< Back to previous page

Publication

Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van een deel van het privaat domein 'Vogelzang'

Book - Book

Voor de opmaak van een beheerplan voor het domein ‘Vogelzang’ is ) is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied ligt in de Speciale Beschermingszone ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ (BE2200031), meer bepaald in deelgebied 1 (Vijvergebied Midden-Limburg, Laambeekvallei). Het gebied is grotendeels in 2015 gekarteerd, met aanvulling in 2019. Onder de vorm van dit advies worden de geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart gepubliceerd.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Publication year:2019
Keywords:Biological valuation map and Natura 2000 habitat map, Naure and forest reserves