< Back to previous page

Publication

Advies over de criteria voor habitatgeschiktheid voor de kamsalamander in het kader van translocatie

Book - Book Conference Proceedings

In het Soortbeschermingsprogramma kamsalamander wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op herstel van leefgebied en optimalisatie ervan. Er zijn enkele populaties waar volgens de beheerders het leefgebied voldoet aan de nodige eisen en waar de kamsalamanders het nog steeds niet goed doen of waar de populatie toch plots een enorme terugval kent. Om na te gaan of deze populaties zich wel degelijk in optimaal leefgebied bevinden is een lijst van criteria wenselijk waaraan we die leefgebieden kunnen toetsen alvorens we overgaan naar een volgende stap. Pas dan kan eventueel gekeken worden naar de mogelijkheid tot translocatie met het oog op genetische verrijking om de populaties in een gunstige staat van instandhouding te kunnen brengen op lange termijn.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication year:2022
Accessibility:Open