niveau van zorgverlening in het ziekenhuis gedurende dezelfde onderzoeksperiode (3) chirurgische, inwendige, gemengde intensieve zorgen eenheden en cardiac care unit werden geïncludeerd (4) de patiënten werden geselecteerd door de hoofden van de intensieve zorgen eenheden en patiëntveiligheidscoördinator (5) vervolgens werd het patiëntendossier van deze patiënten geanalyseerd naar klinische opvolging van de parameters naar frequentie van registratie en detectie van vroege klinische tekens. Conclusie: (1) de opvolging van parameters is frequenter hoe korter de tijdspanne wordt voor de ongeplande transfer naar intensieve zorgen (2) vroege detectieparameters zijn echter vaak al eerder zichtbaar, maar een delay in het zoeken van hulp en de transfer naar intensieve zorgen kan opgemerkt worden (3) opvolging zou echter nog adequater moeten om zo sneller klinische achteruitgang te kunnen detecteren. Zo wordt de ademhalingsfrequentie, die een voorspellende parameter is, zeer weinig opgevolgd (4) er dient verder geïnvesteerd te worden in onderzoek om de ontoereikende zorg te detecteren en gerichte verbeteracties op te starten. Een mogelijke piste kan zijn de implementatie van early warning system(EWS), waar de frequentie van registreren aangepast kan worden in functie van de situatie (5) heden wordt het onderzoek uitgebreid naar andere Limburgse ziekenhuizen
Book: Jaarboek voor de intensievezorgenverpleegkundige 2011
Pages: 155 - 155
ISBN:978-90-334-8649-4
Publication year:2011
Accessibility:Closed