< Back to previous page

Publication

De rechtspositie van onderwijspersoneel in de Vlaamse Gemeenschap : complexe en troebele verhoudingen

Book Contribution - Chapter

U+2018Onderwijs aan het werk - 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs.U+2019 Zo heet de nieuwe veelomvattende publicatie die onder redactie van de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer tot stand is komen. Christianne Mattijsen, directeur Directie Voortgezet Onderwijs (OCW) heeft de publicatie vandaag in ontvangst genomen op het gelijknamige congres van de Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP en Tilburg University.Van kinderopvang tot aan universiteitenDe bundel met bijdragen van vele deskundigen geeft een kritische reflectie van uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de onderwijsarbeidsmarkt en dat op basis van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Van kinderopvang tot universiteit. Van leraarschap en beroepsprestige tot schoolleiderschap van de toekomst en leerwinst voor kinderen. En vele themaU+2019s daartussen. Zo is bijvoorbeeld een analyse gemaakt van U+201825 jaar lerarenbeleidU+2019 die illustreert dat instroombevorderende maatregelen voor extra personeel moeilijk in balans komen met de toegenomen druk op het onderwijs om kwalitatief hoogwaardig personeel te garanderen.ActualiteitenInterviews met belangrijke spelers uit de sector onderwijs geven op hun beurt inzicht in het actuele onderwijsbeleid. De een bepleit bijvoorbeeld een herbezinning op de landelijke cao vo om die meer lokaal in te vullen. De ander kiest voor mbo-docenten die U+2018makelaarU+2019 zijn van kennis in meer wendbare onderwijsorganisaties. Weer een ander wijst op het machtsevenwicht van werkgevers en vakbonden ten opzichte van de overheid.BetekenisDe hoogleraren en het CAOP gaan U+2018Onderwijs aan het werkU+2019 tweejaarlijks uitbrengen. U+2018We willen eraan bijdragen dat iedere betrokkene bij het onderwijs in zijn eigen rol van betekenis is voor een goede toekomst van alle kinderen, leerlingen en studenten. Aan die maatschappelijke opdracht willen wij met gedegen onderzoek en meningsvorming een bijdrage leveren.U+2019
Book: Onderwijs aan het werk 2018 : analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs
Pages: 279 - 286
ISBN:9789490171193
Publication year:2018