Resultaat als: RSS feed PDF XML

Sorteer: Titel
SorteerRichting
vorige 1001 - 1500 van 4238 volgende Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grootte: 10 20 50 500
Project

Effect of processing conditions on the stereocomplexation of polylacticacid Recent afgelopen

KU Leuven

Stereocomplexation of the L and D-form of polylactic acid (PLA) has been described in literature. However, the effect of processing conditions,such as for instance flow and temperature, on this structure formation has not been elaborated so far. Hence, in this work, a systematic study will be conducted on the stereocomplex formation using state-of-the-art rheological and rheo-optical equipment.

Project

Effects of advanced oxidation pretreatments of waste water on the microbial community in biological waste water treatment systems

KU Leuven

line-height:115%;font-family:'Verdana','sans-serif'">De zuivering van afvalwater tot onder de wettelijk vastgelegde norm wordt in de meeste gevallen gerealiseerd door een biologische behandeling, waar micro-organismen instaan voor de verwijdering van organisch materiaal, fosfaten en stikstofcomponenten. Desondanks is de afbraak van recalcitrante polluenten zoals farmaceutische producten, kleurstoffen, aromatische componenten,… onvoldoende en een verregaande zuivering dringt zich op door de ve...

Project

Effects of bed roughness and vegetation on river confluence hydrodynamics

Universiteit Gent

Het voorgestelde onderzoek betreft de hydrodynamica van riviersamenvloeiingen, met een focus op de invloed van bodemruwheid en vegetatie. Bodemruwheid, emergente en submergente vegetatie, stromingspatronen en turbulentie beinvloeden elkaar wederzijds. Een experimentele setup en numerieke modellen worden gebruikt om fundamenteel inzicht in deze processen te verwerven. Een verbeterd model voor plant-stromingsinteractie in riviersamenvloeiingen wordt ontwikkeld.

Project

Effects of essential oils on mixed biofilms: a chemogenomic approach to novel antimicrobial agents and the pathways they target

KU Leuven

The development of antimicrobial drug resistance and its spreading around the world are among the most serious threats to public health. It is generally accepted that the indiscriminate use of antimicrobial agents has resulted in the emergence of a number of drug-resistant microorganisms. Thus there is a clear need for new antimicrobial agents with a novel mechanism of action. Medicinal plants used to treat infectious diseases seem to be an abundant source of new bioactive metabolites and an ...

Project

Effects of Reduced Impact Logging and Conventional Logging on Anuran Abundance, Composition and Extinction Risk in Suriname?s Rainforest

KU Leuven

Eerder uitgevoerde studies die de houtkapsystemen 'Reduced impact logging' (RIL) en 'Conventional logging' (CL) hebben bekeken, hebben aangegeven dat CL uiteindelijk resulteert in niet duurzamen hout extractiveen mogelijke negatieve gevolgen op het bosecosysteem. RIL daar en tegenis gebasseerd op een goed uitgezette oogst planning, dat uiteindelijk resulteert in duurzame oogst en minimale negatieve effecten op het bosecosysteem (Tropical Forest Foundation, 2007). Vanuit een ecologisch oogpunt...

Project

Effects of tree species mixture on earthworm communities in European forests

KU Leuven

Het ondergrondse voedselweb omhelst een groot deel van de biodiversiteit in bosecosystemen en speelt een belangrijke rol in de strooiselafbraaken nutriëntencyclus. Tot op heden zijn belangrijke interacties tussen diversiteit en samenstelling van boven- en ondergrondse voedselwebben geobserveerd, dit echter zonder sluitend te zijn over het effect van boomsoortendiversiteit op het ondergrondse voedselweb. Dit doctoraatsonderzoek tracht het effect van boomsoortenmenging(soortendiversiteit en fun...

Project

effect van de fysische structuur van clees en diverse bereidingswijzen op inactivatie van salmonella spp, cammpylobacter spp, verotoxineproducerende E. coli en Listeria monocytogenes.

Universiteit Gent

De Studie zal systematisch informatie verzaamen omtrent de inactivatiekinetiek voor verschillende stammen van de "grote vier" pathogene kiemen. Dit zal gebeuren voor diverse vleestypes en een variatie aan verhittingstechnieken. Deze gegevens zullen dienen als input in risicobeoordelingsstudies waarvan de uitkomst zal gecommuniceerd worden naar vleesverwerkende bedrijven. horeca en bevoegde overheden.

Project

Effect van enzymatische zetmeelafbraak en suikervrijzetting in deeg op gistfunctionaliteit en deeg- en broodkwaliteit

KU Leuven

De afbraak van zetmeel en fructan in deeg is bepalend voor het gehalte aan suikers in deeg in functie van de tijd. Dit is op zijn beurt bepalend voor de gistfermentatie, die aanleiding geeft tot de vorming van CO2 en andere gistmetabolieten en dus cruciaal is voor finale broodeigenschappen (volume, kruimstructuur…). Zowel onder- als overfermentatie leidt tot verminderde productkwaliteit. Het is dus van groot belang om allevariabelen die de gasproductie beïnvloeden goed onder controle te hebbe...

Project

Effect van het legeringsgehalte op het temperingsgedrag van martensitische staalsoorten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het project onderzoekt de invloed van legeringselementen op transformaties tijdens het afschrikken en ontlaten van martensitische staalsoorten in isotherme omstandigheden en tijdens continue koeling. Isotherme vorming van bainiet en zelf-ontlaten zijn ook onderwerp van studie.

Project

Effect van hydrogels op microstructuur, vochthuishouding, verzegeling en zelfheling van scheuren in beton

Universiteit Gent

Superabsorberende polymeren of hydrogelen worden gebruikt om de poriënstructuur van beton te wijzigen en zelfhelende eigenschappen te introduceren. Hydrogelen kunnen een substantiële hoeveelheid water opnemen en langzaam weer vrijstellen, afhankelijk van de vochtigheid in de omgeving. De belangrijkste doelstellingen zijn om de interactie tussen hydrogelen en cementgebonden materialen te verduidelijken, en om de hydrogelen te modificeren om optimale zelfhelende eigenschappen in het beton te be...

Project

Effect van koffiebeheer en fragmentatie op plantengemeenschappen en verjongingspatronen in de vochtige, immergroene Afromontane bossen van Zuid-West Ethiopië. Recent afgelopen

KU Leuven

Het grootste deel van de overblijvende bossen in Ethiopië bestaat uit Afromontane, vochtige, altijdgroene wouden in het zuidwestelijk deel van het land. Dit is ook de oorsprong van de Arabicakoffie. Deze wouden zijn blootgesteld aan extreme fragmentatie, als resultaat van landbouwexpansie en menselijkenederzettingen, wat nog versterkt wordt door de snelle bevolkingsgroei. Hun floristische samenstelling en structurelecomplexiteit is sterk aangetast door het beheer voor koffieproductie. In deze...

Project

Effect van verschillende pH-formules op een caviamodel van Microsporum canis dermatophytosis. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Oystershell. UA levert aan Oystershell de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Efficient Design of MIMO solutions for Software Defined Radio Recent afgelopen

KU Leuven

Increasing the spectral efficiency of wireless communication have been an area of active research over the last years. MIMO communication is still one of the most important techniques available to increase the spatial reuse and hence spectral efficiency. While advanced MIMO algorithms exist, the use of MIMO techniques in existing wireless solutions is typically limited. Most of the existing MIMO solutions are very impractical to implement, and for those that are implementation-aware, it is ve...

Project

Efficient Digital Calibration Techniques to Compensate Analog Device Impairments

KU Leuven

The desire to build lower cost analog front-ends has triggered the interest for the digital-analog co-design. The joint design of the analog front-end and of the digital baseband algorithms has become an important field of research for a few years because it enables the wireless system and chip designers to better trade the communication performance with the production cost. Unfortunately the existing designs apply this approach rather opportunistically to solve a well-determined problem. The...

Project

Efficiënte katalysatoren voor de omzetting van glycerol en gerelateerde verbindingen naar waardevolle chemicaliën Recent afgelopen

KU Leuven

Niet-hernieuwbare fossiele bronnen spelen momenteel een centrale rol voor de ontwikkeling van brandstoffen en chemicaliën. De voorraad aan fossiele brandstoffen is echter gelimiteerd en hun gebruik kan bovendien ernstige problemen veroorzaken voor het milieu. Groene en hernieuwbare energiebronnen bieden een mogelijke oplossing voor deze problemen, en kunnenhelpen om aan de vereisten voor een duurzame ontwikkeling te voldoen. Biodiesel is een uitstekend alternatief voor de conventionele fossie...

Project

Efficiënte methodieken om variabiliteit en onzekerheid in te brengen inrekenmodellen voor middenfrequente dynamische analyse.

KU Leuven

Simulatietools voor structurele dynamische en vibro-akoestische designsen analyses worden onmisbaar in het industriële designproces van nieuweproducten. Idealiter moeten deze tools toepasbaar zijn op het hele belangrijke frequentiebereik, wat typisch het audiobereik is tot 20 kiloHertz, bovendien moeten de tools binnen redelijke computationele prestaties voorspelde resultaten opleveren die representatief zijn voor het reële dynamische gedrag dat experimenteel zou waargenomen worden voor de fy...

Project

Efficiënte numerike methoden voor het oplossen van inverse problemen in elektrische hybriede energiesystemen

Universiteit Gent

Het geplande project betreft fundamenteel onderzoek over elktromagnetische inverse problemen in elektrische hybride systemen. Het doel is om efficiënte en robuuste numerieke methoden voor dergelijke inverse problemen op te lossen rekening houdend met de niet-lineariteit en de stochastische aard van de systeemelementen, evenals met het hybride dynamisch gedrag van de systemen.

Project

Efficiënte Real-Time Audiotransformaties Gebaseerd op Sinusoïdale Modellering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Efficiënte Real-Time Audiotransformaties Gebaseerd op Sinusoïdale Modellering.

Project

Efficiënte trajectplanning voor AGV

KU Leuven

AGV's (Automated Guided Vehicles) zijn transportvoertuigen die autonoomeen traject afleggen om een lading van een plaats naar een andere te brengen. Momenteel worden eenvoudige sturing gebruikt voor deze AGV's te laten werken. Door evolutie in de processoren voor de regeling en in de sensoren kan er echter een intelligente sturing worden toegepast die de dynamica van de AGV in rekening brengt. Deze sturing zal er voor zorgen dat de AGV zijn traject efficiënter zal afleggen zonder dat er grote...

Project

Efficiënt ontwerp van ultra-laag vermogen, nearthreshold, digitale processoren.

KU Leuven

Mobiele en biomedische toepassingen vragen naar energie-efficiënte elektronica. De autonomie van levensnoodzakelijke hulpmiddelen als hoorapparaten, cochleaire implantaten en pacemakers is essentiël voor de respectievelijke patiënten. Om de werking van deze apparaten zo lang mogelijk te garanderen worden alle standaard technieken i.v.m. laag-vermogen digitale circuits ten volle benut. Eennieuwe mogelijkheid is het gebruik van nearthresholdlogica. In deze logica wordt de voedingsspanning van c...

Project

Efficiënt renderen van fijn-gediscretiseerde datasets in computer graphics met behulp van een geünificeerde geometrie- en materiaaldatastructuur.

KU Leuven

In dit onderzoeksproject wordt een nieuwe geünificeerde aanpak voorgesteld om objecten voor te stellen in een 3D-ruimte. We willen hierbij sterk focussen op 3D-discretisaties met behulp van voxels, zowel voor de geometrie als textuur/materiaal voorstelling. Alhoewel voxel-voorstellingenniet nieuw zijn (bvb. volumevisualisatie van MRI-scans), is het algemeen gebruik van voxelstructuren tot nu toe sterk gelimiteerd geweest door beperkte rekenkracht, geheugen, en algoritmische mogelijkheden. Ech...

Project

Efficient simulation and optimization of differential algebraic equations on embedded hardware for control

KU Leuven

Dynamische optimalisatie voor real-time schatting van de toestand of voor controle van een systeem, wordt tegenwoordig al op grote schaal gebruikt in de regeltechniek. Dit komt door de mogelijkheid om beperkingen ende best beschikbare kennis van het systeem op te nemen in het algoritme. Voor mechatronische systemen, met een tijdschaal in de orde grootte van milli- of zelfs microseconden, vormt de rekentijd voor zulke geavanceerde algoritmes echter een probleem. Zowel toestandsschatting en con...

Project

Efficient vibro-acoustic simulations using isogeometric analysis and its hybrid coupling with the wave based method.

KU Leuven

Most of the Computer Aided Design (CAD) approaches include the use of B-splines for the geometrical description of complex shapes. The commonlyused Computer Aided Engineering (CAE) approaches for functional performance evaluation, such as the Finite Element Method (FEM), do not use these geometrical descriptions directly in their numerical algorithms. The latter are typically based on a mesh discretisation where geometrical and field variable descriptions are based on low-order polynomial fun...

Project

EFRO-project 1.2.47./02/1204 "Uitbreiding wetenschappelijke apparatuur" in het kader van het Doelstelling 2-programma 2000-2006 - IMO Historisch

Universiteit Hasselt

In het kader van het EFRO-project 1.2.47/02/1204 "uitbreiding wetenschappelijke apparatuur", heeft het Instituut IMO de volgende wetenschappelijke apparaten aangekocht: - Halfgeleider parametrisch karakterisatie systeem met toebehoren - Zonnesimulator met accessoires - Molecule depositiesysteem: UHV thermal evaporation system for organic molecular beam deposition - Differentiële Scanning Calorimeter (DSC) met verhoogde Basislijn stabilteit d.m.v. modulatie en/of Tzero technolgie met aangepast...

Project

EFRO-project 1.2.48./D2/1208 "Uitbreiding wetenschappelijke apparatuur" in het kader van het Doelstelling 2-programma 2000-2006 - BIOMED Historisch

Universiteit Hasselt

In het kader van het EFRO-project 1.2.48/D2/1208 "Uitbreiding wetenschappelijke apparatuur", heeft het Instituur BIOMED de volgende wetenschappelijke apparaten aangekocht: - Celcultuur CO2-incubatoren - klasse II bioveiligheidskabinetten - Container voor vloeibare stikstof klein - Container voor vloeibare stikstof groot - Navulsysteem voor vloeibare stikstof - STAALPRESERVATIE - Cryostaat - Een reinigings- en desinfectieapparaat met ingebouwde warmelucht-droogsysteem - ANIMALARIUM kooien ...

Project

EFRO-project 1.2.49/02/1207 "Uitbreiding Wetenschappelijke apparatuur" in het kader van het Doelstelling 2 programma 2000-2006/Phasing-out programma 2000-2005 - CMK Historisch

Universiteit Hasselt

In het kader van het EFRO-project 1.2.49/02/1207 "Uitbreiding wetenschappelijke apparatuur", heeft het Instituut CMK de volgende wetenschappelijke apparatuur aangekocht: - Plantengroeikamers - Spectrofluorometer Quantamaster

Project

EFRO-project 1.2.50/02/1201 "Uitbreiding Wetenschappelijke apparatuur" in het kader van het Doelstelling 2 programma 2000-2006/Phasing-out programma 2000-2005 - EDM Historisch

Universiteit Hasselt

In het kader van het EFRO-project 1.2.50/02/1201 "Uitbreiding wetenschappelijke apparatuur" , heeft het Instituut EDM de volgende wetenschappelijke apparatuur aangekocht: - Haptische apparatuur - FULL HD opname apparatuur - Blu ray speler - RFID apparatuur - FULL HD opname apparatuur - videoconferentie statief - FULL HD opname apparatuur - video camera voor full hd

Project

EFRO-project 1.2.52/02/1202 "aankoop van wetenschappelijke onderzoeksapparatuur: 'Transcraniale Magnetische Stimulatie' (TMS)" in het kader van het Doelstelling 2-programma 2000-2006 - BIOMED, Reval Historisch

Universiteit Hasselt

In het kader van het EFRO-project "Aankoop van wetenschappelijke onderzoeksapparatuur: 'Transcraniale Magnetisch Stimulatie'(TMS)", heeft het Instituut BIOMED/REVAL de volgende wetenschappelijke apparatuur aangekocht: - Transcraniële magnetische Stimulatie (TMS)

Project

EFRO - RECAP. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Eigencolloïden als bouwstenen: fundamentele eigenschappen en toepassingen.

KU Leuven

Op dit moment beginnen de verassende eigenschappen van, transitiemetaaleigencolloiden (TME) pas duidelijk te worden. Onze unieke expertise in stabilisatie van TM oxyhydroxides en in synthese van hierarchische materialen stelt ons in staat om de physicochemische eigenschappen van deze deeltjes te bepalen en ze te gebruiken voor synthese van state-of-the-artkatalysatoren. Dit onderzoek zal toelaten hun vorming en eigenschappen te controleren waardoor ze kunnen gebruikt worden als bouwstenen voo...

Project

Eigen initiatief: Chemical stabilisation of natural geomaterials for construction and industrial applications. (Jordanië) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel is het opzetten van een onderzoeksgemeenschap rond materiaalkarakterisatie in de universiteit van Jordanie. Het centrum zal onderzoek doen, personen opleiden (universitair, industrie, overheid) en in de toekomst in eigen financiering voorzien. Het opzet is voornamelijk de noden van de jordaanse gemeenschap te kunnen vervullen.

Project

Eigen initiatieven (EI) DR Congo 2009: Contribution à la transformation de l'Institut Supérieur des techniques Appliquées (ISTA) en Université Technologique de Kinshasa (UNITEK) par la rénovation des capacités d'enseignement et de recherche dans le dom... Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

VLIR Eigen Initiatief project met DR-Congo. Bijdrage tot de academisering van ISTA door vernieuwing van het curriculum in het onderwijs en onderzoek in het domein van ICT.

Project

E-laboratoriums Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Geen NL abstract

Project

Electrical characterisation of metal-insulator transitions in correlated electron systems. Recent afgelopen

KU Leuven

Changes in the electrical resistance are at the basis of most electronic devices. There are many phenomena that lead to variations in the resistance such as changes in the crystal structure, modifications of the composition, oxygen migration etc. However many of these phenomena are due to local filamentary variations and do not correspond to a "true" thermodynamic phase transition. In this project, the focus is on oxides displaying purely electronic phase transitions between an insulating and...

Project

Electrically assisted bicycles in Brussels Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze subsidieaanvraag sluit aan bij de onderzoeks- en demonstratieprojecten over fietsen met elektrische hulpmotor. De aanvraag betreft de nodige middelen voor: - De ombouw van een loopband zodanig dat deze kan dienen voor het beproeven en kenmerken van fietsen met elektrische hulpmotor; De meetinstrumentatie horende bij deze loopband. Met deze apparatuur willen de onderzoekers metingen kunnen verrichten met volgende doelstelingen: Karakterisereen van bestaande fietsen, van de inspanning te l...

Project

Electrochemical Science and Engineering. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Electrochemical Science and Engineering.

Project

Electrodeposition of ternary alloys from

KU Leuven

The use of ionic liquids as an electrolyte enables the electrodeposition of metals or semi-conductors that are impossible or difficult to platefrom molecular liquids such as water or organic solvents. For metals that can be plated both from aqueous solutions and ionic liquids some features such as the crystal structure of the depositions are often quite different or the absence of water enables plating on water-sensitive substrates(e.g. Al or Mg) or the risk for hydrogen embrittlement is redu...

Project

Electrodeposition of Thermoelectric Materials (Elektrodepositie van thermoelektrische materialen) Recent afgelopen

KU Leuven

Dit doctoraat had tot doel de elektrodepositie van Bi2Te3 en Sb2Te3 thermoelectrische materialen voor kamertemperatuur toepassingen te onderzoeken. Er werd gefocussed op de elektrodepositie van deze materialen uit de niet waterige elektrolieten dimethyl sulfoxide (DMSO), ethyleen glycol(EG) en gesmolten acetamide. Hierdoor wordt het probleem van lage oplosbaarheid van de Bi- en Te-zouten in waterige oplossingen opgelost. Het elektrochemisch gedrag van de metaalionen werd bestudeerd door cycli...

Project

Electronisch beveiligings lab.

KU Leuven

Afgelopen decennia zijn toestellen zoals mobiele telefoons, medisch materiaal en bankkaarten uitgerustmet ingebeëdde elektronica. De volgende jaren zal deze ontwikkeling zich verderzetten in onze dagdaaglijkse leefwereld. RFID-labels worden geplaatst op goederen en apparaten, sensoren wordengeïmplanteerd in dieren en mensen. Dit fenomeen is gedrevendoor de dalende kosten van elektronica en de toename van de mogelijkheden van ingebedde apparaten. Het impliceert echter een verhoogd risico inmis...

Project

Electronische circuits en toestellen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit is een algemeen project dat alle kleine projecten die niet volledig gedocumenteerd hoeven te worden groepeert.

Project

Electronische structuur en eigenschappen van phosphor houdende verbindingen in organometalische verbindingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het voorgestelde project beoogt een gecombineerde theoretische en experimentele studie door te voeren van phosphor houdende verbindingen in organometalische verbindingen. Voor wat betreft de te gebruiken theoretische methodologie zullen een aantal complementaire methoden gebruikt worden : state-of-the-art MO technieken zoals QCI, CC en CASPT2 maar ook studies op basis van DFT hierbij gebruik makend van de meest recente exchange-correlatie functionalen. Experimentele studies (vibrationeel IR ...

Project

Elektrische analyse van het uitgangssignaal van de wondhelingsstimulator Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut EMAP (UHasselt) en anderzijds Q Care Medical. Het onderzoeksinstituut EMAP levert aan Q Care Medical de onderzoeksresultaten naar 'Elektrische analyse van het uitgangssignaal van de wondhelingsstimulator' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Elektrische fietsen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' EDUCAM vzw' hebben voor het project ' Elektrische fietsen.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Elektrische fiets voor postbedeling - (Geassocieerd aan de EUREKA actie : New electric postmen helper - NEPH) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Elektrische fiets voor postbedeling Industrieel ontwikkelingsproject waarbij de vakgroep verantwoordelijk was voor het aanleveren van de specificaties voor de elektrische aandrijflijn voor elektrisch geassisteerde lichte voertuigen voor postbedeling (elektrische fietsen/caddies/driewielers). In het bijzonder werd een simulatietool ontwikkeld dat toelaat om ontwerpparameters te bepalen ifv postale gebruiksparameters. Het NEPH project betreft de studie en ontwikkeling van een waaier aan innov...

Project

Elektrochemische vorming en modificatie van metaal en metaallegering nanodeeltjes op een substraatdrager. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstellingen van het project. Dit project heeft drie belangrijke doelstellingen. Een eerste doel is de vorming te bestuderen van metaal/legering deeltjes, gebonden op een dragend substraat en bekomen door oppervlakte-gestuurde chemische of elektrochemische depositie. Het tweede doel betreft het systematisch wijzigen van het oppervlak van de individuele deeltjes. Hierbij worden de gepaste, complementaire experimentele methodes aangewend voor de studie van de elektronische en structurele eige...

Project

Elektromagnetische Veldberekening voor Toekomstige Deeltjesversnellers. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project voert onderzoek naar algoritmes voor elektromagnetische veldberekening (formulatie, discretisatie, tijdsintegratie, materiaalmodellering, roostergeneratie) en maakt gebruikt van resonatoren en supergeleidende magneten als voorbeeldtoepassingen. De verkregen resultaten zijn echter ook relevant voor elektronische systemen, mobiele communicatiesystemen, sensoren en elektrische vermogenomzetters. Het wetenschappelijke objectief van dit project is de exploitatie van de in versnellercom...

Project

eLiQuiD -Beste ingenieursopleiding in elektrisch, lichtgewicht en stil rijden.

KU Leuven

Het voorgestelde eLiQuiD project (Beste ingenieursopleiding in elektrisch, lichtgewicht en stil rijden) is bedoeld om beginnende onderzoekers en ervaren specialisten van de belangrijkste spelers in de academische wereld en het bedrijfsleven in heel Europa uit de NVH, LWD en H/E disciplines samen te brengen om een#8203;​​brede waaier van achtergronden te vormen. Recent onderzoek benadrukt de sterke wisselwerking en wijst op de vaak tegenstrijdige eisen van deze 3 thema's. Daarom ve...

Project

eLiQuiD project - Design of multi-material joints/structures

KU Leuven

It seems too early to already write the outline of the dissertation. The PhD thesis will be drafted on the basis of the research project described below. The research project is part of an EU-funded Marie Curie European Industrial Doctorate (EID). The approved EU project, named eLiQuiD,is based on a collaboration between KU Leuven (Noise and Vibration Research Group) and a company in Graz Austria, named das Virtuelle Fahrzeug (VIF).

Project

E-maturiteit: Evaluatie van een model voor ICT-implementatie in lagere scholen in Ecuador Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project focust op de volgende onderzoeksvraag: Evaluatie van een model dat de interne en externe factoren beschrijft en verklaart voor ICT implementatie in Ecuadoriaanse lagere scholen. Het model is gebaseerd op recente conceptualisaties van e-maturiteit. Het geÏntegreerd ICT gebruik is de afhankelijke variabele in de studie. Een variatei aan onafhankelijke en mediërende variabeles spelen een rol op multipele niveaus (1) leerlingniveau (computer attitudes, gender, ICT-experience, …) (2) l...

Project

Embedded optimization for motion control Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

EMIDS : European Molecular Imaging Doctoral School Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De oprichting van een Europese Doctortal School met als doel experten in gespecialiseerde domeinen van de beeldvorming op te leiden.

Project

Emissiereductie van broeikasgassen met PV - Diesel hybride power systeem. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project stelt voor om de invoering te ondersteunen van de PV-dieselhybride aandrijfsystemen voor rurale gemeenschappen in verschillende klimaatzones van de Afrikaanse en Europese landen door het uitvoeren van technische en economische haalbaarheidsstudies en het onderzoeken van hunpotentieel door vermindering van broeikasgassen (BKG) emissies. Methodevan onderzoek richt zich op het bepalen van een oordeelkundige opwekkingsmix dat zou leiden tot het minimaliseren van de operationele kosten...

Project

EMMNano: Master in Nanoscience and Nanotechnology.

KU Leuven

EMMNano: Master in Nanoscience and Nanotechnology.

Project

"Empathische producten - Intentie- en emotiebewuste producten

Universiteit Hasselt

Het algemene doel van dit project bestaat uit nieuwe concepten en softwaretools ontwikkelen en demonstreren om intentie- en emotiebewuste toepassingen mogelijk te maken. Door het vastleggen van emoties en intenties, en terugkoppeling van de getrokken lessen, wil men een toename van de gebruikers- en belanghebbendentevredenheid realiseren van ten minste 20% ten opzichte van de State of the Art. Via een interatieve aanpak zal het project beoordeeld worden via gebruiker- en belanghebbendenonderz...

Project

EMVeM: efficiënt Energy Management voor Voertuigen en Machines.

KU Leuven

Met het oog op het verminderen van de ecologische voetafdruk van machines en voertuigen, moeten er effectieve en efficiënte analysetechnieken en adequate meettechnologieën ontwikkeld worden om wereldwijd toonaangevende producten, met zowel een hoge energie-efficiëntie als een goede functionaliteit / veiligheid / performantie / etc., te produceren. In combinatie met de toenemende trend van virtuele ontwikkeling en virtuele prototypes om kosten en ontwikkelingstijden te verminderen, creëert dez...

Project

EM Work Services Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Toyota. UA levert aan Toyota de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

End-to-End QoS in een IP-gebaseerd Mobiel Netwerk. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project 'End-to-End QoS in an IP based Mobile Network' bestudeert een volgende generatie mobiele netwerken waarbij gebruik gemaakt wordt van het IP protocol als laag 3 protocol. Er worden nieuwe protocols en procedures ontwikkeld en geanalyzeerd die end-to-end QoS moeten ondersteunen in een omgeving van heterogene access netwerken voor gebruikers met een hoge graad van mobiliteit. Deze doelstelling worden zullen worden gerealizeerd in de volgende onderdelen: -Protocols voor QoS ondersteun...

Project

Energetisch Algenproject (EnAlgae)

Universiteit Gent

Het EnAlgae project verenigt 19 partners en 14 waarnemers over zeven EU-lidstaten met het oog op het ontwikkelen van duurzame technologieën voor algen biomassa productie, bio-energie en mitigatie van broeikasgassen (BKG). Het project heeft financiering ontvangen voor het ontwikkelen van algen technologieën op negen pilootopstellingen en om toe te treden tot de opkomende markt in Noord West Europa.

Project

Energie-efficiënte elektrische machines Recent afgelopen

Hogeschool Gent

Ontwerp van een axiale flux generator voor kleinschalige windturbines. De klemtoon ligt op hoog rendement en hoge verhouding koppel op gewicht. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het modelleren van magnetische materialen.

Project

Energie-efficiente windturbines op kleine schaal door optimaliseren van de component-interactie met een actieve convertortopologie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoeksproject richt zich op 1) de rendementsverhoging van decentrale energiebronnen met variabele snelheid door optimalisatie van de generator-gelijkrichter interactie en 2) de verbetering van de netkwaliteit en robuustheid van de convertor door optimalisatie van de stroomgolfvorm, hogere MPPT reactiesnelheid en een verbeterde topologie van de gelijkrichter.

Project

Energie-efficiëntie rondom slimme meters. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Advies verlenen en richtlijnen verstrekken m.b.t. studie opzet, sample size, analyse methode en correctheid van de resultaten en meer specialistische statistische analyses uitvoeren op de beschikbare dataset in het kader van het Energie-Efficiëntie project rond Slimme Meters.

Project

EnHiPro: Energie en Hulpstof- gerelateerde impactreductie in Productie. Recent afgelopen

KU Leuven

Binnen het EnHiPro-project wil LVD Company N.V. een dubbele doelstelling bereiken. In de eerste plaats wil het bedrijf de ecologische impact gecreëerd tijden de gebruiksfase van hun plaatbewerkingsmachines identificeren, inventariseren en verbeteren. Dit zal zowel gebeuren voor losstaande (lasersnij-, buig-, knip-,of pons-) machines, als voor machines die ingeschakeld worden in een productieketen. De tweede belangrijke doelstelling van dit project is het ontwikkelen van algoritmes en parametr...

Project

ENLIGHT: Verbeterd lichtgewicht design.

KU Leuven

Lichtgewicht materialen zoals plastics versterkt met carbonvezels werden tot op heden vooral gebruikt bij high performance auto’s met een relatief hoge kostprijs en lage productievolumes. De elektrische auto’s van de toekomst vereisen daarentegen lichtgewicht oplossingen die niet er niet alleen voor zorgen dat de specifieke designvereisten worden gerespecteerd maar die ook kostenefficiënt en duurzaam zijn gedurende hun levensduur. ENLIGHT tracht de technologische ontwikkeling van een portfoli...

Project

Enterococci in food fermentations : functional and safety aspects Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Traditionele, Middellandse Zee-kazen worden hoofdzakelijk geproduceerd op basis van rauwe schape- of geitemelk en bezitten typische organoleptische eigenschappen. Studies in verband met de microflora van deze kazen hebben aangetoond dat enterococcen een belangrijke rol spelen in hun rijpingsproces en aldus bijdragen tot hun typische geur en smaak, die sterk geapprecieerd wordt door de consument. Enterococcen maken ook deel uit van de intestinale flora van mens en dier en bepaalde preparaten...

Project

ENVIROMICS, Milieutoxicologie en technologie voor een duurzame wereld. Ontwikkeling en toepassing van diagnostische instrumenten voor industrie en beleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Project

Environmental and economic assessment of rare earth elements recycling

KU Leuven

Rare earth elements (REEs) are extremely important for the further development of the Green Economy. Neodymium and dysprosium are indispensiblefor strong permanent magnets for use in electric cars, wind turbines, but also in consumer electronics. Europium and terbium are being used in compact energy saving bulbs. The rare earth market is currently monopolized by China. This country is producing more than 97% of the annual world supply of rare earths. Because of a steadily increasing demand b...

Project

Environmental management capacity building for the Ghana ports and Harbours authority and relevant stakeholders in Ghana. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project focust op de rol van belangrijke groepen bij milieubeheerssystemen voor havens in Ghana. Havens en havengebieden zijn belangrijk voor de economie van vele landen. Deze economische activiteiten hebben meestal echter serieuze milieugevolgen. Om deze milieudegradatie tegen te gaan, is de rol van milieubeheerssystemen zeer belangrijk. De implementatie van een dergelijk systeem vereist echter de actieve betrokkenheid van belangrijke groepen wiens activiteiten de havenomgeving beïnvloe...

Project

EP2CON: Evaluatie van de bouwstenen en concept demonstratie van gemakkelijk installeerbare fysische contactconnectoren voor toekomstige fiber optische netwerken. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

nieuwe bouwstenen worden ontwikkeld voor eenvoudig installeerbare fysieke contactaansluitingen voor toekomstige optische netwerken

Project

EPICS: E-learning Platform In the Cultural heritage Sector Historisch

Universiteit Hasselt

Het EPICS-project streeft naar de ontwikkeling van een e-learning platform voor digitaal cultureel erfgoed in Vlaanderen. Het samenbrengen van de recente digitaliseringstendens in de cultureel erfgoed sector en de groeiende impact van het gebruik en distributie van digitale content in de onderwijssector, biedt veelbelovende opportuniteiten op het vlak van erfgoededucatie.

Project

Epigenetische experimenten met Echinaforce ®. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds A. Vogel Bioforce. UA levert aan A. Vogel Bioforce de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

EPR metingen. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Janssen Pharmaceutica. UA levert aan Janssen Pharmaceutica de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

EQOPP. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

ERC-2007-Stg-203043-NANOFIB. Recent afgelopen

KU Leuven

De performantie en de fysische eigenschappen van een materiaal ofeen product kunnen aangepast worden tot ongeëvenaarde materiaalsterktesen -eigenschappen door nieuwe nanovezelstructuren uit polymeren te vervaardigen met behulp van het elektrospinproces. Dit elektrospinproces gebruikt een elektrisch veld om geladen stralen uit polymeeroplossingen of -smelten te produceren. Buiginstabiliteiten veroorzaakt door de oppervlaktelading op de vezel, leiden tot lokaal extreem hoge extensionele snelhed...

Project

EREAN – Europees Netwerk voor het Recycleren van Zeldzame Aarden uit Magneten.

KU Leuven

Because China dominates the rare-earth market and is reducing its export quota, there is a very high supply risk for rare earths in Europe. To tackle this rare-earth crisis, Europe needs to invest in primary mining,substitution and, in particular, urban mining/recycling. To date, less than 1% of the rare earths are being recycled, due to, amongst others, alack of efficient recycling technologies. The creation of a rare-earth recycling industry in Europe urgently requires an “army” of skilled ...

Project

ESMI Recent afgelopen

KU Leuven

The central objective of this ESMI proposal is to create a top-level interdisciplinary research infrastructure available to a broad European materials research community. This is of crucial importance to the EU in view of the European strategy for nanosciences and nanotechnology and itsimplementation report that identifies "a lack of leading interdisciplinary infrastructures".ESMI offers the most important experimental andsynthesis techniques and combines world-class infrastructures with cutt...

Project

ESRF en DUBBLE: Synchrotron X-stralen om de structuur en de functie van moleculen en materialen te ontrafelen.

KU Leuven

ESRF en DUBBLE: Synchrotron X-stralen om de structuur en de functie van moleculen en materialen te ontrafelen. Een synchrotron is een toestel ter grootte van een sportstadion dat verschillende intense lichtbundels produceert door de versnelling van hoog-energetisch geladen deeltjes.nbsp;De studie van de interactie van deze bundels met de materie levert de structuur ervan tot op atomair niveau, wat leidt tot het begrijpen van zijn eigenschappen en functies. Dit Big Science project financiert o...

Project

Estimation of hazardous metals concentrations in ambient urban air taken up by a human respiratory system. (beurs CEVIK UGUR, Turkijke) Historisch

Universiteit Antwerpen

Estimation of hazardous metals concentrations in ambient urban air taken up by a human respiratory system. (beurs CEVIK UGUR, Turkijke)

Project

E-TOUR : electric two-wheelers on urban roads. Vrije vertaling: Electrische tweewielers in het stadsverkeer Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Europese E-TOUR project, van januari 2000 tot december 2002 Aangenaam rijden in de stad op een fiets met elektrische hulpmotor Mobiel zijn in een stad, het onderwerp is niet nieuw! Het Europese E-TOUR project wil de rol aantonen die tweewielers, elektrische fietsen en scooters, kunnen spelen om in een stad mobiel te zijn. 'De fietser met zijn fiets vervangt de automobilist met zijn auto'; '1.5m2 op de baan in plaats van 15m2!' Fietsend met de hulp van een elektrische motor lijken de helli...

Project

EU-bonuskrediet type B2a voor EU FP7 project: ENERGY-2013-1 Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

EU-bonuskrediet voor Europees project ENERGY 2013-1

Project

EU-bonuskrediet type B2a voor EU ICT-2011.9.3 project: FET Young Explorers Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

FET young Explorers: Europees initiatief om jonge onderzoekers een kans te geven om hun eigen onderzoeksploeg op te starten

Project

EU-bonuskrediet type B2a voor EU ICT-2011.9.3 project: FET Young Explorers Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

EU-bonuskrediet type B2a voor EU ICT-2011.9.3 project: FET Young Explorers - Project om jonge onderzoekers te ondersteunen en hun de kans te geven hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, door ze te laten participeren in multidisciplinaire onderzoeksprojecten.

Project

EU-bonuskrediet type B2b voor EU project: Acheon Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

EU project ikv technologie voor een groener luchttransportbeleid

Project

EU-bonuskrediet type B2b voor EU project: Euminafab Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Europees project mbt multimateriaal micro en nanotechnologie.

Project

EU-bonuskrediet type B2b voor EU project: SmartBlind Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het SmartBLIND project beoogt het ontwikkelen van een Energy Efficient Smart Window inclusief met hybride film gemaakt van een electrochromische LC film en een fotovoltaïsche film dat geprint is op dezelfde duurzame flexibele substraat.

Project

EU-bonuskrediet type B2b voor EU project: VECTOR Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Glasvezelnetwerken kunnen weldra veel sneller en goedkoper worden geïnstalleerd dankzij het nieuwe aansluitingssysteem ontwikkeld door het VECTOR initiatief. VECTOR staat voor 'Versatile Easy installable Connector implementing new Technologies for accelerated fiber Optic network Roll-outs in Europe'. Dit project werd opgestart als samenwerking tussen Europese universiteiten en de telecomindustrie. De Vrije Universiteit Brussel (VUB) is hierin verantwoordelijk voor het ontwerp, de fabricage en...

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor ADOPSYS Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Europese studie rond fotonica

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor BIOMOT Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Europese studie rond biodiversiteit

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor EU FP7 project: CYBERLEGS (FP7-ICT-2011-7) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

CYBERLEGs, een acroniem voor "De cybernetische Lower Limb cognitieve Ortho-prothese", is een gezamenlijk onderzoeksproject, gefinancierd door de Europese Commissie onder het zevende kaderprogramma.

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor EU FP7 project: EDISON (CIP-ICT PSP-2011-5) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het Edison project probeert om te demonstreren dat, onder echte werkingscondities, een slim lichtsysteem het energie efficiëntie kan verbeteren, CO2 emissies kan verlagen en promoot het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in Europese publieke gebouwen.

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor EU FP7 project: S(P)EEDKITS (FP7-SEC-2011-1) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

S(P)EEDKITS is een 4-jarig Europees onderzoeksproject (FP7) naar snel inzetbare, modulair en lichtgewicht noodhulp units. Het project brengt partners met diverse expertise uit 6 verschillende europese landen samen. Er worden nieuwe materialen en concepten ontwikkeld die het volume en gewicht van noodhulp kits drastisch verminderen. Dit zal de snelheid (speed) van het transport verhogen en de kits zullen bruikbaar zijn voor het herstel op lange termijn na een ramp (seed). Het project trok onze...

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor EU FP7 project: TWIN HUB (INTERREG IVB NWE, 8th Call for proposals) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van het project is het vergroten van de concurrentiekracht van het intermodale spoorwegvervoer in, vanuit en naar NWE, met name tussen de Nederlandse en de Belgische en Europese binnenvaart terminals

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor GO4SEM Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het GO4SEM-project beoogt het detecteren en analyseren van de specifieke technologie en producten in opkomende e-mobiliteit toevoerketens in derde landen.

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor H2R Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

EU-bonuskrediet type B2c voor EU project H2R: studie rond mensachtige robotten

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor SYRNEMO Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

SyrNemo is een innovatieve synchrone machine (SYRM) met de dichtheid van de macht van de hogere en hogere drijvende cyclus efficiëntie tegen lagere kosten dan de stand van de techniek (PM) permanente magneet synchrone machines.

Project

EU-bonuskrediet type B2c voor UMRIDA Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Europees samenwerkingsproject over studie rond virtuele prototyping

Project

EUDEM2-SCOT conferentie : 15-18 september 2003. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Van 15 tot 18 september 2003 verzamelen wetenschappers, industriëlen en topmilitairen (o.a. generaal L. Jones, NAVO-opperbevelhebber voor Europa) in Brussel voor het internationaal congres EUDEM2-SCOT over de nieuwste technieken in humanitaire ontmijning. Sinds 1998 is in Europa geen gelijkaardig congres meer georganiseerd. Dat het congres op de VUB mag doorgaan is te danken aan de ruime expertise die de vakgroep Elektronica en Informatieverwerking van de VUB opgebouwd heeft in dit vakgebied....

Project

EUMINAfab: Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

EUMINAfab is een Europese onderzoeksinfrastructuur dat open toegang aanbiedt mbt techniek van multimaterial micro- en nanotechnologieën

Project

Eureka project 1503 "HOLOMODAL" Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het modelliseren van trillende mechanisme structuren in het hoogfrekwent gebied(300-500 Hz).

Project

Euro-Dots-2. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

EUROPA2.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

European Novel Imaging Systems for ION therapy Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het Envision project ontwikkelt nieuwe technieken voor on-line dosis monitoring en kwaliteitstesten door de ontwikkeling van nieuwe beeldvormingsmodaliteiten. Deze zijn gebaseerd op de interacties van de bundel met het object en laten toe om het behandelde volume te bepalen en de geleverde dosis te bepalen. Er wordt vooral gewerkt op de detectie van deeltjes die vrijkomen door nucleaire reacties (positron emittors voor in beam PET en fotonen voor in beam single particle imaging.

Project

Europe, Brain and music: New perspectives for stimulating cognitive and sensory processes (EBRASMUS) Recent afgelopen

Universiteit Gent

Doel van het EBRAMUS project is om onze algemene kennis van de hersenfunctie te vergroten en om invloed te hebben op de klinische en educatieve toepassingen, door het ontwikkelen van nieuwe diagnostische tools, training en revalidatie technieken, en nieuwe muziek technologie. Het EBRAMUS team bestaan uit een internationale en interdisciplinaire grope van partners. Het progamma is gebaseerd op 11 projecten. IPEM is de partner die het voortouw neemt voor het Cochlear Implant Music (CIM)-project...

Project

EVA:Electric Vehicles in Action (Proeftuin EV - platform EVA). Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

EVA platform Elektrische Voertuigen in Actie, kortweg EVA, is een initiatief van publieke en private partners om elektrisch rijden te stimuleren. Het consortium wordt geleid door Eandis. EVA zal de uitdagingen rond elektrisch rijden in Vlaanderen onderzoeken en aanpakken. Het is een open platform: onderzoekers, ondernemers en overheden in Vlaanderen vinden er ondersteuning voor hun innoverende initiatieven. Levend laboratorium De komende maanden bouwt EVA een 'proeftuin' om elektrische voer...

Project

Evaluability assessment van het Vlaams klimaatadaptatiebeleid. Historisch

Universiteit Antwerpen

De evaluability assessment heeft tot doel, in samenspraak tussen het MIRA-team en de Universiteit van Antwerpen: - lnititatieven te nemen die het engagement van de betrokkenen in het onderzoek verzekeren; - Antwoorden te formuleren op vragen en opmerkingen die rijzen bij het onderzoek om vervolgens (in coproductie tussen MlRA en de UA) oplossingen of alternatieven uit te werken. - Praktische afspraken te maken over timing van het onderzoek en datatoelevering. De evaluability assessment heeft ...

Project

Evaluatie en optimalisatie van de eigenschappen van compost voor gebruik in potgrond Historisch

Hogeschool Gent

Alle gangbare potgronden ten behoeve van de beroepstuinbouwers bestaan hoofdzakelijk uit turf, gewonnen uit natuurlijke veengebieden vooral gesitueerd in Ierland, de Scandinavische landen en Duitsland. Veel veengebieden verkeren echter in een zo precair dynamisch evenwicht dat zelfs heel kleine veranderingen in de milieuomstandigheden kunnen resulteren in aanzienlijke wijzigingen en ecologische schade. Vandaar dat vanuit Europa en natuurverenigingen een steeds toenemende druk komt tot bescher...

Project

Evaluatie offertevoorstellen in het kader van het VIM-project "Openbaar personenvervoer te water: haalbaarheidsonderzoek voor trajecten over de Schelde naar antwerpen". Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Evaluatie offertevoorstellen in het kader van het VIM-project "Openbaar personenvervoer te water: haalbaarheidsonderzoek voor trajecten over de Schelde naar antwerpen".

Project

Evaluatie van Autobussen met Hybride Aandrijvingen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' MIVB' hebben voor het project ' Autobussen met Hybride Aandrijvingen (AHA) MIVB' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Evaluatie van beschikbare gegevens over aanwezigheid van gechloreerde verbindingen in lokaal geteelde voeding en de relevantie ervan voor humane belasting als basis voor een ontwerp actieplan afgestemd op de beoogde doelgroepen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De studie heeft als doel: de evaluatie van beschikbare gegevens over aanwezigheid van gechloreerde verbindingen in lokaal geteelde voeding en de relevantie ervan voor de humane belasting als basis voor een ontwerpactieplan afgestemd op de beoogde doelgroepen.

Project

Evaluatie van de functionele selectiviteit van het purino- en cannabinoïd ligand-receptor systeem in celmigratie.

Universiteit Gent

G-proteïne gekoppelde receptoren zijn belangrijke aangrijpingspunten voor tal van geneesmiddelen. In dit project wensen we de effecten van purines en cannabinoïden te evalueren, met celmigratie als functionele'read-out'. Hiertoe zullen transiënte en stabiele celsystemen worden ontworpen, die zullen gebruikt worden voor de screening van een breed panel aan (potentiële) liganden. Deze functionele informatie (celmigratie) zal gekoppeld worden aan biochemische informatie (receptor activ...

Project

Evaluatie van de proefmethodes ter bepaling van de luchtvriendelijkheid van inslaggarens Historisch

Hogeschool Gent

Het project onderzocht de bruikbaarheid van de luchtindexmeter bij het weven met lucht. Dit instrument geeft de wevers de mogelijkheid aangekochte garens vooraf te testen op hun verweefbaarheid met lucht. In de eerste fase van het project werd er gestart met het onderzoek naar de correlatie tussen de luchtindexwaarde en de verschillende gareneigenschappen. Uit deze studie kon besloten worden dat de correlatie tussen het garennummer en de LI-waarde het meest significant is. In een tweede fase ...

Project

Evaluatie van de robuustheid van modelgebaseerde regelaars in gebouwbeheersystemen

KU Leuven

Doelstelling: Dit doctoraatsvoorstel focust op het ontwikkelen van eenobjectieve evaluatiemethodiek voor modelgebaseerde regelaars, die naastde typische systeemidentificatie ook de impact van bijkomende afwijkingen op kernindicatoren van de gebouwbeheerder meeneemt. Het doel van ditdoctoraatsproject is de evaluatie van modelgebaseerde regelaars in gebouwbeheerssystemen volgens het risiconiveau van afwijkingen, door middel van emulatie. Hiermee kan de robuustheid van deze regelaars ten opzic...

Project

Evaluatie van hulpmiddelen binnen het SUCCEED project. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds the University of Alicante. UA levert aan the University of Alicante de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Evaluatie van laag aktief afval & puin in nucleair medische praktijken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Gebruik van hoge energie-ioniseerende straling in radiotherapie-machines houdt snelle neutronen in die altijd resulteren in de activatie v/h biologische schild die rond de installaties gebouwd zijn. Deze laag aktieve activatie kan de oorzaak zijn van een gevaar voor de gezondheid te wijten aan de ondergeschikte emissie van straling. Het is dan ook mogelijk dat de activatie in de meeste hospital installaties zo laag zal zijn dat de activiteit van het puin of van de machine & infrastructuur (of...

Project

Evaluatie van neuroplasticiteits-geïnduceerde veranderingen ten gevolge van repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie Historisch

Universiteit Antwerpen

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) is een veelbelovende behandeling voor verscheidene neurologische aandoeningen, die gebruik maakt van snel variërende magnetische velden om neuronale ensembles op een niet-invasieve manier te stimuleren. De effecten veroorzaakt door rTMS blijven nazinderen na het stoppen van de stimulatie, wat de inductie van lange termijn neuroplasticiteit suggereert. Daarom zullen we aan de hand van complementair multimodaal beeldvormend onderzoek van d...

Project

Evaluatie van nieuwe materialen voor blauwe OLEDs : graftcopolymeren versus blends. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met als objectief nieuwe luminescente materialen voor blauw emitterende OLEDs te bekomen, zullen een aantal graftpolymeren worden gesynthetiseerd en hun prestaties worden vergeleken met deze van mengsels van luminescente oligomeren in een polymere matrix. De graftpolymeren zullen bestaan uit derivaten van 1,4-bis?2,2-diphenylethenyl?benzeen als de chromoforen, geënt in verschillende belading ' en op hetzij een copolymeer van vinylbenzylchloride (VBC) met vinylcarbazool, hetzij een copolymeer...

Project

Evaluatie van nieuwe materialen voor blauwe OLEDs : graftcopolymeren versus blends. Historisch

Universiteit Antwerpen

Met als objectief nieuwe luminescente materialen voor blauw emitterende OLEDs te bekomen, zullen een aantal graftpolymeren worden gesynthetiseerd en hun prestaties worden vergeleken met deze van mengsels van luminescente oligomeren in een polymere matrix. De graftpolymeren zullen bestaan uit derivaten van 1,4-bis(2,2-difenylethenyl)benzeen als de chromoforen, geënt in verschillende belading en op hetzij een copolymeer van vinylbenzylchloride (VBC) met vinylcarbazool, hetzij een copolymeer va...

Project

Evaluatie van nieuwe radioacief gemerkte pseudo-peptiden van het type Neurotensine voor scintigrafisch onderzoek van humane Neurotensine-receptor-positieve carcinoma's. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Evaluatie van nieuwe radioacief gemerkte pseudo-peptiden van het type Neurotensine voor scintigrafisch onderzoek van humane Neurotensine-receptor-positieve carcinoma's. nederlands abstract niet beschikbaar

Project

Evaluatie van nieuwe tracers op het vlak van biodistributie, farmacokinetiek en compartimentanalyse met een hoge resolutie PET scanner voor kleine dieren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De VUB en de RUG gaan samen een hoge resolutie PET scanner ontwikkelen voor gebruik bij dierproeven tijdens de ontwikkeling van geneesmiddelen. Deze scanner al hoofdzakelijk aan de VUB ontwikkeld worden en zal daarna ter beschikking van de dienst farmacologie van de RUG staan.

Project

Evaluatie van sterk immunogene tumorcelvaccins in combinatie met depletie van regulatorische T-cellen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel van dit project is de efficiëntie van tumorcel vaccins te verhogen door de immunogeniciteit van ex vivo gedode tumorcellen te verhogen in combinatie met een depletie van regulatoire T-cellen. Deze nieuwe vaccinatie strategie zullen we eerst in muizen met een tumor evalueren. Vervolgens zal het meest effectieve kanker vaccinatie protocol in honden met kanker worden geëvalueerd.

Project

Evaluatie van Stpahylococcus epidermis oppervlakteproteïnen als targets voor de ontwikkeling van een vaccin gericht tegen S. epidermidis biofilmvorming Recent afgelopen

KU Leuven

Vele bacterien hebben de capaciteit om een biofilm te vormen.In de medische context kunnen biofilmen worden gevormd op biomaterialenzoals katheters, gewrichtsprothesen, hartklepprothesen. Dit leidt tot moeilijk behandelbare zogenaamde vreemd lichaam infecties.Staphylococcus epidermidis, tot voor kort beschouwd als een niet-pathogene soort, is de belangrijkste oorzaak van dit soort infecties. Vermits het oppervlak van de bacteriele cellen verantwoordelijk is voor de initiele interactie en de b...

Project

Evaluatie v/d door OVAM uitgeschreven vragenlijsten en opgaven betreffende grondwatermodellen ivm de erkenningsprocedure van bodemdeskundige.

Vrije Universiteit Brussel

Sinds 1995 werkt de OVAM planmatig samen met de bouwsector. Dat leverde goede resultaten op het vlak van het beheer van bouw- en sloopafvalstoffen. Het beleidsprogramma 'materiaalbewust bouwen in kringlopen' schept voor de periode 2014 - 2020 een kader voor een duurzaam beheer van materialen in de bouwsector.

Project

Evans blauw als diagnosticum van niet-spierinvasieve blaaskanker en interstiniële cystitis : een preklinische studie.

KU Leuven

We ontdekten recent dat Evans blauw, een wateroplosbare diazo kleurstofmet een intense blauwe kleur, zich specifiek in vitro opstapelt in sferoïden die bestaan uit urotheliale cel carcinoma cellen en in vivo in niet-spier-invasieve blaaskanker, zoals aangetoond in een AY-27 rattenmodel. Deze opstapeling vindt plaats in de paracellulaire ruimte ten gevolge van een relatief gebrek aan intercellulaire cohesie tussen maligne cellen. Onze bevindingen zijn bijgevolg belangrijk voor toekomstige ontw...

Project

Evenwichtsproblemen voor maten en hun toepassingen.

KU Leuven

Een aantal problemen in complexe analyse worden bestudeerd, waarbij hetnodig is om de oplossing te vinden van een extremaalprobleem in logaritmische potentiaaltheorie. De eenvoudigste versie is om de verdeling van punten te vinden in een compacte verzameling van het complexe vlak, zodanig dat hun logaritmische energie minimaal is. De oplossing van dit extremaalprobleem is de evenwichtsmaat die zeer belangrijk is voor een aantal problemen in complexe analyse. Dit extremaalprobleem werd uitgebr...

Project

Evolutie van de technologie van de transportmiddelen (o.a. wegvoertuigen) en van de bijkomende infrastructuur, gericht op veiligheid, efficientie en milieu-ontlasting. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Evolutie van de technologie van de transportmiddelen (o.a. wegvoertuigen) en van de bijkomende infrastructuur, gericht op veiligheid, efficientie en milieu-ontlasting.

Project

Evolutie van microbiële gemeenschappen en functionele dynamica in anaerobe bioreactors voor de duurzame productie van groene energie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project zal onderzoek verrichten naar de microbiële biodiversiteit in anaerobe vergisters en bioelektrische systemen, bioreactors die tot op heden vaak als een black box behandeld werden. Nieuwe ecologische principes, moleculaire technieken, mathematische ondersteuning en statistische verwerking zullen in dit project gecombineerd worden tot een krachtig tool om het verband tussen species diversiteit en functionele stabiliteit te achterhalen.

Project

EVTecLab: Vlaams EV Technologisch Laboratorium Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Een consortium van tien Vlaamse bedrijven en onderzoeksinstellingen, gecoördineerd door Punch Powertrain, zal via EV TecLab nieuwe aandrijftechnologieën voor elektrische bestelwagens, vrachtwagens en bussen evalueren en op punt stellen voor commercialisatie. De voertuigen worden ingezet voor goederentransport en openbaar vervoer. De testen vinden plaats in reële gecontroleerde gebruiksomstandigheden. EV TecLab wil op deze manier bijdragen tot de introductie van elektrische voertuigen en duur...

Project

Excitonen en polaronen in lage-bandkloofpolymeren : optische generatie en scheiding van ladingsdragers. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit doctoraatsproject zal onderzoek verricht worden naar de karakterisering van de eigenschappen van polymeren die hun toepassing vinden in de plastic elektronica, fotovoltaïsche cellen, organische licht-emitterende diodes (OLEDs) en organische halfgeleiders. In het bijzonder zal dit project handelen over de karakterisering van de aangeslagen toestanden na foto-excitatie (singlet- en tripletexcitontoestanden), de studie van polaronen en de studie van het ladingsscheidingsproces dat essen...

Project

Exesoom geïnspireerde nanopartikels voor de afgifte van small interfering RNA Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het klinisch gebruik van siRNA wordt sterk gehinderd door intra-en extracellulaire barrières. Om deze te kunnen omzeilen, dienen siRNAs ingesloten te worden in nanoscopische geneesmiddeldragers. Recent onderzoek doet vermoeden dat cellulaire microvesikels (bv. exosomen) bruikbaar zijn als dragers voor macromoleculaire geneesmiddelen. Het hoofddoel van dit project is om exosomen en exosoom-mimetische nanopartikels (EMNs) te evalueren als dragers voor siRNA afgifte

Project

Ex Machina Historisch

Universiteit Hasselt

Dit project omvat een haalbaarheidsstudie voor de valorisatie van een raamwerk voor het bouwen van mobiele gidsen, in eerste instantie voor de culturele sector. Het gaat hierbij om mobiele ICT toepassingen die de bezoekerservaring verrijken en een plezierige, sociale, verrassende en persoonlijk zinvolle ervaring aanbieden. Door bezoekers onder te dompelen in de verhalen van de instelling en hen te stimuleren om zowel met hun medebezoekers als met de omgeving te interageren willen we de tevred...

Project

EXPEKT - Photonics Explorer - Developing a photonics educational kit for Europe's secondary schools. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

EXPEKT beoogt het bekomen van een durende positieve impact op de wijze waarop Photonics in Europese middelbare scholen wordt onderwezen.

Project

Experimental and Modelling Investigations of Structure-Property Relations in Nano-Reinforced Cellular Materials (Een experimentele studie en het modelleren van de structuur-eigenschap relaties in nano-versterkte cellulaire materialen) Recent afgelopen

KU Leuven

The objective of the proposed PhD work is to develop a hierarchical model of cellular polymeric nano-composites. The model will account for three structural levels of the material hierarchy, namely a meso-level (thelevel of cell clusters), a micro-level (the level of a cell wall material) and a nano-lelvel (the level of nano-fillers in a polymeric matrix).The ultimate goal is to predict mechanical properties of these novel nano-composites and to explore novel mechanisms of deformation and fai...

Project

Experimentale en numerieke modelering van dynamische baggerpluimen

Universiteit Gent

Studie van het gedrag van een sedimentpluim gegenereerd door de overvloei van een sleephopperzuiger, door middel van een fysische modelstudie, CFD simulaties en een terreinmeting.

Project

Experimenteel draadloos coöperatief netwerk voor digitale communicatie en positiebepaling Recent afgelopen

Universiteit Gent

Deze aanvraag heeft betrekking op een draadloos netwerk, waarvan de knooppunten bestaan uit zender/ontvanger-modules voor coöperatieve communicatie en positiebepaling. De fysische laag en de hogere netwerklagen van deze modules kunnen softwarematig gedefinieerd worden

Project

Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project is gericht op het gebruik van FTIR voor de multicomponent-analyse van gassen in vlammen en schouwen, met nadruk op de vorming van stikstofoxides in een dubbel annulaire 100 kW brander. Het doel van het project is een beter inzicht te krijgen in de interactie tussen de geometrie van de brander en aerodynamica van de vlam en hun invloed op de produktie van NOy. De emissies van de brander zullen voor verschillende werkingspunten bestudeerd worden mbv een FTIR-analyzer. De branderpara...

Project

Experimentele demonstratie van laseractie en intrinsieke CARS-gebaseerde warmtereductie in nabije-infrarode en midden-infrarode silicium Ramanlasers. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Silicium wordt sinds enkele jaren als een zeer belangrijk fotonisch materiaal beschouwd. Zo is men er in 2004 in geslaagd om een efficiënte silicium-gebaseerde laser te demonstreren waarvan het lasingmechanisme steunt op "stimulated Stokes Raman scattering". Aangezien deze zogenaamde silicium Ramanlasers zowel nabije-infrarode als midden-infrarode straling kunnen genereren, zijn hun toepassingsmogelijkheden zeer uitgebreid. Totnogtoe heb ik hoofdzakelijk theoretisch onderzoek verricht naar de...

Project

Experimentele demonstratie van laseractie en intrinsieke CARS-gebaseerde warmtereductie in nabije-infrarode en midden-infrarode silicium Ramanlasers. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Silicium wordt sinds enkele jaren als een zeer belangrijk fotonisch materiaal beschouwd. Zo is men er in 2004 in geslaagd om een efficiënte silicium-gebaseerde laser te demonstreren waarvan het lasingmechanisme steunt op "stimulated Stokes Raman scattering". Aangezien deze zogenaamde silicium Ramanlasers zowel nabije-infrarode als midden-infrarode straling kunnen genereren, zijn hun toepassingsmogelijkheden zeer uitgebreid. Totnogtoe heb ik hoofdzakelijk theoretisch onderzoek verricht naar de...

Project

Experimentele en fenomenologische studie van de invloed van chemische degradatieprocessen op transporteigenschappen in beton

Universiteit Gent

Het doel is de studie van de invloed van chemische degradatieprocessen op transporteigenschappen op macro-niveau. Meer specifiek zullen empirische/experimentele relaties opgesteld moeten worden tussen chemische wijzigingen, porositeit, mechanische en fysische eigenschappen. Vereenvoudigde modellen de deze relaties beschrijven zullen opgesteld en getest worden voor macroscopische toepassingen.

Project

Experimentele en gemengd numeriek-experimentele karakterisatie van vervormingsgedrag waarbij discontinuïteiten optreden in het verplaatsingsveld. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project heeft tot doel karakterisatiemethoden te ontwikkelen voor het vervormingsgedrag van materialen, met speciale aandacht voor gevallen waarin de vervorming zodanig gelokaliseerd is dat men kan spreken van discontinuïteiten in het verplaatsingsveld. Ontwikkelingen in optische meettechnieken en gemengd experimenteel-numerieke methodes zouden op dit gebied een grote vooruitgang kunnen teweegbrengen, en het is de bedoeling met dit project deze vooruitgang te verwezenlijken. Interferomet...

Project

Experimentele en numerieke modellering van de hydro- en morfodynamica van samenvloeiingen van rivieren met een extreme verhouding van inkomende debieten.

Universiteit Gent

Het voorstel onderzoekt stromingpatronen en er aan gekoppelde erosie- en sedimentatiefenomenen in samenvloeiingen van rivieren, meer bepaald in het bijzonder geval dat de twee inkomende debieten significant in grootte verschillen. Numerieke modellen en een experimentele setup worden gebruikt om fundamenteel inzicht in deze fenomenen te verwerven, ondermeer met het oog op het minimiseren van erosiebescherming en baggerwerken na uitvoering van waterbouwkundige ingrepen aan stuw-sluis-complexen.

Project

Experimentele en numerieke studie van 3D viskeuze stromingen in stoomturbines. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In een wereld van begrensde primaire energiebronnen en toenemende bewustwording van milieuverontreiniging, wordt het doel om zo efficiënt mogelijke stoomturbines te ontwerpen van groot belang. Ondanks het feit dat de thermodynamische prestatie van fabrieken van verschillende factoren afhangt, is de dominante bijdrage aan de algemene efficiëntie cyclus de stoomturbine, waar de potentiële energie van stoom omgezet wordt in rotationele kinetische energie, die op haar beurt de generator schacht a...

Project

Experimentele en numerieke studie van de impactbelasting van golven op vervormbare composietconstructies. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Doelstellingen De doelstelling van dit project is de experimentele en numerieke studie van golfimpact op vervormbare composietstructuren. Deze omvat drie deelaspecten: * de experimentele studie van de dynamische drukverdeling in de tijd bij slamming van golven op vervormbare composietconstructies, en de opmeting van de resulterende ogenblikkelijke vervormingen, * de numerieke simulatie van de dynamische drukken die optreden in het grensvlak van de composietstructuur en het watervolume, met ...

Project

Experimentele en numerieke studie van de mechanische respons van grote glas facades onder invloed van explosiebelasting

Universiteit Gent

Tegenwoordig worden heel wat nieuwe gebouwen ontworpen met een grote glasfacade, ook gebouwen die gevoelig zijn voor terroristische aanslagen (ambassades, NATO gebouwen, etc.). Deze gebouwen worden berekend op explosiebelasting, maar de ontwerpregels zijn veelal gebaseerd op vuistregels en grootschalige experimenten voor certificering. Het doel van dit onderzoeksproject is de studie van de mechanische respons van glasfacades onder explosiebelasting, en de ontwikkeling van een experimenteel en...

Project

Experimentele en theoretische studie van het schadegedrag van vezelversterkte composietsystemen onder biaxiale vermoeiingsbelasting. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project wordt het schadegedrag gemodelleerd van vezelversterkte kunststoffen, onderhevig aan biaxiale vermoeiing. er is een uitgebreid testprogramma in een biaxiale testopstelling, geinstrumenteerd met digital image correlation en ultrasone technieken. Daarnaast worden schademodellen ontwikkeld die de degradatie van de elastische eigenschappen en de initiatie en groei van delaminaties in het composiet laminaat beschrijven.

Project

Experimentele en theoretische studie van nieuwe (half)geleidende nanocomposieten gebaseerd op co-continue blokcopolymeer matrices in combinatie met koolstof-nanotubes en metaal-gebaseerde nanowires. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project richt zich op een fundamentele studie van nieuwe (half)geleidende polymeer nanocomposieten met het laagst mogelijke vulstofgehalte, of een beduidend lagere percolatie drempel. Om dit doel te bereiken zal de kennis van de latex technologie voor de bereiding van PS homopolymeren met SWNT - een technologie die een optimale dispersie van de vulstof garandeert - worden uitgebreid naar de ontwikkeling van nieuwe nanocomposieten gebaseerd op fasegescheiden co-continue blokcopolymeer matr...

Project

Experimentele karakterisatie en niet-lineaire eindige elementen-berekening van historische en bestaande bouwwerken : toepassing op renovatie en restauratie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het is duidelijk dat een aantal gebouwen niet meer benut kunnen worden voor hun oorspronkelijke functie. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend: het gebouw is niet langer meer geschikt voor de bestemming (evolutie van de tecnieken, veranderend eisenpakket), veranderende omgevingsfactoren werken belastend op de oorspronkelijke bestemming. Deze constructies al of niet herbestemmen, renoveren of restaureren moet aldus in het licht van verschillende domeinen beslist worden : de architecturale kwa...

Project

Experimentele karakterisatie en niet-lineaire eindige elementenberekening van historische en bestaande bouwwerken : toepassing op renovatie en restauratie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bij het oprichten van een nieuw gebouw wordt vaak gebruik gemaakt van berekeningsprogramma's om de structuur te dimensioneren. in functie van de optredende spanningen worden de materialen gekozen en hieruit de afmetingen van de dragende elementen. eens het computermodel op punt staat, zal bij het gebouw gestreefd worden naar een letterlijke vertaling ervan. Dit gaat van keuze van de materialen, tot en met de relaisatie van de verbindingen. Deze computerberekeningen worden chter niet alleen bi...

Project

Experimentele methoden voor anti-persoons mijndetectie Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het aantal mijnen dat over de wereld uitgespreid ligt wordt geschat op 300 miljoen. De methodes om deze mijnen te detecteren zijn tot op heden ontoereikend omdat ze gebaseerd zijn op slechts een metaaldetector. Bovendien houdt de methode geen rekening met de verschillende bodemtypes waarin de mijnen liggen en de verschillende materialen waaruit ze vervaardigd worden. Het is dan ook de bedoeling een multisensorprobe te bouwen waarbij elk sensortype gegevens geeft over een welbepaald aspect van...

Project

Experimentele studie en modellering van complexe turbulente stromingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Turbulentie is een fenomeen dat momenteel nog onvoldoende gekend en beheerst wordt. Nochtans raakt dit fenomeen rechtstreeks en onrechtstreeks een groot aantal domeinen : astronomie, meteorologie, oceanografie, hydraulica, aëronautica, marine biologie, milieu, chemische ingenieurs-technieken, enz. Er wordt dus gezocht naar een betere omschrijving, zowel op theoretisch niveau als voor industriële toepassingen. Een algemeen woordenboek geeft als omschrijving van turbulentie 'ongeordende agitati...

Project

Experimentele studie van de invloed van de overgangszone granulaat-matrix op de duurzaamheid van beton vervaardigd met samengesteld bindmiddel Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit onderzoek zal resulteren in een beter inzicht in de microstructuur en de connectiviteit van het poriënsysteem van cementgebonden materialen, en het belang van de overgangszone granulaat-matrix. Een wijziging van de samenstelling van het cement, en het vervangen van cement door alternatieven, biedt de mogelijkheid nieuwe en verbeterde materialen op punt te stellen, met voorgedefinieerde eigenschappen. Hierdoor kan het gebruik van actieve en inerte vulstoffen aangemoedigd worden, wat leidt ...

Project

Experimentele verificatie van ultrasone bundelvoortplantingsmodellen voor visco-elastische materialen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project heeft als doel de beschikbare theoretische modellen voor bundelpropagatie doorheen een visco-elastisch medium te valideren aan de hand van een globale modellisatie van experimenten inclusief de calibratie van de meetopstelling. Het voorgestelde onderzoek is gebaseerd op de complementaire aktiviteiten van de twee deelnemende onderzoeksgroepen. Enerzijds zal de dienst ELEC, subgroep onderwater akoestiek van Prof. dr. ir. L. Van Biesen voor het experimenteel werk instaan en de integr...

Project

Experimentele verificatie van ultrasone bundelvoortplantingsmodellen voor visco-elastische materialen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project heeft als doel de beschikbare theoretische modellen voor bundelpropagatie doorheen een visco-elastisch medium te valideren aan de hand van een globale modellisatie van experimenten inclusief de calibratie van de meetopstelling. Het voorgestelde onderzoek is gebaseerd op de complementaire aktiviteiten van de twee deelnemende onderzoeksgroepen. Enerzijds zal de dienst ELEC, subgroep onderwater akoestiek van Prof. dr. ir. L. Van Biesen voor het experimenteel werk instaan en de integr...

Project

Experimenten voor alternatieve interconnecties tussen chips Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Verbindingen tussen elektronische chips zijn een flessenhals van de elektronica geworden. De normale weg om elektrische verbindingen tussen twee VLSI-chips te leggen, namelijk met gewone draden, volstaat niet meer. Wij stellen twee alternatieven wegen voor, namelijk een nieuwe elektrische en een nieuwe optoelektronische methode. Beiden maken gebruik van capacitieve ko~rpeling met de chip, in plaats van galvansische conductieve verbindingen. Het gebruik van capacitieve koppeling zal de grote p...

Project

Experiment gebaseerde modellering van thermische energieopslag

KU Leuven

Een betere benutting van hernieuwbare energiebronnen is mogelijk door gebruik te maken van thermische energieopslag. De vraag naar en het aanbod van energie afkomstig van hernieuwbare energiebronnen vallen niet samen. Dit kan bijvoorbeeld opgevangen worden door enerzijds het opvangen van variaties in het aanbod van thermische energie afkomstig van zonnecollectoren of anderzijds door overschotten aan elektrische energie geproduceerd door pv-panelen om te zetten naar thermische energie en deze ...

Project

EXPERTISE : voor proposals ingediend bij EC (contractnrs : oa 000227; 26362, 26421, ea

Vrije Universiteit Brussel

EXPERTISE : voor proposals ingediend bij EC (contractnrs : oa 000227; 26362, 26421, ea

Project

Exploitatie modelinstrumentarium Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De opdracht heeft tot doel het leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand bij het onderzoek van het Hydrologisch Informatie Centrum van het Waterbouwkundig Laboratorium van de Vlaamse Gemeenschap. Het Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: voert hydraulische en nautische studies uit inzake waterbouwkundige kunstwerken, havens, rivieren, kust en het milieu; bestudeert het afvoerregime van de belangrijkste, niet aan getij onderhevige rivieren en kanalen in Vlaanderen en v...

Project

Exploiting scene constraints to improve object categorization algorithms for industrial applications

KU Leuven

Klassieke camerasystemen voor de automatisering van productieprocessen veronderstellen tot nu toe steeds dat een object, dat herkend of gelokaliseerd dient te worden in een productieproces, steeds dezelfde vorm heeft. Uitgaande van een exacte voorstelling van het object, wordt hetobject in het opgenomen beeldmateriaal gedetecteerd via eenvoudige beeldverwerkingstechnieken. Voor een aantal producten zoals auto-onderdelen,is dit inderdaad zo, aangezien het productieproces van deze onderdelen ei...

Project

Exploratie naar de integreerbaarheid van Physically Unclonable Functions op chip.

KU Leuven

PUFs zijn systemen die de unieke wanorde of variabiliteit van een fysisch object karakteriseren. Daardoor is het praktisch onhaalbaar om ze te dupliceren. Deze eigenschap opent een waaier aan cryptografische toepassingen. We focussen ons op PUFs die de procesvariaties van chipfabrikanten aanwenden. Het huidige spectrum architecturen is echter immatuur. Fundamenteel onderzoek op lay-out en circuit-niveau is nodig. In een eerste fase worden procesvariaties en ruisbronnen grondig bestudeerd, omd...

Project

Exploratie van het therapeutisch potentieel van eiwitfosfatasen bij de signalering naar chromatine. Recent afgelopen

KU Leuven

Onze onderzoeksgroep heeft een ruime ervaring in het onderzoeksdomein van eiwitfosfatase 1 (PP1) en signalering naar chromatine en we beogen deontwikkeling van het chromatine geassocieerde PP1 als een succesvol therapeutisch doelwit. De specifieke doelstelling van dit onderzoeksprojectzijn:1. Het ontrafelen van de rol van PP1 in de dynamische regeling vanhiston fosforylering.2. de identificatie van eiwitten die PP1 naar histonen brengen.3. De exploratie van de cross-talk tussen PP1 en andere ...

Project

Exploratie van immuno nanobeads voor de isolatie en kwantitatieve detectie van humane pathogene amoeben in complexe waterstalen. Recent afgelopen

KU Leuven

Vrijlevende amoeben (FLA) zijn wijdverspreid in de natuur waar ze een essentiële rol vervullen in aquatische ecosystemen. Verschillende FLA zijn echter de oorzaak van belangrijke en zelfs fatale ziektes bij mens en dier. Daarenboven kunnen FLA als gastheer fungerenvoor de replicatie en verspreiding van humane pathogene bacteriën en virussen en om deze reden worden ze ook als belangrijke vectoren beschouwdin de overdracht van ziekten. Ondanks de recente vooruitgang in de ontwikkeling van innov...

Project

Exploratie van warmtegeleidingseffekten voor toepassingen in bio- en chemosensoren

Universiteit Hasselt

Dit project richt zich op het 'warmte-overdracht effect' dat onlangs werd ontdekt door de sollicitanten in het kader van DNA-denaturatie studies. Moleculaire borstels of dubbel-strengs DNA, geënt op een temperatuurgeregelde meetelektrode, geven geen meetbare belemmering van de elektrode naar de elektroliet oplossing boven de DNA laag. In tegenstelling hiermee werkt enkelstrengs DNA als een efficiënte warmte-isolator en de thermische weerstand bij de vaste-naar-vloeistof grensvlak vertoont een...

Project

Expressie van kameel enkel-domein VH antilichaamfragmenten in planten voor productie van pathogeen-resistente planten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Transgene planten die antistoffen aanmaken gericht tegen plantenvirussen zijn resistenter aan de plant pathogeen. Deze veelbelovende techniek kent echter geen doorbraak op grote schaal, ten eerste omdat slechts een kleine minderheid antigeen-bindende fragmenten van conventionele entiteiten in planten moeilijk verloopt. De kameel antistoffen bestaan uit slechts 2 ketens ipv 4 bij de conventionele antistoffen. We hebben voldoende aanwijzingen om te stellen dat deze kleinere kameel antistoffen g...

Project

Expressie van kameel enkeldomein VH antilichaam fragmenten in planten voor productie van pathogeenresistente planten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Transgene planten die antistoffen aanmaken gericht tegen plant virussen zijn resistenter voor de plant pathogeen. Deze veelbelovende techniek kent echter geen doorbraak op grote schaal, ten eerste omdat slechts een kleine minderheid antigeen-bindende fragmenten van conventionele antistoffen neutraliserend werkt en ten tweede, omdat de uitdrukking tot functionele entiteiten in planten moeilijk verloopt. De kameel antistoffen bestaan slechts uit 2 ketens i.p.v. 4 bij de conventionele antistoffe...

Project

Externe evaluatie van de MIRA-publicatie 'Milieuverkenning 2030'. Historisch

Universiteit Antwerpen

In december 2009 publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij, meer bepaald het team verantwoordelijk voor de milieurapportering (het MIRA-team), het rapport Milieuverkenning 2030. De Milieuverkenning 2030 bevat een beschrijving van de verwachte ontwikkelingen van het milieu volgens een aantal relevant geachte scenario's, zowel bij ongewijzigd als bij gewijzigd beleid. In dit onderzoeksproject onderzoekt de Universiteit Antwerpen hoe deze publicatie werd ontvangen bij het doelpubliek. Het MIRA-t...

Project

Extinctieschuld als indicator voor het behoud en herstel van ecosysteemdiensten in een gefragmenteerd afromontaan boslandschap Recent afgelopen

KU Leuven

Omwille van grootschalige menselijke wijzigingen aan natuurlijk ecosystemen wordt een toenemend aantal soorten bedreigd omwille van verlies en fragmentatie van habitats. De tropische bergwouden van de Taita Hills (Kenya) worden gekenmerkt door bovenstaande bedreigingen. Onder toenemendehabitatdegradatie is het risico op afname of zelfs extinctie van lokalepopulaties afhankelijk van het aantal, de distributie en de kwaliteit van de resterende habitats, de connectiviteit binnen de landschapsmat...

Project

Extractie van bio-geofysische variabelen uit SPOT4/VEGETATION gegevens aan de hand van een stralingstransfermodel (RTF) voor gewas en vegetatie Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit onderzoeksproject betreft een gezamelijke wetenschappelijke studie van UIA, Vito en twee instituten in China (nl. Chinese Academy of Forestry in Beijing en Chinese Academy of Science in Lanzhou). De studie tracht een aantal essentiële biofysische variabelen m.b.t. landoppervlakte te extraheren, zoals bladoppervlakte-index (LAI), fractie van geabsorbeerde fotosynthetisch actieve straling door de vegetatie (fAPAR; tussen 0.4 en 0.7 µm), hemisferische albedo van het oppervlak, genormaliseerd...

Project

Extractie van Zeldzame Aarden.

KU Leuven

De zeldzame aarden zijn een groep van 17 elementen in het periodiek systeem, waaronder neodymium (Nd), europium(Eu), terbium (Tb), dysprosium (Dy) en yttrium(Y). De zele elementen worden steeds belangrijker, omwillevan hun essentiële rol in permanente magneten, lampfosforen, katalysatoren en herlaadbare batterijen. De zeldzame aarden komen in de Natuur onder de vorm van mengsels voor en deze mengsels zijn moeilijk te scheiden omwille van de sterk gelijkende chemische eigenschappen van de zeld...

Project

Extreme optische non-lineariteiten in submicron- en nano-gedimensioneerd golfgeleiders

Vrije Universiteit Brussel

Studie mbt fotonica en optische non-lineariteiten in submicron- en nano-gedimensioneerde golfgeleiders

Project

Ezyme en cavitatietechnologie voor duurzame ontgomming van plantaardige oliën Recent afgelopen

Universiteit Gent

Plantaardige oliën worden verkregen uit olie bevattende zaden door extractie (hexaan) en / of mechanisch persen. Gezien de aanwezigheid van ongewenste stoffen die ruwe plantaardige oliën bevatten, moeten deze worden gezuiverd. Enzymatisch ontgommen is een geschikte methode voor het verwijderen van de plantaardige gommen waarbij ook de olie-opbrengst hoog is en de hoeveelheid chemicaliën die moeten worden gebruikt minimaal.

Project

FabLabs in de grensregio: FabLabs als brug tussen ondernemingen en onderwijsinstellingen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Een FabLab (Fabrication - of Fabulous - Laboratory) is een kleinschalige werkplaats met een aanbod van computergestuurde gereedschappen met het doel om "bijna alles" te kunnen maken. Het basis concept ontstond aan het Massachusetts Institute of Technology, waarbij aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden om van zulk een werkplaats met gespecialiseerde apparatuur gebruik te maken. Dit bleek een krachtig middel te zijn om innovatie te stimuleren en kennis te verspreiden en te valoriseren voor...

Project

Fabricage en evaluatie van pijler matrix kolommen voor vloeibare chromotografie Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Shiseido Company, Limited' hebben voor het project ' Internship agreement' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Fabricage van Nano- en micro-optische structuren via twee-foton polymerisatie en holografische lithografie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Hogesnelheidsverbindingen tussen digitale processoreenheden staan momenteel onder hoge technologische druk. Het is vandaag de dag niet ongewoon dat men in digitale chips compensatie circuits moet inbouwen die attenuaties van meer dan 20dB in het hoge frequentiespectrum compenseren. Tevens wordt het vanwege de problematiek rond overspraak, signaaldispersie en tijdsonnauwkeurigheden in elke nieuwe generatie moeilijker om de signaalintegriteit te garanderen. Dit maakt dat circuits voor huidige h...

Project

FACTORY-IN-A-DAY.

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

FallRisk: Intelligente diensten met het oog op preventie, risico-evaluatie en detectie van valincidenten Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Valincidenten zijn voor ouderen vaak sterke levensveranderend: ze kunnen leiden tot een vermindering of zelfs verlies van autonomie. Vallen komt vaak voor: meer dan de helft van de ouderen in een verpleegtehuis en ongeveer een derde van de ouderen thuis valt eenmaal per jaar. Voor 10-15% gaat de val gepaard met ernstige verwondingen. Laattijdige hulp kan aanleiding geven tot verdere complicaties zoals dehydratie, drukwonden en zelfs de dood. Alhoewel niet alle valincidenten leiden tot fysisch...

Project

FAOS : Flexibele artificiële optische huid Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het FAOS project beoogt het ontwikkelen van generische technologie dat een geïntegreerde oplossing biedt aan de stijgend vraag en zal een doorbraak betekenen op het gebied van optische sensoring. Dit project beoogt het ontwikkelen van een flexibele substraat of folie waarop de sensing elementen geïntegreerd kunnen worden en waarop ook lichtbronnen, detectoren en elektronische circuits toegevoegd zijn of geïntegreerd zijn door compacte signaalverwerkingsborden. Dit artificieel en flexibel op...

Project

Farmaceutische technologische toepassingen van experimenteel design. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Experimenteel design wordt gebruikt om een produkt of procedure,met gewenste karakteristieken op een efficiente wijze te bekomen.Dit betekent dat men tracht van -het effect van de factoren te begrijpen en/opf-het verband tussen x en y te bekomen met een minimum aan experimenten.Dit vraagt een ordelijke en efficiente indeling van het experimenteel gebied.Experimenteel design,indien het goed toegepast,is daarom ook kostbesparend.Toepassingen van experimenteel design woredn gevonden in vele gebi...

Project

Fasegedrag en reologie van oplossingen en mengsels van geconjugeerde polymeren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De algemene doelstelling van het project is fundamenteel inzicht te verkrijgen in enerzijds het oplos/fase gedrag van geconjugeerde polymeren in specifiek gekozen solventen en anderzijds deze kennis dan uit te breiden naar het corresponderende reologisch gedrag, m.a.w. het gedrag van deze oplossingen onder afschuif- of rekspanning. In een eerste fase moet dit leiden tot een geïntegreerd beeld van het fundamenteel gedrag van dergelijke polymeren in oplossing. In een tweede fase wordt de studie...

Project

Faseveld modelleren van de microstructuur ontstaan tijdens redoxreacties in metaal-metaaloxide systemen

Universiteit Gent

De redoxreacties in een metaal-metaaloxide systeem worden gesimuleerd met behulp van een faseveld model, waarin zowel diffusie, thermodynamica en electrochemische reacties worden verwerkt. De vereiste inputvariabelen worden verworven door het model te koppelen aan 2 thermodynamische databanken en specifieke experimenten om deze parameters te bepalen. Experimenten worden daarnaast ook gebruikt ter verificatie van het voorspellend karakter van het model.

Project

Fatigue analysis of components produced by additive manufacturing techniques. Recent afgelopen

KU Leuven

Additieve productietechnieken zoals selectief laser sinteren (SLS) en selectief laser smelten (SLM) genieten wereldwijd een grote belangstelling en worden meer en meer ingezet voor functionele toepassingen. De vermoeiingseigenschappen zijn echter onvoldoende gekend waardoor voor veiligheids-kritische applicaties terug wordt gegrepen naar de conventioneel verkregen materialen. In de doctoraatstudie van Brecht Van Hooreweder werdeen eerste stap gezet om het uni-axiale vermoeiingsgedrag van SLS ...

Project

Fatigue life prediction of random fiber composites using hybrid multiscale modeling methods Recent afgelopen

KU Leuven

Het doel van het project is het ontwikkelen, implementeren en validerenvan methodes voor het voorspellen van vermoeiingsgedrag van composietenmet willekeurig georiënteerde korte vezels (random fibre reinforced composites, RFRC). De voorziene methodes zullen niet enkel gebaseerd zijn op materiaaltesten, maar op een combinatie van productie-proces-simulatie, micromechanische modellering en macroscopisch vermoeiingsgedrag simulatie (zgn. hybriede meer-schalig model). LMS International ziet het p...

Project

FEATHERS voor de Seoul Metropool: Toepassing en Overdraagbaarheid Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het project omvat de toepasselijkheid van de huidige versie van veren/ALBATROSS aan de SMA onderzoeken en identificeren van relevante wijzigingen in het objectmodel die nodig zijn teneinde de nauwkeurigheid wanneer toegepast op de SMA.

Project

Fenolische componenten uit Brassica nevenstromen als bio-actieve component voor hypertensie en obesitas

Universiteit Gent

De productie van Brassica, levert een grote hoeveelheid nevenstromen, welke rijk zijn aan fenolische componenten. In dit voorstel zal na enzymatische en/of microbiologische behandeling van deze reststroom, verschillende extracten bereid worden rijk aan fenolische componenten. Deze extracten zullen verder gekarakteriseerd worden op hun fenolisch profiel aan de hand van UPLC-MS. Anderzijds zullen de extracten onderworpen worden aan in vitro en in vivo bio-activiteitstoetsen, namelijk ACE-inhibi...

Project

Fiber Bragg Gratings in Fotonische Kristalvezels: Een selectieve optische vezel sensor. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fiber Bragg grating (FBG) sensoren hebben een lange lijst van voordelen, maar toch schiet de huidige FBG-technologie op enkele belangrijke punten nog steeds tekort: zo is hun kruisgevoeligheid voor verschillende fysische grootheden een belangrijk minpunt dat ervoor zorgt dat de te meten grootheden niet onafhankelijk van elkaar kunnen worden gemeten zonder complexe en dure compensatietechnieken. In dit doctoraatsonderzoek wordt deze problematiek aangepakt door gebruik te maken van fotonische k...

Project

Fibre orientation in Steel Fibre Reinforced Self-Compacting Concrete

KU Leuven

Zelfverdichtend staalvezelbeton combineert de voordelen van zelfverdichtend beton (onnodig te trillen) en staalvezelbeton (vermindering of zelfs volledige vervanging van traditionele wapening). In de literatuur werdreeds aangeven dat het vloeigedrag van zelfverdichtend staalvezelbeton de oriëntatie en de verdeling van de staalvezels kan beïnvloeden, maar een beter begrip van dit verschijnsel is gewenst.Het doel van ditdoctoraatsonderzoek is om de invloed van het vloeigedrag van zelfverdichten...

Project

Field emission gun electron microprobe for quantitative submicron chemical and phase analysis of multicomponent materials.

KU Leuven

In an electron microprobe analysis (EPMA) system a finely focusable electron beam irradiates the sample and from the interaction volume characteristic X-rays are emitted that are detected by energy and wevelength dispersive spectrometers. With the system the concentration of elements from B to U can be accurately measured to low (ppm) levels in complex multicomponent materials. EPMA is therefore one of the essential micro-analysis techniques with a wide range of applications in the fields of ...

Project

Fijnregelen van synthetische pathways door middel van geconditioneerde expressie voor de productie van bio-chemicaliën

Universiteit Gent

Overbrengen van complexe, weinig gekende pathways naar een productiehost resulteert meestal in onevenwichten in de cel met lage productie tot gevolg. Fijnregeling van deze pathways onder specifieke condities is noodzakelijk voor succesvolle productie. In dit project zullen nieuwe metabolic engineering tools ontwikkeld worden die fijnregulatie van complexe moleculen toelaat onder specifieke condities.

Project

File-based Integrated Production Architecture (FIPA). Historisch

Universiteit Antwerpen

Het finale doel van het project is het definiëren van een compleet IP genetwerkte opslagarchitectuur die voldoet aan de hoge vereisten van de Vlaamse mediamarkt, en dit op een kostenefficiënte manier.

Project

Files vermijden: metaheuristieken voor rittenplanningsproblemen met tijdstipafhankelijke reistijden

Universiteit Gent

Logistieke bedrijven bepalen een optimale volgorde om klanten te bezoeken. Daarbij vergeten ze vaak dat de reistijd tussen twee klanten in de praktijk sterk kan verschillen tijdens de dag. Het is dus nuttig verwachte verkeersproblemen zo veel mogelijk te vermijden. Onze doelstelling is het ontwikkelen van efficiënte metaheuristieken die deze “rittenplanningsproblemen met tijdstipafhankelijke reistijden” kunnen oplossen in enkele seconden.

Project

Financiële steun m.b.t. uitvoering van de overeenkomst IWT/OZM/950258 dd. 29/01/1996 Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Voor een efficiënte, celgeassocieerde produktvorming via fermentatie of bioconversie, is een hoge celopbrengst noodzakelijk, dient een hoge produktiviteit gehaald te worden, is het wenselijk continu te werken, dient een voldoend lange stabiliteit verkregen te worden en is een gemakkelijke 'downstream processing' gewenst. Een filtratiecultuur, dit is een fermentor of bioreactor gekoppeld aan een filtratie-eenheid, bijvoorbeeld een holle vezel-module, uitgerust met membranen met een geschikte m...

Project

Financiering IOF-programma vakgroep ETRO (1 en 2)

Vrije Universiteit Brussel

ETRO (Departement Electriciteit en Informatica) huisvest 4 samenwerkende groepen: LAMI - IRIS - DSSP en TELE. In 2005-2010 willen we investeren in ETRO gericht onderzoek om een brug te maken tussen design, implementatie en valorisatie van ICT componenten en systeemdesign en implementatielevel. IOF financiering zal gebruikt worden om dit doel te bereiken en om de exploitatie van synergieën tussen de onderzoeksgroepen binnen ETRO te ondersteunen.

Project

Financiering IOF-programma vakgroep MECH - Groeier Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Financiering IOF-programma vakgroep MECH - Groeier

Project

Financiering IOF-programma vakgroep TONA ( 1 en 2)

Vrije Universiteit Brussel

Op 28 mei 2004 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de oprichting van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) aan de Vlaamse Universiteiten (met uitzondering van de KUB). Een overgangsbesluit voor 2006 en 2007 ging in voege op 8 december 2006. In dat overgangsbesluit werd het IOF uitgebreid tot het geheel van de associatie: de middelen werden ter beschikking gesteld aan de universiteit en hogescho(o)l(en) die partner zijn bij de associatie waartoe de universiteit behoort. Voor de Un...

Project

Financiering IOF-programma (Zwaartepunt vanaf 2009) Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Ontwerp en engineering van elektrochemische en oppervlakteprocessing/Design and engineering of electrochemical and surface processing With IOF funding we will make SURF into an internationally renowned research centre with industrial valorisation as one of the key priorities. SURF has the potential, both in experience and reputation, to develop and grow stronger in the new research disciplines of state-of-the-art electrochemistry and (nano)surfaces and to become a prominent player in the EU ...

Project

Financiering IOF-Proof of Concept: transversaal mode schakelen toegepast op CO2 en YAG lasers Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Financiering IOF-Proof of Concept: transversaal mode schakelen toegepast op CO2 en YAG lasers

Project

Financiering vervanging basisuitrusting voor de vervanging van een ultracentrifuge. Historisch

Universiteit Antwerpen

Financiering vervanging basisuitrusting voor de vervanging van een ultracentrifuge.

Project

Fingerprinting en profiling van behandelde groentenmatrices: integratievan een algemene en specifieke benadering om procesgeïnduceerde chemische veranderingen te bestuderen.

KU Leuven

Al vanaf de introductie van thermische behandeling om de houdbaarheid van levensmiddelen te verlengen, is men op zoek naar manieren om de kwaliteitsdegradatie door verwarming te beperken. Het toenemend bewustzijn van het belang van de gezondheid-dieet relatie door de consument, heeft onderzoek gestimuleerd naar alternatieve preservatietechnieken steunend opprocesvariabelen die op een andere manier reacties in levensmiddelen beïnvloeden. De algemene doelstelling van dit werk kan samengevat wor...

Project

First Aid Kit-krediet (nazorg gericht op personeelsbehoud na aflopende GOA) :On the influence of adsorption phenomena in advanced electrochemical reaction kinetics modelling Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het uitbreiden van - met het behoud van algemeenheid en veelzijdigheid - de methodologie (en software-omgeving) die werd ontwikkeld in een vorig project naar reactiemodellen geadsorbeerde soorten incorporeren.

Project

First principle chemical kinetics: From isolated molecules to supramolecular systems

Universiteit Gent

Binnen dit project wordt beoogd de kinetiek van chemische reacties te beschrijven met grote accuratesse voor eenvoudige systemen in de gasfase tot complexe moleculaire omgevingen, zoals reacties in solventen en nanoporeuze materialen. Hiervoor worden de nodige modelontwikkelingen en toepassingen voorzien.

Project

Flanders High Performance Computing Recent afgelopen

Universiteit Gent

De bedoeling van dit project betreft het ontwikkelen van software- en hardwaretechnieken voor exascale computing.

Project

Flexibele vergelijking van oorbiometrische kenmerken. Recent afgelopen

KU Leuven

In dit project wordt fundamenteel onderzoek verricht omde huidige basistechniek voor flexibele biometrische oorvergelijking te verbeteren. Meer specifiek worden oplossingen gezocht voor de volgende bestaande problemen in oorbiometrie:nbsp;het vergelijken van beelden van partieel zichtbare objecten en het correct geometrisch aligneren van deze beelden. Daartoe worden nieuwe, innovatieve methodes gezocht die voortvloeien uit het combineren en integreren van technieken uit de flexibele objectver...

Project

Flexibel platform voor elektro-fotonische integratie

Universiteit Gent

In dit project combineren we de expertise van drie onderzoeksgroepen in respectievelijk fotonische geïntegreerde circuits, elektronische aansturingscircuits en slimme optische verpakkingstechnieken om een flexibel platform voor elektro-fotonische integratie te realiseren, voor toepassingen in communicatie, optische interconnecties en cosumentenelektronica.

Project

Flexible Channelization and Interference Management for an Ideal Software Radio

KU Leuven

Phase 1 (1 year): - establishing adjacent channel and co-channel interference scenario: the impact of SON on the interference; further SoA study on SON and dis- tributed cell planning - Study SoA on ideal SR solutions (and SDR solutions), trade-offs between analog and digital basedon SoA and internal discussions Phase 2 (2 years): - Model the analogand digital trade-offs, propose an ideal SR architecture and the trade-offs therein (based on typical adjacent and co-channel in- terfere...

Project

FLITE-Flight Test Easy : ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor het optimaal gebruik van structurele dynamische meetdata afkomstig van lucht- en ruimtevaartstructuren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In het EUREKA-FLITE project (financiering via het IWT) wenst men nieuwe technieken te ontwikkelen voor de automatisering van de analyse, de validatie en de interpretatie van structurele dynamische metingen. Dit onderzoek moet resulteren in een significante reductie van de totale tijd en kost voor het uitvoeren van modale analyse experimenten en in betere modellen. De reductie van de verwerkingstijd is bv. heel belangrijk voor het on-line verwerken van Flight Flutter testen die heel duur zij...

Project

Flood Control of River Systems with Model Predictive Control; The River Demer as Case Study (Overstromingsbeheersing van rivieren met model predictieve controle; De Demer als casestudy) Recent afgelopen

KU Leuven

Model predictieve controle (model predictive control, MPC) is een optimale controlestrategie die elementen bevat uit systeemtheorie, regeltechniek en numerieke optimalisatie. Het wordt in de praktijk toegepast om systemen efficiënter te besturen en tegelijkertijd te voldoen aan de steeds strenger wordende veiligheid-, kwaliteit- en milieueisen. In de praktijk wordt MPC gebruikt in combinatie met een toestandsschatter aangezien vaak niet alle toestanden van een systeem gemeten kunnen worden. E...

Project

FlowAirS: Stille luchtstromen in transport, gebouwen en energieproductie.

KU Leuven

FlowAirS is een collaboratief onderzoeks- en trainingsnetwerk dat zich focust op het opwekken, verspreiden en verminderen van geluid in stroomleidingen voor transport, gebouwen en energieproductie. Een goede kennis en expertise is noodzakelijk in de industrie en in de onderzoeksgemeenschap om de praktische problemen die geassocieerd zijn met luide luchtstromen te verhelpen. Spijtig genoeg is luchtstroomlawaai een heel complex probleem op het kruispunt van een grote aantal disciplines, zoals f...

Project

Flow cytometrische analyse van de intracellulaire signaaloverdracht in de basofiel: optimalisatie van allergiediagnostiek en behandeling. Historisch

Universiteit Antwerpen

De prevalentie van allergische aandoeningen neemt gestaag toe en de aanpak is daarbij vaak niet eenvoudig. Aansluitend op ons eerder onderzoek beoogt dit project te bevestigen dat het kwantificeren van gefosforyleerde intracellulaire signaalmoleculen via flowcytometrie een aanzienlijke aanwinst kan vormen voor de diagnose en behandeling van allergie¿.

Project

'FLOWNET' (In kader contract BRRT-CT98-5096 ondertekend op 23/11/98) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

FLOWnet 'Flow Library On the Web' is een Thematisch Netwerk in het 5de Kaderprogramma. Het is een netwerk en een database voor wetenschappelijk en pre-industriële validatie van stromingen. FLOWnet heeft tot doel de wetenschappelijke en industriële gemeenschap te voorzien van een instrument voor validatie van stromingsmodellering en van numerieke en/of experimentele methodes, en dit zowel in subsoon, transsoon, supersoon en hypersoon regime. Zulke wetenschappelijke ontwikkeling is een cr...

Project

Fluidum-structuur interactie simulaties van windturbines met composietbladen

Universiteit Gent

Aangezien de lengte van de composietbladen van horizontale as windturbines blijft toenemen moet met de interactie tussen de luchtstroming en de vervormende composietbladen rekening gehouden worden tijdens het ontwerp. Daarom zullen een gedetailleerd numeriek model en snellere rekentechnieken ontwikkeld worden. Daarmee zullen trillingen en defecten in het composietmateriaal bestudeerd worden.

Project

Flux-based Risk Assessment of the impact of Contaminants on water resources and ECOsystems - FRACWECO. (Fase 1 en Fase 2) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De 19de en 20ste eeuw worden gekarakteriseerd door een sterk economische en industriële groei, die zowel in België als in vele andere Europese landen een groot aantal Brownfields nagelaten heeft. Sinds enkele decennia zijn de politieke wereld alsook de bevolking er meer en meer van bewust dat deze Brownfields ernstige gezondheidsrisico's in kunnen houden voor wie in de omgeving leeft, speelt of werkt, gezien de polluenten die zich op de terreinen, in de bodem en in het grondwater kunnen bevin...

Project

Flying autonomous camera crew

KU Leuven

This PhD research project focuses on the development of a robotic flying camera man. Within the Cametron project we aim at making the process of filming an event completely automatic. A human camera crew will be replaced by automated static PTZ cameras and UAV-drones sporting a camera and microphone. The movie director will be replaced by a virtual directorso that an event, for example a music performance or a sports game, canbe captured in real time with minimal human intervention. This proj...

Project

FM-BIASED. Recent afgelopen

KU Leuven

FM-BIASED heeft als doel de mogelijke impact van formele methodes te bekijken bij de verificatie/validatie van stuur- en regeltoestellen in verschillende sectoren waar overeenstemming met de normen (compliance) een belangrijke rol speelt. Kritieke infrastucturen (elektriciteit, gas) dienen hierbij als voorbeeld.

Project

Fonicare Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het ontwikkelen van een flexibel, modulair en technologisch Integrator Platform dat het mogelijk maakt bestaande en later nieuwe oproep- en registratiesystemen intelligent te integreren in één gehaal. Door de flexibiliteit zal het mogelijk zijn een totaaloplossing te bieden op maat van elke zorginstelling, terwijl de ontwikkeling van een uniforme user interface de gebruikers zal toelaten op verschillende platformen en met verschillende technologieën (web, client, ...)data uit te wisselen, in ...

Project

Food fermentation processes: (meta)genomics and microarray analysis Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Artisanaal gefermenteerde levensmiddelen kennen de laatste jaren een verhoogde interesse, zowel vanuit het kamp van de consument als vanuit de wetenschap. Deze interesse is een gevolg van de grote verscheidenheid aan smaak en aroma, toe te schrijven aan het microbiële suiker- en aminozuurkatabolisme, aan de textuur, beïnvloed door proteolyse en de productie van exopolysachariden (EPS), en aan de verlengde houdbaarheid, door de productie van organische zuren zoals melkzuur en azijnzuur en van ...

Project

Food for the future. Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Forest products: contribution to carbon storage and climate mitigation,and tradeoffs with other ecosystem services

KU Leuven

Zal deze doctoraatsstudie voornamelijk focussen op de evaluatie van de bijdrage van bousbouwproducten aan koolstofopslag en matiging van klimaatsverandering. Hiervoor zullen er levenscyclusanalyses uitgevoerd wordenvan producten uit de Europese bosbouwsector. Bij deze aanpak zullen de mileu-impacten van verschillend matigingsscenario’s van de bosbouwsectorgeevalueerd worden. Hierbij zal stapsgewijs gekeken worden naar verschillende bostypes, verschillende Europese regios, verschillende beheer...

Project

For Laboratory Method Establishment, Standardization, Quality Control and Ananlyses (Kynurenine pathway biomarkers study). Historisch

Universiteit Antwerpen

For Laboratory Method Establishment, Standardization, Quality Control and Ananlyses (Kynurenine pathway biomarkers study).

Project

FORMATEC Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Formulatie van ultra kleine vaccin nanopartikels Recent afgelopen

Universiteit Gent

In dit project beogen we ultra kleine vaccin nanopartikels te ontwikkelen gebaseerd op amfifiele blokcopolymeren die in waterig midden spontaan micellen vormen kleiner dan 100 nm. Deze micellen zullen beladen worden met (1) antigenen, (2) liganden om specifieke subsets van dendritische cellen te bereiken die gespecialiseerd zijn in antigen presentatie aan CD8 T cellen en (3) immuun-stimulerende liganden die de immuunrespons verder dienen te versterken.

Project

Fosformaterialen voor witte LED's: voorbij de zeldzame aarden

Universiteit Gent

De verbeterde efficiëntie van LED's als verlichtingsbronnen heeft geleid tot de ontwikkeling van een aantal nieuwe luminescente materialen (fosfors), die de basis vormen voor de huidige generatie witte LED's. De recente schaarste en de snelle prijsstijging van zeldzame aarden is de motivatie om onderzoek te verrichten naar alternatieven: fosformaterialen zonder zeldzame aarden.

Project

Fotochemische oxidatie en reductie van zeldzame aarden in niet-waterig midden door middel van licht met discrete golflengte.

KU Leuven

De zeldzame aarden vormen een groep van 17 chemische elementen, namelijk de 15 lanthaniden van lanthaan tot en met lutetium, aangevuld met scandium en yttrium. Ze worden gebruikt in tal van hoogtechnologische en duurzame materialen (tablet PC#s, hybride wagens, windturbines, permanente magneten,#). De laatste jaren heeft de politieke en economische situatierond zeldzame aarden geleid tot een schaarste en in de nabije toekomst dreigt een tekort te ontstaan van deze kostbare elementen. Vandaar ...

Project

Fotonische huid voor optische metingen Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het project beoogt de ontwikkeling van flexibele polymeerlagen met ingebedde sensoren. Deze laatste steunen op fotonische kristalvezels bestaande uit glas en/of polymeer waarin Bragg roosters als sensorelementen fungeren. Niet alleen de sensoren worden ingebed maar ook de nodige opto-elektronische componenten vereist voor de uitlezing van de sensoren. Het onderzoek heeft zowel een grote theoretische component als een belangrijk experimenteel gedeelte. In een eerste fase wordt de geometrie van...

Project

Foutbescherming van digitaal Wavelet-gecodeerd videomateriaal in draadloze netwerken. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoeksproject richt zich op de realisatie van een gezamenlijke bron-kanaal coderingsmethode voor MCTF-gebaseerde codecs. Dit onderzoek wil foutbestendigheid behandelen in de context van schaalbare videocodering voor mobiele communicaties over draadloze kanalen die niet over een feedback mechanisme beschikken.

Project

FPGA security: from components to applications Recent afgelopen

KU Leuven

In the past decades, many efforts have been made to implement cryptographic components on an FPGA in an efficient manner. However, to go one step further by integrating these components in real-life applications, a lot of extra difficulties with regard to communication and system security need to be overcome. This research focuses on the development of applications that benefit from the integration of cryptographic components implemented on FPGAs.

Project

Francqui onderzoekshoogleraar "Massaspectrometrie". Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Frekwentiedomein systeemidentificatie gebruik makende van niet-parametrische ruismodellen geschat vanuit een beperkt aantal herhaalde metingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Tot nog toe wordt er in de frequentiedomein systeemidentificatie verondersteld dat de (co-)varianties van de (meet-fouten gekend zijn. Op basis van deze kennis wordt dan een (maximum likelihood) schatter opgesteld waarbij het belang van een meting bij een bepaalde frequentie omgekeerd evenredig is met de onzekerheid (variantie) van deze meting. Schatters die op dit principe gebaseerd zijn statistische gezien optimaal. Het is dus van groot belang om over een goede schatting van de (co-)variant...

Project

Frekwentiedomein systeemidentificatie met behulp van willekeurige signalen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Tot nog toe wordt er in de frequentiedomein systeemidentificatie verondersteld dat de aangelegde signalen periodiek zijn en dat het systeem in regimetoestand opgemeten wordt. Dit om een korrekte overgang van het tijdsdomein naar het frequentiedomein via de discrete Fourier transformatie toe te laten. Het doel van dit onderzoek is om de 2 huidige beperkingen van frequentiedomein identificatie op te heffen. Het belang situeert zich in het idenntificeren van processen waarvan de excitatie niet v...

Project

Frequentie domein identificatie van meeringang- meeruitgangsystemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Frequentie domein identificatie van meeringang- meeruitgangsystemen.

Project

Frequentie synthese voor millimeter-Golf CMOS gebaseerde communicatiesystemen. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Studie over frequentie synthese voor millimeter-Golf CMOS gebaseerde communicatiesystemen.

Project

From atmospheric circulation to electrons: an integrated approach for optimization and control of large-scale wind farms.

KU Leuven

Nowadays, wind farms are growing in size, with larger turbines, and covering increasingly larger surface areas. At current scales, large wind-turbine arrays start to interact with the Atmospheric Boundary Layer,reducing the available wind at farm level, and significantly increasing turbulence levels. This leads to lower turbine efficiency, increased turbulence-induced fatigue loading, and reduced power quality, all leading to an increase of cost-to-power ratios. Moreover, strong indications e...

Project

Fructanen en sucrose: een rol in vacuolaire antioxidatie mechanismen? Recent afgelopen

KU Leuven

Dit project omvat 3 specifieke doelstellingen:1.nbsp; Het Sucrose: Sucrose 1-fructosyl transferase (1-SST) gen“silencen” in witloof en/of tarwe. Vervolgens wordt gezocht naar fenotypes onder verschillende stress condities (droogte, koude, oxidatieve stress) om het specifieke voordeel van fructan accumulatie onder stress aante tonen.2.nbsp; De hypothese testen dat suikers of andere vacuolaire componenten kunnen fungeren als antioxidanten die op een directe wijze betrokken zouden kunnen zijn bi...

Project

FSTD4Wings - Het vluchtsimulatie trainingstoestel voor een meer efficient en betaalbare pilootopleiding Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

In het kader van de ontwikkeling van een gamma aan trainingstoestellen voor vluchtsimulatie voor de opleiding van professionele piloten, wordt volgende functionaliteit ontwikkeld: stand-by instrumenten op basis van eigen hardware, oogbewegingdetectie als extra modaliteit om de interactie tussen instructeur en leerling-piloot te verbeteren, vluchtsimulatie voor verschillende vliegtuigtypes op basis van vliegtuiggeometrie, een kostencompetitief meerdelig projectiesysteem en een instructeurstati...

Project

Full Duplex communication using a lot of antennas

KU Leuven

Recently full duplex communication started to get a lot of attention, since it allows to double the throughput by enabling transmission and reception on the same time and frequency slot. Next to analog cancellation,multi-antenna and digital interference cancellation are however needed to cancel the self-interference caused by the transmitted packet on the received packet. In this PhD, the use of very large antenna arrays combined with digital interference cancellation will be studied.

Project

Full field optische coherentie microscopie (FF-OCM) met ultrahoge resolutie voor 3-dimensionaal microscopisch onderzoek van biologisch weefsel. Recent afgelopen

KU Leuven

Visualisatie en meting van de weefselstructuur zijn essentieel om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van biologische systemen. Conventionelemicroscopie geeft enkel een 2D structuurbeeld van coupes van biologischweefsel. Optische Coherentie Tomografie (OCT) is een niet-invasieve, optische techniek voor 3D-beeldvorming van biologische weefsels. Dankzij de lage coherentie van brandbandige lichtbronnen, maakt OCT het mogelijk om dwarsdoorsnede-beelden met een hoge resolutie te bekomen. Volle v...

Project

Full-wave modellering van interconnecties voor bitsnelheden hoger dan 25 Gbit/s Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het onderzoeksdoel is de uitbreiding van het quasi-TM model naar het full-wave geval op basis van de Dirichlet-to-Neumann (DtN) operator. Er wordt gewerkt in het frequentiedomein, zodat frequentieafhankelijk materiaaleigenschappen gemakkelijk kunnen worden ingevoerd in de vergelijkingen. Er wordt ook onderzocht hoe verschillende ruwheidsmodellen van de geleiders in dit formalisme kunnen worden ingepast.

Project

Fully Automatic Inductive Charging Systems, Requiring no driver intervention , for Electric Vehicles. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

HET DOEL VAN HET EVIAC PROJECT IS DE ONTWIKKELING VAN DE TECHNOLOGIE VOOR VOLAUTOMATISCHE LAADSYSTEMEN EN LAADSTATIONS, EN VAN DE GEASSOCIEERDE STURINGEN OM HET ENERGIEGEBRUIK TE OPTIMALISEREN. DEZE SYSTEMEN ZULLEN EEN VITAAL ONDERDEEL VORMEN VAN DE TOEKOMSTIGE STEDELIJKE VERVOERSDIENSTEN, BIJVOORBEELD VAN DE ZELFBEDIENINGSVOERTUIGEN. ZIJ ZULLEN VOORAL GESCHIKT ZIJN VOOR GROTE VLOTEN. ANDERE VERVOERSSYSTEMEN ZOALS ELEKTRISCHE TAXI'S EN GOEDERENDISTRIBUTIE ZULLEN ER EVENEENS VOORDEEL MEE DOEN,...

Project

Functional imaging using computer methods to predict the effect of thoracic surgery and endoscopic volume reduction on post-intervention long volumes. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van deze studie is de functionaliteit van de post-operatieve of post-interventie longvolumes te berekenen. De techniek zal in 2 stappen worden gevalideerd. In het eerste deel van de studie zullen op basis van ex vivo onderzoek op specifieke longstructuren van patiënten CFD berekeningen worden uitgevoerd. Een volledig klinische validering wordt in het tweede deel van het onderzoek uitgevoerd. Indien succesvol, dan kan het project resulteren in een diagnotisch hulpmiddel bruikbaar b...

Project

Functionalisering van implantaatoppervlakken via elektroforetische depositie. Recent afgelopen

KU Leuven

Door de vergrijzende bevolking en actievere levensstijl zal de nood naar betrouwbare en snel verankerende orthopedische en dentale implantaten in de toekomst alleen maar toenemen. Om osseointegratie te bevorderen wordt het oppervlak van de laatste implantaatgeneraties ofwel opgeruwd (dentale implantaten) of voorzien van een poreus oppervlak met 30 tot 50% open porositeit (cementloze orthopedische implantaten). Echter bevorderenbeide behandelingen, in vergelijking met de klassieke oppervlakken...

Project

Functionaliteit van glycolipiden van soja-, zonnebloem- en koolzaadlecithin in vloeibare chocolade. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Lecithine is de meest gebruikte emulgator om het vloeigedrag van chocolade te controleren. Omdat lecithine een bijproduct is van de olie-raffinage, is de samenstelling en bijgevolg de functionaliteit niet consistent. Het doel van dit project is om de rol van de glycolipidenfase op te helderen. De focus ligt voornamelijk op de synergistische of antagonistische met de aanwezige fosfolipiden.

Project

Functionaliteit van nieuwe starterculturen in traditionele fermentatieprocessen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het gebruik van nieuwe starterculturen bij twee tradionele fermentatieprocessen, nl. de zuurdesemferentatie en de fermentatie van worst wordt onderzocht. Er wordt vnl. nagegaan onder welke omgevingskondities (=factoren) deze starterculturen optimaal bacteriocines produceren. Mathematische modellen die het effect van ieder factor op de kinetica van de bacteriocineproductie omschrijven zullen worden opgesteld. Een hogere microbiologische veiligheid kan verkregen worden door bacteriocineproducer...

Project

Functionaliteit van probiotica en prebiotica in de inhibitie van pathogene micro-organismen: moleculaire identificatie en kinetische analyse. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Bacteriocines geproduceerd door melkzuurbacteriën zijn enkel actief tegenover Gram-positieve bacteriën. Enkel wanneer de structuur van het celoppervlak verstoord wordt, worden tevens Gram-negatieve bacteriën gevoelig. Toch produceren talloze Lactobacillus-stammen antimicrobiële, laagmoleculaire, hittestabiele, proteïneachtige verbindingen met een breed inhibitiespectrum, dat zowel Gram-positieve als Gram-negatieve bacteriën omvat. Zo inhiberen talloze, welbekende probiotische stammen, in vitr...

Project

Functional Polymer Systems. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Karakterisering van Structuur-Verwerking-Eigenschappen relaties in multi-functionele polymeer systemen

Project

Functional supramolecular systems (FS2) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Supramolecular chemistry describes the chemistry beyond the molecule and studies chemical species held together by non-covalent intermolecular bonds. It remains the aim of the project to develop novel systems, to understand driving forces that allow bi- and tridimensional organisation, to develop methods and tools to investigate, address, manipulate supramolecular structures and exploit their specific properties. In comparison with the previous project, certain timely new topics will be more ...

Project

Functional Supramolecular Systems (FS2)

Universiteit Hasselt

De IAP Functionele Supramoleculaire Systemen richt zich op nieuwe, fundamentele concepten in het ontwerp van responsieve en adapteerbare systemen, in katalyse en scheidingen, en in conversie en manipulatie van licht, op basis van supramoleculaire assemblage en functionaliteit. De verticale projectstructuur (werkpakketten, WPs) reflecteert de beoogde functionaliteiten: WP 1. Adapteerbare, responsieve systemen, WP 2. Supramoleculaire katalyse, fotokatalyse en materialen voor geavanceerde scheid...

Project

Functioneel genomische analyse van de ziekte van Alzheimer : Karakterisatie van het risicoverhogend effect van progranuline missense mutaties. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het algemeen doel van dit project betreft het uitwerken van het functioneel effect van genetische varianten die werden geïdentificeerd in het moleculair genetische onderzoek en die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op AD of FTLD. Meer specifiek zal dit project zich richten op het ophelderen van het functionele effect van GRN missense mutaties. Dit zal gebeuren door gebruik te maken van in vitro (celmodellen) en in vivo (muismodellen) modelsystemen.

Project

Functionele analyse van de trehalose biosynthese klasse I genfamilie inPhyscomitrella patens. Recent afgelopen

KU Leuven

Normal 0 21 false false false NL-BE X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",...

Project

Functionele beeldvorming (MRI) van spreeuwenhersenen voor het ontrafelen van de neurale basis van vocale communicatie in zangvogels als model voor humane communicatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project heeft als doel de hersen-gedrag interacties te begrijpen, met speciale aandacht voor de rol van sociale factoren op deze interacties als mogelijke oorzaak van hersenplasticiteit. Dit zal mogelijk gemaakt worden door een aanpak die de volledige hersenen in beeld brengt, namelijk functionele MRI, toegepast op een origineel diermodel: de Europese spreeuw.

Project

Functionele eigenschappen van organische/metaal oxyde systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Voor verschillende toepassingen in de verpakkingssector, transport, bouw en andere worden metalen bekleed met organische film. Vaak zijn dit verflagen voor het uitzicht en de corrosie weerstand te verbeteren, of lijmverbindingen. De compatibiliteit tussen de organische component en het metaal, bedekt met een natuurlijke oxidelaag, is van cruciaal belang om de hechting tussen de film en het substraat te verzekeren, noodzakelijk om duurzame eigenschappen te bekomen (systeem1). Een recente evolu...

Project

Functionele en moleculaire beeldvorming in hartfalen bij proefdieren. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is om celtransplantatie bij een proefdiermodel van hartfalen op te volgen met niet-invasieve beeldvorming: het aantal viabele cellen te bepalen, de celproliferatie te meten en de transplantatiecellen in 3D te localiseren in het lichaam. Hiervoor zullen we gebruik maken van het rNIS-Fluc-transgeen ratmodel. Deze ratlijn heeft de eigenschap dat alle cellen het red shifted firefly luciferase enzym (Fluc) tot expressie brengen alsook de natrium-jood transporter (rNIS). De...

Project

Functionele genoomanalyse in de ziekte van Parkinson. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit project is een systematische en gestroomlijnde zoektocht naar genetische variaties geassocieerd met een verhoogd risico voor PD die het expressieniveau van kandidaat-genen veranderen. Het effect op transcriptieregulatie en factoren betrokken in allel-specifieke genexpressie zal verder bestudeerd worden. Kandidaat-genen zijn de reeds geïdentificeerde en nieuwe causale PD genen, genen geassocieerd met de gekende genen en genen betrokken bij de regulatie van dopamine.

Project

Functionele genoomanalyse van complexe hersenziekten. Historisch

Universiteit Antwerpen

Complexe ziekten representeren een groep van aandoeningen met een overeenkomstig klinisch beeld maar een heterogene etiologie die te wijten is aan een interactie van genetische en omgevingsfactoren. Studies hebben aangetoond dat onafhankelijk van causale mutaties, variaties in regulatieve- gebieden leidend tot variabele genexpressie van een functioneel kandidaatgen, een sleutelrol kunnen spelen in de ontwikkeling van complexe ziekten. De doelstelling van dit project is de identificatie en kar...

Project

Functionele oxides met eigenschappen op maat voor nano-elektronica.

KU Leuven

De belangrijkste component voor de performantieverbetering van de micro-elektronica, de MOSFET, zal waarschijnlijk niet geschikt zijn voor schaling kleiner dan 5 à 10 nm.Dit voorstel beoogt devices te bestuderen gebaseerd op functionele oxides voor geheugens en transistoren. Het gebruik van functionele oxides zal nieuwe device concepten toelaten die een verderzetting van de performantieverbetering mogelijk zullen maken. De leidraad wordt de elektronische Metaal-Isolator-Transitie (MIT), een g...

Project

Functionele Supramoleculaire Systemen

Universiteit Gent

De IAP Functionele Supramoleculaire Systemen richt zich op nieuwe, fundamentele concepten in het ontwerp van responsieve en adapteerbare systemen, in katalyse en scheidingen, en in conversie en manipulatie van licht, op basis van supramoleculaire assemblage en functionaliteit.

Project

Functioneren van rivierecosystemen door plant-stroming-bodem interacties.

Universiteit Gent

Rivierecosystemen zijn complexe ecosystemen waarin vegetatie, stroming en morfologie aan een intensieve wisselwerking worden onderworpen. Door de oprichting van een wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap rond plant-stromingsinteracties is het mogelijk de verzamelde kennis van Vlaamse partners (Laboratorium voor Hydraulica – Universiteit Gent & Ecosysteembeheer – Universiteit Antwerpen) evenals (veld)data uit te wisselen met externe partners, via het organisatie van symposia en het opstellen...

Project

Fundamental Issues in Software Engineering: Modelling, Verification and Evolution of Software. (MoVES) Historisch

Universiteit Antwerpen

Software intensieve systemen behoren tot de meest complexe objecten ooit gebouwd. Tijdens de ontwikkeling van dergelijke systemen is het gebruik van rigoureuze modellen en analyse methodes essentieel om te garanderen dat deze software aan zijn behoeftes voldoet en de gevraagde eigenschappen bezit (vb., veiligheid, robuustheid, betrouwbaarheid, consistentie). Tegelijkertijd, moeten deze systemen zich constant aanpassen aan veranderende behoeftes en technologie. Ze moeten met andere woorden evo...

Project

Fundamental Resin Parameters in High Performance Sealing

KU Leuven

The sealant layer is critical for package integrity. Fundamentals of sealing are not yet well understood and performance tests (Hot Tack and Heat Seal) are not very accurate, reproducible and do not provide insight in the fundamentals. The goal of the project is to define the fundamental parameters which define heat seal performance. The goal is further to solve the measurement gaps there exist either by using known techniques or by assessing, developing the required technique. Knowledge an...

Project

Fundamental Study of a Greenhouse Gas Emission-free Energy System

KU Leuven

De uitstoot van het belangrijkste broeikasgas CO2 kan verminderd worden door het gebruik van fossiele brandstoffen te vermijden, of als dit niet mogelijk blijkt, door het gebruik ervan te limiteren en de CO2 te capteren en op te slaan. In dit fundamenteel onderzoek is het debedoeling om te onderzoeken of het mogelijk is om het volledige door demaatschappij gevraagde eindenergieverbruik te leveren zonder daarbij enig broeikasgas uit te stoten. Een sleutelement hierin is het spanningsveld tusse...

Project

Fundamental Study of a Greenhouse Gas Emission-free Energy System Recent afgelopen

KU Leuven

Deze fundamentele studie stelt zich de vraag of het mogelijk is om in de vraag naar eindenergie, zoals gevraagd door de samenleving, te voorzien op een CO2 vrije manier. Daar transport een aanzienlijk deel van deze vraag vertegenwoordigd is hieraan een apart werkpakket verbonden. Dit onderzoek focust op electriciteit als energievector om te komen tot een CO2 vrij personenvervoer. Deze omschakeling van fossiele brandstoffen naar elektriciteit resulteert echter in een bijkomende stress op het e...

Project

Fundamental Study of a Greenhouse Gas Emission-free Energy System

KU Leuven

The emission of CO2 as the most important greenhouse gas may be reducedby avoiding the use of fossil fuels and, if the latter is not possible,by limiting its use and capturing and sequestering CO2. In the present research proposal the aim is to investigate in a fundamental way the question whether it is possible to supply all end energy as demanded by theoverall society, without emitting any greenhouse gas. As a key element of the study, the "tension field" between centralised production of u...

Project

Fundamental study of an energy system without greenhouse gas emissions - the challenges for the electricity generation system

KU Leuven

In a zero Greenhouse Gas (GHG) emission framework, electricity will have an ever more prominent role in the energy supply chain. The real challenge in this regard will arise when the integration of the different components into the system is considered, i.e., when a systems approach is taken whereby the supply-side technologies must match the demand side inspace and time. The aim of this PhD thesis is to address this integration challenge. The most promising technologies are to be evaluated a...

Project

Fundamenteel methodologisch onderzoek voor de toepassing van statische secundaire ionen massaspectrometrie (S-SIMS) op hoogtechnologische materialen tot in het nanobereik. Historisch

Universiteit Antwerpen

Economisch en ecologisch vergt duurzame ontwikkeling dat zorgvuldig wordt omgesprongen met grondstoffen. Daarom wordt in toenemende mate 'chemical engineering' ingeschakeld om hoogtechnologische materialen op te bouwen met minder (schadelijke) componenten en meer verfijnde formuleringen, die voor een grotere functionaliteit in de toepassing zorgen. Vaak bepalen slechts de componenten in de ultieme oppervlaktesamenstelling het uiteindelijke materiaalgedrag. De nanotechnologie optimaliseert de ...

Project

Fundamenteel onderzoek aan en methodologisch ontwikkeling van micro- analytische technieken voor organische en anorganische bestanddelen aan het oppervlak van vaste stoffen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De laser microprobe analyseert geleidende en diëlectrische vaste monsters met een laterale resolutie van 1-5 um een informatiediepte van 50 mm. De spectra geven toegang tot de speciatie van anorganische bestanddelen en de gedetailleerde structuur-karakterisatie van organische moleculen. Toepassingen omvatten oppervlakte-onderzoeken en localisatie van gegeven verbindingen in diverse materialen.

Project

Fundamenteel onderzoek naar hoge-precisie computer tomografie van multi-materiaalobjecten met het oog op dimensionele kwaliteitscontrole van geassembleerde producten en producten met inwendige vormen. Recent afgelopen

KU Leuven

Computer tomografie biedt de mogelijkheid om inwendige of verborgen structuren te visualiseren van bijvoorbeeld rapid manufacturing werkstukkenof van samengestelde producten. Hierdoor wordt deze techniek steeds vaker gebruikt in het domein van de dimensionele metrologie.Dimensionele metrologie vereist evenwel nauwkeurigheden op micrometerniveau en traceerbaarheid van de metingen naar de standaard definitie van de meter. Terwijl dit voor metingen van monomateriaalobjecten stilaan haalbaar word...

Project

Fundamenteel onderzoek van hechtingsmechanismen tussen metaal en chemisch gemodificeerde epoxy polymeer oppervlakken in sequentieel opgebouwde interconnectietechnologie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Fundamenteel onderzoek van hechtingsmechanismen tussen metaal en chemisch gemodificeerde epoxy polymeer oppervlakken in sequentieel opgebouwde interconnectietechnologie.

Project

Fundamenteel onderzoek van waterstofopslag in wolfram onder fusie-relevante condities Recent afgelopen

Universiteit Gent

Eén van de overblijvende problemen in verband met het gebruik van wolfram als eerste-wandmateriaal in fusireactoren is de opslag van waterstof onder fusie-relevante condities (aanwezigheid van helium, neotronenbestraling, thermische schok etc). De plasmasimulator VISION I aan het SCK.CEN produceert een plasma met hoge temperatuur en lage flux, zal de unieke mogelijkheid verschaffen vvor onderzoek van radioactieve materialen, neutronen-bestraalde monsters en tritiumplasma.

Project

Fundamentele bouwstenen voor real-time high-throughput (sub-)THz lab-on-chip systemen voor het label-vrije monitoren van biomoleculaire interacties

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het bevorderen van de interdisciplinaire convergentie tussen de ingenieurs-, fysische en de wetenschapsgemeenschap. We gebruiken hierbij fundamentele bouwstenen voor real-time high-throughput (sub)-THz lab-on-chip systemen voor het lab-vrije monitoren van biomoleculaire interacties.

Project

Fundamentele exploratie van tijdsencodering voor analoog-naar-digitaal omzetting Recent afgelopen

Universiteit Gent

Door de schaling van CMOS technologie, is het interessanter geworden om signale voor te stellen door tijdsaspecten (zoals nuldoorgangen) dan door spanningen. Dit noemt men tijdsencodering. Een mogelijke techiek hiervoor is pulsbreedtemodulatie. Hierbij wordt het signaal voorgesteld door de breedte van een puls. Dergelijke methodes zijn erg geschikt voor de hedendaagse digitale technologie die aan multi-GHz snelheid kan schakelen. In dit project zullen wij dergelijke we tijdsencoderende method...

Project

Fundamentele numerieke en experimentele studie van vlamuitbreiding over oppervlakken in geval van brand

Universiteit Gent

In dit onderzoek in Fire Safety Engineering wordt een methodologie ontwikkeld voor betrouwbare simulaties van vlamuitbreiding in geval van brand in een gesloten ruimte. Een pyrolysemodel wordt gekoppeld met 3D Computational Fluid Dynamics simulaties van turbulente verbranding. Vlamuitbreiding over vlakke oppervlakken en in hoekopstellingen worden onderzocht. De volgende aspecten worden onderzocht: • Turbulentiemodel (unsteady RANS vs. LES); • CFD rooster; • Randvoorwaarden; ...

Project

Fundamentele studie en ontwikkeling van plasmabehandelde poreuze titaan draagstructuren voor het behandelen van kritische botdefecten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project beoogt een fundamentele studie en ontwikkeling van plasma-behandelde poreuze titaan draagstructuren voor de behandeling van botdefecten. Via een multi-disciplinaire aanpak, wil dit project de efficiëntie onderzoeken van plasma technologie om diverse celinteractieve coatings op Ti aan te brengen om zo de beperkingen van de huidige Ti implantaten te overwinnen.

Project

Fundamentele studie en ontwikkeling van plasmabehandelde poreuze titaan draagstructuren voor het behandelen van kritische botdefecten Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project beoogt een fundamentele studie en ontwikkeling van plasma-behandelde poreuze titaan draagstructuren voor de behandeling van botdefecten. Via een multi-disciplinaire aanpak, wil dit project de efficiëntie onderzoeken van plasma technologie om zo de beperkingen van de huidige Ti implantaten te overwinnen.

Project

Fundamentele studie van de invloed van het vacuüm mengen op de eigenschappen van cementgebonden materialen Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het Het doel van het project is de experimentele en fundamentele studie van de invloed van vacuüm mengen op de poriënstructuur, de rheologische eigenschappen, de mechanische eigenschappen, en de duurzaamheid van cementgebonden materialen. Tevens wordt gewerkt aan de ontwikkeling van meer generieke modellen, gebaseerd op fundamentele betontechnologische parameters, die de eigenschappen van cementgebonden materialen kunnen voorspellen, onafhankelijk van het beoogde type (klassiek beton, zelfver...

Project

Fundamentele studie van de vorming en lokale elektrische eigenschappen van ultradunne contacten voor geavanceerde halfgeleidermaterialen.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. De interactie tussen metalen en halfgeleidende materialen zal worden onderzocht op nanometerschaal.

Project

Fundamentele studie van een energiesysteem zonder emissie van broeikasgassen.

KU Leuven

De uitstoot van CO2 als belangrijkste broeikasgas kan worden verminderddoor het vermijden van het gebruik van fossieke brandstoffen en, indiendit niet mogelijk is, door de beperking van het gebruik ervan en het vangen en afzonderen van CO2. Het onderhavige onderzoek heeft tot doel om op een fundamentele manier te onderzoeken of het mogelijk is om aan alleeindgebruikers energie te leveren, zoals gevraagd door de totale maatschappij, zonder uitstoot van broeikasgassen. Een sleutelelement van de...

Project

Fundamentele studie van het fase-inversieproces als basis voor de vorming van 'integrally skinned' asymmetrische membranen.

KU Leuven

Het fase-inversieproces vormt de basis voor de synthese van de meeste commerciële polymeermembranen. Voor hydrofyle membranen met vrij grote poriën is de invloed van verschillende syntheseparameters op de membraanperformantie goed gekend. Voor hydrofobe membranen, en zeker voor dense membranen, zijn deze parameters echter veel minder onderzocht. Dit projectheeft tot doel de invloed van de voornaamste fase-inversieparameters fundamenteel te onderzoeken voor membranen met finaal gebruik in gass...

Project

. Fundamentele studie van het sol-gelproces ter bereiding van gelaagde multimetaaloxiden. . Verlenging: Studie van de vorming van metaaloxide nanostructuren. Historisch

Universiteit Hasselt

Via dit project zal getracht worden meer fundamenteel inzicht te verkrijgen in het sol-gel proces voor de bereiding van gelaagde multimetaaloxiden. Een weterige chelaatgebaseerde sol-gelroute wordt aangewend om verschillende interessante materialen te bereiden. De relatie tussen de structurele eigenschappen van de precursor en de macroscopische en structurele eigenschappen van de eindproducten zullen worden geëvalueerd door middel van verscheidene karakteriseringstechnieken: TGA, DTA, DSC, MS...

Project

Fundamentele studie van plasmonisch versterkte fotokatalyse via modelsystemen van nobele metalen en TiO2 gesynthetizeerd door atomaire laag depositie.

Universiteit Antwerpen

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Project

Fundamentele uitdagingen in halfgeleider onderzoek.

KU Leuven

The progress in semiconductor technology (logic, memories, etc.) has always been closelyconnected to fundamental discoveries in physics and material science that have taken place.At present, there are a few criticalstumbling blocks in the area of logic elements that haveseriously slowed down the pace of development since several years and for which innovativesolutions are needed. Therefore, there is a strong desire to explore the introduction of novelmaterials and material combinations. The e...

Project

Fundamenten van inductieve databases voor data mining. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het project beoogt de ontwikkeling van een inductief database systeem voor de ondersteuning van het iteratieve data mining proces. Bij de realisatie van dit project identificeren we volgende stappen : 1) De ontwikkeling van een adequate theorie voor data mining in de vorm van een representatietaal om zowel data als inductief verkregen kennis op te slaan. Hierbij willen we focussen op eerste-orde logica fragmenten (bvb. conjunctive queries); 2) Het inpassen van bestaande data mining patroon t...

Project

Fysicochemische eigenschappen van hybride materialen. Physicochemical properties of hybrid materials. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Hybride materialen zijn materialen bestaande uit een anorganische en organische component. Ze kunnen onder ander gebruikt worden in de medische wereld. Voornaamste toepassingen zijn braces, prothesen en maskers om patienten te fixeren tijdens bestralingen. Door gebruik van nanocomposieten zal geprobeerd worden stijvere film te bekomen zodat minder materiaal (en energie) nodig is voor dezelfde toepassing.

Project

Fysische verklaring en karakterisatie van ruimtelijke incoherente emissie regimes van halfgeleiderlasers en implementatie in gerichte toepassingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project handelt over zowel theoretische als experimentele aspecten van een bepaald type halfgeleider laser: de broad-area vertical-cavity surface-emitting laser (BA-VCSEL). Naar aanleiding van de recente ontdekking (2005) binnen de vakgroep TONA van een speciaal niet-modaal emissie regime in dit type lasers, willen we theoretisch en experimenteel werk verrichten om dit fenomeen verder te kwantificeren en te verklaren, en er de toepassingsperspectieven van te onderzoeken. Deze kennis moet ...

Project

Fysische verstoring van getijdengebieden door golfslag van schepen in het Schelde-estuarium. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het Schelde-estuarium is economisch en ecologisch zeer waardevol. Het ecologisch functioneren wordt gehypothekeerd door een te hoge dynamiek van het estuarium. In dit project wordt één aspect van die dynamiek bestudeerd: golfslag afkomstig van schepen. Enerzijds worden factoren van golfopwekking geëvalueerd, anderzijds wordt het effect van golfinslag op fysiche verstoring van intergetijdengebieden onderzocht.

Project

Fysisch gebaseerd modelleren en simuleren van het mechanisch gedrag van metallische dunne films en fijn-korrelige oppervlakten onder cyclische spanningsomstandigheden.

Universiteit Antwerpen

In dit project worden fysisch gebaseerde modellen en simulaties ontwikkeld van het mechanisch gedrag van polykristallijne metallische films en micropilaren onder cyclische belasting. Het ultieme doel is om fysische gronden te ontwikkelen voor computationeel ontwerp van barstbestendige microstructuren door het opstellen van een voorspellend multischaal model voor de initiële ogenblikken van de schadevorming. Dit zal een groot voordeel opleveren voor een reeks aan technologische toepassingen zo...

Project

Fytochemisch en farmacologisch onderzoek van medicinale planten uit Pakistan. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Doel van dit project is de isolatie, structuuropheldering en fytochemische analyse van biologisch actieve inhoudsstoffen van geselecteerde medicinale planten uit Pakistan. Focus van het project ligt op planten gebruikt omwille van hun antimicrobiële eigenschappen (tegen infectieziekten), en op planten gebruikt bij diabetes, om complicaties tegen te gaan of de ziektetoestand te verbeteren. Dit onderzoek kan resulteren in de karakterisatie van "lead" verbindingen voor nieuwe geneesmiddelen, en ...

Project

Fytochemisch onderzoek van twee medicinale planten uit Pakistan: Ziziyphus oxyphylla en Cedrela serrata. Historisch

Universiteit Antwerpen

Doel van dit project is het onderzoek naar de biologisch actieve inhoudsstoffen van twee medicinale planten uit Pakistan, meer bepaald Ziziyphus oxyphylla (Rhamnaceae) en Cedrela serrata (Meliaceae). Hun inhoudsstoffen zullen chromatografisch geïsoleerd worden, geïdentificeerd met behulp van spectroscopische methoden, en farmacologisch getest in verscheidene modellen.

Project

Fytoremediatie-biobrandstoffen: sanering van diffuus verontreinigde bodems gekoppeld aan de productie van biobrandstoffen Historisch

Universiteit Hasselt

- Het effect zal worden bestudeerd van plantengroeipromotende rhizosfeerbacteriën op de biomassa productie en de beschikbaarheid van metalen voor de planten en dus ook de opname van zware metalen door de plant. - Analyse van de kostenefficiëntie van fytoremediatie met als gevalstudie de met zware metalen vervuilde Noord-Kempen. - Prospectie van de haalbaarheid tot realisatie van een concreet project van bodemsanering met bouw an een installatie voor omzetting van de verontreinigde biomassa i...

Project

Fytotechnisch gebruik van bamboe voor biomassaproductie en bodemsanering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project stelt zich tot doel, het gebruik van bamboeplanten in biomassaproductie en bodemsanering te evalueren. Planten worden opgekweekt op drie verschillende velden met een verschillende graad van vervuiling ; evaluatie van biomassaproductie en tolerantie tegen de polluent gebeurt via groeianalyse, koolstofassimilatie en chlorofylfluorescentie. Vanuit deze data wordt een bestaand groeimodel (FORUG) geparametriseerd voor bamboe.

Project

GaIn(N)As micro-lasers voor datacommunicatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Ditproject beoogt om , in het kader van een RUG/VUB samenwerking, lichtbronnen te ontwerpen, te verwezelijken, te testen en te implementeren in datacommunicatie systemen (op niveau's waar de zender en de gebruiker dichter bij elkaar staan-in tegenstelling tot de telecomunicatie die over grotere afstanden moet gebeuren. De kern van het vooropgestelde onderzoeksprojecet is het in kaart brengen van nieuwe materialen, nieuwe mechanismen om tot een nieuwe generatie lichtbronnen te komen die potent...

Project

GaIn(N)As micro-lasers voor datacommunicatie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project beoogt om, in het kader van een RUG/VUB samenwerking, lichtbronnen te ontwerpen, te verwezelijken, te testen en te implementeren in datacommunicatie die over grotere afstanden moet gebeuren). De kern van het vooropgestelde onderzoeksproject is het in kaart brengen van nieuwe materialen (GalnNAs/GaAs), nieuwe mechanismen om tot een nieuwe generatie lichtbronnen te komen die potentieel efficiënter en goedkoper zijn de huidige InP gebaseerde zijdelinse laserdiodes.

Project

Galois theorie voor coringen met toepassingen in niet-commutative meetkunde. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

1. Motivatie en Situering van het project Een coring is een coalgebra in de mono¨?dale categorie van bimodulen over een niet noodzakelijk commutatieve ring. Coringen en hun comodulen werden ge¨?ntroduceerd door Sweedler in 1975, bij het formuleren van een duale versie van de stelling van Jacobson-Bourbaki [26]. Op het eind van de jaren zeventig doken coringen opnieuw op onder de naam bocs, in het werk van Rojter [25] en Kleiner [20] over algoritmes voor matrix-problemen. Op enkele uitzonderin...

Project

GameHUB: Ontsluiting van game development expertise ten behoeve van starters en KMO's en ter voorbereiding van de realisatie van een game incubator in Genk. Historisch

Universiteit Hasselt

Het project GameHUB focust op de valorisatie van bestaande kennis op het vlak van de ontwikkeling van games en wil (startende) KMO's de nodige kennistools bieden om vernieuwende producten en/of diensten met economische meerwaarde te ontwikkelen. Het project focust op drie primaire doelstellingen: 1. Kennisdiffusie: De ontwikkeling van een kennisknooppunt, gekoppeld aan een extensieve, doelgroepgerichte disseminatiestrategie teneinde de ontwikkelde ICT kennis, alsook nieuwe ontwikkelingen, ope...

Project

GAMES: Great Adventures for the Millennium Chemical Engineering Student. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit onderwijsproject wenst een werkvorm, gebaseerd op digital game based learning, te ontwikkelen om studenten op een interactieve, participatieve en millenniumstudentvriendelijke manier te ondersteunen in het zich eigen maken van de principes en basiskennis van chemische technologie.

Project

Gasdoorlaatbaarheid (zuurstof, water) metingen aan films Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds Sabic Petrochemicals bv. Het onderzoeksinstituut VC levert aan Sabic Petrochemicals bv de onderzoeksresultaten naar 'Gasdoorlaatbaarheid (zuurstof, water) metingen aan films' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Gasdoorlaatbaarheid (zuurstof, water) metingen van films Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut VC (UHasselt) en anderzijds Sabic Petrochemicals bv. Het onderzoeksinstituut VC levert aan Sabic Petrochemicals bv de onderzoeksresultaten naar 'Gasdoorlaatbaarheid (zuurstof, water) metingen van films' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Gas en Vloeistof Hold-Up en Uitwisseling in Drie Fasen Laboratoriumreactoren voor het Opmeten van Intrinsieke Kinetiek. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Vele industriële chemische reacties worden in de vloeistoffase uitgevoerd. Het opmeten van de corresponderende kinetiek op laboratoriumschaal stelt heel wat praktische uitdagingen, in het bijzonder met betrekking tot &apos;hold-up&apos; van gassen en vloeistoffen in deze reactoren en de uitwisseling van materie tussen beide fasen. De bepalende fenomenen in een Robinson Mahoney reactor zullen op een systematische manier onderzocht worden.

Project

Geactualiseerd Sigmaplan - Algemene Studies en Onderzoek - Rivierherstelplan Durmevallei Historisch

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IMDC nv. UA levert aan IMDC nv de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Geautomatiseerde analyse van de EEG achtergrond activiteit voor de voorspelling van neurologische prognose bij prematuren.

KU Leuven

Dit PhD project richts zih op het kwantificeren en interpreteren van neonatale EEG signalen voor specifieke pathologieën op een nieuwe manier. De eerste en belangrijkste wetenschappelijke doelstelling van het project bestaat uit het kwantificeren van het EEG-signaal, dat wil zeggen het opsporen en karakteriseren van zowel epileptische activiteiten, alsook achtergrond activiteit. Geavanceerde signaalanalyse wordt hiervoor toegepast, als een objectief hulpmiddel, waardoor neonatologen beter het...

Project

Geautomatiseerde verzameling van activiteiten-gebaseerde verplaatsingsgegevens voor de ontwikkeling van dynamische transportmodellen Recent afgelopen

Universiteit Hasselt

Het huidige Vlaamse activiteitengebaseerde model (Feathers), dat ontwikkeld is binnen IMOB in het kader van een strategisch basis onderzoeksproject (IWT-SBO), biedt een goed wetenschappelijk kader en platform aan voor de evaluatie van verplaatsingsgedrag van personen. Aangezien De Lijn de invoering van een aantal regionale light-rail projecten voorbereidt, ontstaat er een nood aan het verder uitbouwen van dit platform om uitspraken te kunnen doen over de gevolgen van de introductie van dergel...

Project

Geavanceerde bewegingsestimatie en -compensatie voor wavelet videocodering. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een wavelet-gebaseerde videocodec, die gebruik maakt van geavanceerde dradenmodelgebaseerde bewegingsestimatie en bewegingscompensatie in het waveletdomein. De codec moet een aanvaardbare kwaliteit afleveren bij lage bit-rates, volledig schaalbaar zijn, constante en variabele bit-rate operatie ondersteunen én streaming over een netwerkconnectie toelaten.

Project

Geavanceerde calibratie- en instrumentatiesetups voor niet-lineaire RF-Componenten. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit onderzoeksproject beoogt de ontwikkeling van een geavanceerde calibratie en verificatie voor de Large-Signal-Network-Analyzer (LSNA) en zal bijdragen tot een verbeterde nauwkeurigheid van de volgende generatie LSNAs, wat belangrijk is voor modelextractie. Lineaire componenten kunnen volledig gekarakteriseerd worden door een vectoriële netwerk analyzer (VNA) aan de hand van S-parameter metingen. Wat betreft niet lineaire componenten volstaat de VNA echter niet. We dienen te beschikken over...

Project

Geavanceerde datamining algoritmes voor massaspectrale beeldvormingsdata in een biomedische context. Recent afgelopen

KU Leuven

Dit doctoraat handelt over de toepassing van een nieuwe moleculairebeeldvormingstechnologie, mass spectral imaging (MSI), op gynaecologische biopsieën, namelijk stalen van endometriose en ovarium tumoren. Het doctoraat zal zich daarbij specifiek richten of de computationele analyse van de complexe en hoog-dimensionele data die uit zulke experimenten voortvloeit.Endometriose en ovariumtumoren hebben een grote impact op het welzijn van de bevolking en veroorzaken een hoge kostenlast voor de zie...

Project

Geavanceerde kwantitatieve tomografische beeldreconstructie

Universiteit Gent

De doelstelling van dit project is een doorgedreven onderzoek naar geavanceerde technieken voor kwantitatieve 3D microgolfbeeldvorming. Wij willen de huidige kwaliteit van 3D microgolfreconstructie verbeteren door onze complementaire expertise samen te brengen: competenties in elektromagnetische voorwaartse modellering en inverse microgolfreconstructietechnieken (INTEC), expertise in numerieke aspecten van niet-lineaire inverse problemen (ETRO/IRIS) en expertise in beeldmodellering en -verwer...

Project

Geavanceerde kwantitatieve tomografische beeldreconstructie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van geavanceerde technieken voor efficiënte kwantitatieve 3D microgolf beeldverwerking.

Project

Geavanceerde modellering voor de volgende generatie van compressor designs.

KU Leuven

Doelstelling is het combineren van Atlas Copco Airpower's jarenlange expertise op het gebied van compressorproductie met de kennis en ervaring van KULeuven/PMA op het gebied van Multi-Body Modellering (MBM), wat moet leiden tot nieuwe en meer gedetailleerde inzichten in compressordynamica. Dit moet ontwerpinnovaties van machines met hoge kwaliteit, hoge energie-efficiëntie en lage productie- en ontwikkelingskosten bij Atlas Copco Airpower NV mogelijk maken. Als secundair gevolg, zal KU Leuven...

Project

Geavanceerde multi-antennesystemen, multi-band progagatiemodellen en MIMO/coöperatieve ontvangeralgoritmes voor V2X communicatie aan hoog datadebiet Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het onderwerp van dit project is communicatie tussen voertuigen onderling en tussen voertuigen en een vaste infrastructuur, met toepassingen op controle van het verkeer en verbeteren van de verkeersveiligheid. Het doel is het ontwerpen van Multi-antennesystemen, het opstellen van multi-band propagatiemodellen en het ontwerpen en analyseren van MIMO/coöperatieve ontvangeralgoritmes voor dergelijke communicatie.

Project

Geavanceerde numerieke methoden voor optimaal experimentontwerp: van theorie naar implementatie in de (bio)chemische procesindustrie. Recent afgelopen

KU Leuven

In dit ondezoek worden geavanceerde numerieke technieken ontwikkeld metals doel dynamische (bio)chemische processen uit de praktijk accuraat te modelleren. In het bijzonder worden technieken uit het optimaal experimentontwerp raamwerk verfijnd. De verkregen modellen worden later ook gebruikt voor procesoptimisatie. De open source softwaremodule ACADO (ontwikkeld binnen het centrum of excellence, Optec) wordt uitgebreid met de ontwikkelde technieken. De methoden worden ook getest op een aantal...

Project

Geavanceerde numerieke methoden voor wiskundige modellering. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het uit veertien partners bestaande wetenschappelijke netwerk stelt volgende doelstelling voorop : het ontwikkelen van geavanceerde numerieke methoden met focus op tijdsintegratie van differentiaal vergelijkingen en numerieke lineaire algebra. Het bestuderen van de interactie van deze methode in toepassingen zoals vloeistof dynamica, beeldreconstructie enz.

Project

Geavanceerde numerieke technieken voor computer gesteund beslissingsnemen in de (bio)chemische industrie. Recent afgelopen

KU Leuven

In dit onderzoek worden geavanceerde technieken en softwaretools ontwikkeld om real time beslissingen voor het ontwerp en de optimalisatie van large scale dynamische (bio)chemische processen te ondersteunen. Om dit doel te bereiken, moeten er verschillende stappen ondernomen worden. Eerst worden verbeteringen en uitbreidingen aan de huidige state-of-the-artmethoden voor multi-objectieve optimalisatie (MOO) uitgewerkt om efficiente oplossingsstrategieën voor het optimaliseren van dynamische (b...

Project

Geavanceerde ontvangalgoritmes voor digitale communicatie over realistische tijdsvariante draadloze multipath fading kanalen voor mobiele toepassingen Recent afgelopen

Universiteit Gent

We onderzoeken de betrouwbaarheid van recent ontwikkelde digitale communicatiesystemen in het geval het gebruikte kanaal niet perfect gekend is aan de ontvanger. Bovendien willen we nieuwe geanvanceerde ontvangeralgoritmes ontwikkelen die betrouwbare communicatie over tijdsvariante multi-pad kanalen mogelijk maken door ten volle gebruik te maken van het inherente potentieel van de gebruikte zenderalgoritmes maar zonder de implementatiecomplexiteit drastisch te verhogen.

Project

Geavanceerde schaalbare videocodering. Recent afgelopen

Vrije Universiteit Brussel

H.264/AVC en zijn schaalbare uitbreiding H.264/AVC SVC worden momenteel beschouwd als de state-of-the-art in videocoderingstechnologie. Echter, met de toenemende verspreiding van hoge-definitie (HD) bronnen, werd al snel duidelijk dat deze standaarden geen optimale compressieperformantie konden leveren voor hogeresolutiemateriaal. Bovendien is er in de nabije toekomst een overstap naar nog hogere resoluties te verwachten. Bijkomend zijn een aantal fundamentele onderzoeksrichtingen in videocod...

Project

Geavanceerde Schaalbare videocodering. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

H.264/AVC en zijn schaalbare uitbreiding H.264/AVC SVC worden momenteel beschouwd als de state-of-the-art in videocoderingstechnologie. Echter, met de toenemende verspreiding van hoge-definitie (HD) bronnen, werd al snel duidelijk dat deze standaarden geen optimale compressieperformantie konden leveren voor hogeresolutiemateriaal. Bovendien is er in de nabije toekomst een overstap naar nog hogere resoluties te verwachten. Bijkomend zijn een aantal fundamentele onderzoeksrichtingen in videocod...

Project

Geavanceerde technieken voor gedistribueerde videocodering

Universiteit Gent

In tegenstelling tot conventionele videocompressietechnieken is bij gedistribueerde videocompressie de complexiteit van de encoder veel lager dan die van de decoder. Omdat de compressie echter vrij beperkt is, heeft dit project als doel om gedistribueerde videocompressie te verbeteren via betere correlatiemodelering, geavanceerdere predictietechnieken, en een sterkere set codeermodes. Hierbij zullen beperkingen op bandbreedte, complexiteit en tijdsvertraging in rekening worden gebracht.

Project

Geavanceerde technieken voor gedistribueerde videocodering

Vrije Universiteit Brussel

De snelle groei in termen van communicatiebandbreedte, resolutie, schermmodaliteiten en mobiliteit vraagt om nieuwe types van multimediacommunicatiesystemen. Een van deze nieuwe oplossingen, genaamd gedistribueerde videocodering (DVC) heft de aandacht getrokken van onderzoeksgemeenschap tijdens het voorbije decennium. In tegenstelling tot conventionele videocompressiesystemen die gekenmerkt worden door complexe codering en eenvoudige decodering, biedt DVC een omgekeerde paradigma aan. Dergel...

Project

Geavanceerde thermale analyse Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het Advanced Thermal Analysis onderzoek van de onderzoeksgroep FYSC focust op een bijdrage tot de internationale vooruitgang van thermische analyse voor de karakterisering vanmaterialen, en specifiek op toepassingen van Modulated Temperature (DSC) (MTDSC), lokale thermische analyse (Micro-TA and Nano-TA), (ultra)snelle thermische analyse (Rapid-scanning DSC and Chip Calorimetry) en hybride thermische analyse technieken (Rheo-DSC). Het werk omvat de ontwikkeling van instrumenten, het bestudere...

Project

Gebruik infrastructuur batterijentesters

Vrije Universiteit Brussel

De instelling 'VUB' en het ' Flanders' Drive cvba' hebben voor het project ' Gebruik infrastructuur batterijentesters.' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst.

Project

Gebruik van een multitouch tafel incl. aanpassing software, styling en training. Historisch

Universiteit Hasselt

Deze offerte kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut EDM (UHasselt) en anderzijds Stad Genk. Het onderzoeksinstituut EDM levert aan Stad Genk de onderzoeksresultaten naar 'Gebruik van een multitouch tafel incl. aanpassing software, styling en training' onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Gebruik van elektriciteit voor het sturen van fermentaties en de productie van biochemicaliën Recent afgelopen

Universiteit Gent

Een nieuwe en geïntegreerde manier om fermenteerbare substanties te gebruiken en biochemicaliën te produceren in een bio-elektrisch systeem wordt ontwikkeld. Organische afval can omgezet worden naar middelketen vluchtige vetzuren aan de kathode door een verandering van procesomgeving. Tegelijkertijd kunnen deze carboxylaten door een anionuitwisselingsmembraan gescheiden worden van de kathode naar de anode, waar ze herwonnen kunnen worden.

Project

Gebruik van essentiële oliën in water als tool voor de verwijdering van pathogene en bederfflora Recent afgelopen

Universiteit Gent

Rauwe, niet-bewerkte voedingsproducten zoals vlees, vis en verse groenten worden gespoeld met water om reductie van ongewenste micro-organismen te bewerkstelligen. Hiertoe behoren pathogene, bederfflora en hygiëne-indicatoren. Dit project beoogt de evaluatie omtrent het gebruik van essentiële oliën, als antimicrobiële component in water, voor desinfectie van het proces- en waswater, en de reductie in microbiële belading van het verse voedingsproduct.

Project

Gebruik van mathematische modellen, gebaseerd op de beschrijving van de morfologie en filamenteuze schimmels, voor de analyse van groei, fysiologie en produktvorming tijdens submerse cultuur Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De kinetiek van groei en productvorming tijdens de submerse cultuur van filamenteuze schimmels is sterk afhankelijk van de microscopische morfologie. De morfologie van Trichoderma reesei kan gemanipuleerd wordendoor de fysische (bv agitatieintendsiteit, temperatuur) en chemische (koolstofbron, aanwezigheid van verscheidene chemicaliën zoals L-sorbose, gistextract) omgeving te controleren. De meeste van deze factoren beïnvloeden eveneens de biosynthese en secretie van enzymen. Door op een pr...

Project

Gebruik van object-orientatie voor het oplossen van partiele differentiaalvergelijkingen die ionentrabnsport beschrijven. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Object-georienteerde kode wordt gemaakt met de bedoeling herbruikbare kode te hebben die specifiek toepasbaar is voor het oplossen van balansvergelijkingen die van toepassing zijn op elektrochemische systemen.

Project

Gebruik van reologische structuren voor optimalisatie van energieoverdracht tussen oscillatoren. Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het absorberen van trillingsenergie heeft twee belangrijke toepassingen: bescherming van constructies tegen omgevingsfactoren en opname van hernieuwbare energie uit natuurlijke bronnen. Dit onderzoek zoekt naar semiactieve trillingsabsorptie systemen gecombineerd met reologische materialen. Dit zijn materialen waarvan de parameters wijzigen door aanwezigheid van een magnetisch of elektrisch veld. Een optimale controle strategie wordt gezocht om de trillingsenergie opname te maximaliseren.

Project

Gebruik van SERS om de invloedssfeer te bestuderen van de matrix en de ingrediënten in model en reële (foto)thermografische systemen, met de bedoeling basiskennis en concepten voor de ontwikkeling van nieuwe materialen te genereren. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project situeert zich in het onderzoek naar droog ontwikkelbare beeldvormingssytemen, de zogenaamde (foto)thermografische systemen. Thermografische ontwikkeling geeft aanleiding tot de vorming van zilverdeeltjes in een matrix van zilverbehenaat als gevolg van een gestuurde lokale opwarming. Ter optimalisering van de huidige systemen en ter ontwikkeling van nieuwe, wordt onderzoek verricht naar het gedrag van de matrix en de systeemcomponenten in de thermografische lagen onder invloed va...

Project

Gebruik van spectroscopische ellipsometrie voor de studie van dunne filmen op metalen met verschillende ruwheden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Multiple myeloma gerelateerde cellen die verschillende isotypen uitdrukken, kunnen gevonden worden in het beenmerg en perifere bloed, gebruik makend van een patiënt-specifieke RT-PCR methode, gebaseerd op de CDR regionen in de immuunglobuline genen van de myeloma cellen. Als de myeloma cel IgG uitdrukt dan kunnen er ook IgA sequenties en soms zelfs IgM sequenties gevonden worden met hetzelfde variabele gebied en dezelfde somatische mutaties als het IgG immuunglobuline. De aard van deze myelom...

Project

Gebruik van spectroscopische ellipsometrie voor de studie van dunne filmen op metalen met verschillende ruwheden. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De studie van metaaloppervlakten en hun mofdificatie zijn centrale onderzoekspunten in de vakgroep metallurgie, elektrochemie en materialenkennis. Eén van de belangrijkste systemen waarom gewerkt wordt zijn aluminiumlegeringen bedekt met natuurlijke oxidelagen of bedekt met dunne anodisatie- of zout- of polymeerlagen. Voor de karakterisering van deze dunnen lagen werd begin jaren '90 gestart met verschillende optische reflectietechnieken waaronder spectroscopische ellipsometrie(SE) als één va...

Project

Gebruik van supercondensatoren met geassocieerde DC-omvormers om energiebesparingen te verwezenlijken in aandrijfsystemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Het EconoCap-TETRA project zal de mogelijke energiebesparingen van verschillende toepassingen analyseren. Het onderzoek is van toepassing in aandrijfsystemen of machines onderhevig aan piekbelastingen en/of met energierecuperatie mogelijkheden. De motivatie voor dit onderzoeksproject stoelt op het feit dat bovenstaande applicaties in vele gevallen te maken hebben met een dynamische belasting, waardoor ze werden gedimensioneerd voor maximaal vermogen en bij regimetoestand dus werken met een su...

Project

Gecombineerde actieve anti-retrovirale microbiciden (CHAARM). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU . UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Gecombineerde kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming op nanoscopisch niveau Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project wil een aantal nieuwe technieken zoals nanoXRF/nanoCT, Full field XFR imaging en 3D ICP-massaspectrometrie gaan ontwikkelen om kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming te gaan realiseren, waarbij de nanoXRF/nanoCT techniek dit zou moeten toelaten op nanoscopisch niveau. Het projectteam wil deze nieuwe speerpunttechnieken gaan aanwenden om grensverleggend fundamenteel onderzoek te gaan uitvoeren met betrekking tot de milieutoxicologie, studie van interstellaire mate...

Project

Gecombineerde kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming op nanoscopisch niveau Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project wil een aantal nieuwe technieken zoals nanoXRF/nanoCT, Full field XFR imaging en 3D ICP-massaspectrometrie gaan otnwikkelen om kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming te gaan realiseren, waarbij de nanoXRF/nanoCT techniek dit zou moeten toelaten op nanoscopisch niveau. Het projectteam wil deze nieuwe speerpunttechnieken gaan aanwenden om grensverleggend fundamenteel onderzoek te gaan uitvoeren met betrekking tot de milieutoxicologie, studie van interstellaire mate...

Project

Gecombineerde kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming op nanoscopisch niveau Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project wil een aantal nieuwe technieken zoals nanoXRF/nanoCT, Full field XFR imaging en 3D IC¨P-massasepctrometrie gaan ontwikkelen om kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming te gaan realiseren, waarbij de nanoXRF/nanoCT techniek dit zou moeten toelaten op nanoscopisch niveau. Het projectteam wil deze nieuwe speerpunttechnieken gaan aanwenden om grensverleggend fundamenteel odnerzoek te gaan uitvoeren met betrekking tot de milieutoxicologie, studie van interstellaire mat...

Project

Gecombineerde kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming op nanoscopisch niveau Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project wil een aantal nieuwe technieken zoals nanoXRF/nanoCT, Full field XFR imaging en 3D ICP-massaspectrometrie gaan ontwikkelen om kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming te gaan realiseren, waarbij de nanoXRF/nanoCT techniek dit zou moeten toelaten op nanoscopisch niveau. Het projectteam wil deze nieuwe speerpunttechnieken gaan aanwenden om grensverleggend fundamenteel onderzoek te gaan uitvoeren met betrekking tot de milieutoxicologie, studie van interstellaire mate...

Project

Gecombineerde kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming op nanoscopisch niveau Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project wil een aantal nieuwe technieken zoals nanoXRF/nanoCT, Full field XFR imaging en 3D ICP-massaspectrometrie gaan ontwikkelen om kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming te gaan realiseren, waarbij de nanoXRF/nanoCT techniek dit zou moeten toelaten op nanoscopisch niveau. Het projectteam wil deze nieuwe speerpunttechnieken gaan aanwenden om grensverleggend fundamenteel onderzoek te gaan uitvoeren met betrekking tot de milieutoxicologie, studie van interstellaire mate...

Project

Gecombineerde kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming op nanoscopisch niveau Recent afgelopen

Universiteit Gent

Dit project wil een aantal nieuwe technieken zoals nanoXRF/nanoCT, Full field XFR imaging en 3D ICP-massaspectrometrie gaan ontwikkelen om kwantitatieve 3D chemische en morfologische beeldvorming te gaan realiseren, waarbij de nanoXRF/nanoCT techniek dit zou moeten toelaten op nanoscopisch niveau. Het projectteam wil deze nieuwe speerpunttechnieken gaan aanwenden om grensverleggend fundamenteel onderzoek te gaan uitvoeren met betrekking tot de milieutoxicologie, studie van interstellaire mate...

Project

Gecombineerde numerieke simulaties van de groei van nanodeeltjes in reactieve plasma's en de depositie van nanomaterialen. Historisch

Universiteit Antwerpen

De doelstelling van dit projectvoorstel is via numerieke simulaties een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van reactieve koolstofhoudende (methaan (CH4) en acetyleen (C2H2)) plasma's, voor de vorming en depositie van nanogestructureerde koolstoffilms en nanomaterialen (zoals (U)NCD en CNT). We wensen op een volledig geïntegreerde manier de vorming, de groei en het gedrag van de nanodeeltjes in het plasma, de interactie van deze deeltjes met het substraat en de wand, en de vorming van d...

Project

Gecombineerde reductie en actief kool adsorptie voor efficiënte verwijdering van organische microverontreinigingen bij drinkwaterzuivering

Universiteit Gent

Het vóórkomen van organische microverontreinigingen in de bronnen van drinkwater wordt steeds meer een probleem voor drinkwaterbedrijven. De bedoeling van dit onderzoek is daarom om een nieuwe combinatie van waterzuiveringstechnieken te onderzoeken, namelijk reductie van de microverontreinigingen, gevolgd door adsorptie. Dit proces moet resulteren in een efficiëntere verwijdering van microverontreinigingen, met een verminderd energiegebruik ten opzichte van bestaande zuiveringsprocessen.

Project

Gecombineerde stille spraak- en emotieherkenning. Historisch

Universiteit Antwerpen

In dit project willen we de opgedane kennis inzake gecombineerde stille emotie- en spraakherkenning verwerken in een publiceerbare paper. Voorts zullen we een doctoraatsvoorstel uitschrijven waarin dit onderwerp verder zal uitgediept worden. De vraag naar stille herkenning wordt steeds groter vanuit verschillende sectoren, zoals de zorgsector, educatieve, info- entertainment en beveiligingssector, vandaar dit onderzoek. De resultaten van de voorbije 3 jaar vooronderzoek in deze materie zullen...

Project

Gecombineerde tunnel en Raman spectroscopy in nanoporiën voor enkel molecuul analyse. Recent afgelopen

KU Leuven

Het doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van een meetmethode die gecombineerd gebruik maakt van optische en elektrische techniekenom zo directe moleculaire informatie te verkrijgen van de enkele basenparen van DNA strengen. We zullen ons toespitsen op het gebruik van nanoporie apparaten zodat we oppervlakte versterkte Raman verstrooiing (SERS), een vibrationele spectroscopische techniek, kunnen combineren met elektrische tunnel meteingen. Enkele molecuul gevoeligheid is reeds ged...

Project

Gecombineerde zwavel en stikstofverwijdering door ZnO en Ni gedisperseerd op poreus Tio. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Vergassing van biomassa en/of kool leidt tot een brandbaar gas, dat na verwijdering van zwavelhoudende componenten, ammonial en teerderivaten als brandstof kan gebruikt worden. Hoge temperatuurgasreiniging heeft tot voordeel, dat bij electrische energieopwekking, het globale energetische rendement van het proces stijgt ten gevolge van de lagere exergieverliezen. ZnO in combinatie met metallisch Nikkel, gedispenseerd op poreus TiO2, ljkt een goede kans hebben om de volledige gaszuivering: ontz...

Project

Gecontroleerde gistfermentaties voor productie van gefermenteerde dranken Recent afgelopen

Hogeschool Gent

Innovaties in de fermentatie-industrie kunnen dienen om kosten, tijd en energie te besparen. Afhankelijk van het doel betekent dit streven naar beperken van de fermentatie en korter en/of geconcentreerder fermenteren (high gravity brewing). Dit heeft een sterke weerslag op de industriële entgist. De gist die voor de klassieke fermentaties gebruikt wordt, is niet vanzelfsprekend geschikt voor de nieuwe fermentaties. Beperkte tekortkomingen van de gist door ouderdom en onvoldoende hoge viabilit...

Project

Gecontroleerde industriële nagisting van bier door beheersing van de procesparameters Historisch

Hogeschool Gent

Bieren met nagisting zijn economisch zeer belangrijk voor de Belgische brouwerijen. Meer dan 10 % van de Belgische bieren zijn bieren met nagisting. Hun aandeel in de winstcijfers is nog belangrijker. De Belgische hooggistende bierspecialiteiten zijn vermaard en worden sterk gewaardeerd over de hele wereld. Brouwtechnisch ligt de productie van deze bieren nochtans zeer moeilijk. Een constante en stabiele hoge kwaliteit afleveren is een vereiste geworden, zeker bij export, maar is allesbehalve...

Project

Gecontroleerd ELID proces voor efficient en schadevrij slijpen. Recent afgelopen

KU Leuven

Het slijpen is een van de meest gebruikte bewerkingsprocessen voor de industriële productie van functionele oppervlakken. Zowel de kwaliteit van geslepen oppervlakken als de efficiëntie van het slijpproces zijn essentiële criteria om de prestatie te evalueren. Samengaand met de ontwikkelingen in het ontwerp en de fabricage van precieze gereedschappen met vaste abrasieven, is het efficiënt slijpen met metaalgebonden slijpwielen een van de veelbelovende technieken. Deze slijpwielen zijn voordel...

Project

Gecontroleerde productie van functionele exopolysachariden door thermofiele melkzuurbacteriën. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In de voedingsindustrie zijn talloze productieprocessen en eindproducten afhankelijk van stabiele, complexe interacties tussen verschillende, polymeren, waarbij polysachariden een zeer belangrijke rol spelen. De productie van functionele polysachariden door middel vanb melkzuurbacterieën is veelbelovend; deze belangrijke groep industriële micro-organismen is in staat exopolysachariden te produceren met verschillende karakteristieken en eigenschappen voor toepassing a&ls verdikkingsmiddel of t...

Project

Gedeeltelijke actualisatie van het MIRA achtergronddocument Energie 2010. Historisch

Universiteit Antwerpen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) publiceert jaarlijks een 'Toestand van het milieu' rapport in Vlaanderen. Dit zogenaamde MIRA-T rapport beschrijft de toestand van milieu en natuur, analyseert de waargenomen evoluties en beoordeelt de al uitgevoerde beleidsmaatregelen. Dit project beoogt een gedeeltelijke actualisatie van het achtergronddocument voor de energiesector binnen de context van MIRA-T.

Project

Gediversifieerde en functionele fotochrome labels voor superresolutiemicroscopie.

KU Leuven

Modern onderzoek richt zich in toenemende mate op de in situ observatieen karakterisatie van sterk heterogene, nanogestructureerde systemen. Het succesvol ontrafelen van dergelijke systemen vereist niet-invasieve, uiterst gevoelige en selectieve microscopische technieken. Fluorescentiemicroscopie is hiervoor de techniek bij uitstek en laat sinds kort ook toe om structuren met een grootte van een 10-tal nanometer te bestuderen.Het toepassingsveld wordt echter nog beperkt door de onmogelijkheid...

Project

Gedoteerde CVD diamant lagen: elektrische en opto-elektronische karakterisering

Universiteit Hasselt

Gedoteerde diamant lagen afgezet via chemische dampdepositie (CVD) spelen een steeds belangrijkere rol als preferentieel materiaal om gebruikt te worden als actief platform voor bio-gerelateerde toepassingen. Daarbij, meer en meer nadruk wordt ook gelegd op het gebruik van deze materialen in energieconversie en generatie. Afhankelijk van de toepassing kunnen zowel monokristallijn als polykristallijne films een rol belangrijke rol spelen. Dotering kan verwezenlijkt worden met boor of fosfor, w...

Project

Gedrag van een wervelbed vergasser voor externe verbranding van biomassa. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Deze aanvraag behelst een cofinanciering voor het VLIET-project(reeds toegekend doch vertraagd opgestart) rond de wervelbed vergasser die op de VUB is geïnstalleerd. Dit project loopt in samenwerking met de dienst WERK (Prof. J. De Ruyck). In het VLIET project worden een reeks proeven uitgevoerd met verschillende voedingen (biomassa en organisch afval), zullen de geproduceerde gassen worden geanalyseerd evenals de rookgassen na verbranding, en zal de performantie van het ganse systeem worden ...

Project

Gedrag van pesticiden in wetland bufferzones: reactief transport en invloed van seizoensgebonden omgevingsveranderingen

KU Leuven

Natte oeverzones worden toegepast als een mogelijk benadering om de afvloei van landbouwcontaminanten zoals nitraat naar het oppervlaktewater te reduceren. Wat betreft verwijdering van (matig sorberende) pesticiden in wetlands is er echter weinig kennis. Verwacht wordt dat hier voornamelijk biodegradatie een rol zal spelen en dat seizoensgebonden veranderingen in het milieu (droogte in de zomer of winterkoude) kunnen leiden totbelangrijke dynamieken in de populatiegrootte van pesticide afbrek...

Project

Geen Nederlandstalige Titel Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Geen Nederlandstalige Titel Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Geen Nederlandstalige Titel Recent afgelopen

KU Leuven

Geen Nederlandstalig Abstract

Project

Geen Nederlandstalige Titel

KU Leuven

Multi-axiaal geëxciteerde testbanken voor dynamische analyse en structurele integriteitstesten vormen een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces van complexe technische installaties. Geavanceerde controle is nodig om de teststructuur nauwkeurig te kunnen belasten met een vooraf bepaalde (enkel- of meervoudige axiaal) belastingsprofiel. Een aanzienlijke (meestal niet-lineaire) kruis-koppeling tussen de verschillende vrijheidsgraden kan zich voordoen door de interne dynamica van de testopst...

Project

Geen Nederlandstalige Titel

KU Leuven

Onderzoek naar identiteit? Een praktische uitwerking van een 3D gezichts-reconstructie-systeem.

Project

Gefunctionaliseerde keramische membranen voor solventscheiding. Historisch

Universiteit Antwerpen

De markt breidt uit naar complexere, procesgeïntegreerde scheidingen welke solventstabiele nanoporeuze membranen vereisen. Keramische nanoporeuze membranen vertonen een hoge stabiliteit in solventen maar zijn inherent hydrofiel. Het grote potentieel van toepassingen in de fijn-chemie (farmacie, agrochemie, enz.) vereist daarom de ontwikkeling van nieuwe stabiele keramische membranen met organische functionele groepen aan het oppervlak, welke hoge fluxen voor apolairdere solventen en sterk ver...

Project

gefunctionaliseerde nanovezelmembranen voor waterfiltratie (beurs Annelies Goethals) Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het doel is inzicht verwerven in het stabiel verspinnen en het functionaliseren van nanovezelmembranen met eindtoepassingen in waterbehandeling. Verschillende polymeren worden onderzocht op hun steady state verspinbaarheid. De nanovezels worden gefunctionaliseerd met antibacteriële componenten. De gefunctionaliseerde nanovezelmembranen worden gekarakteriseerd om het spinproces beter te begrijpen, de verdeling van de antibacteriële componenten te bestuderen en de mogelijkheid voor waterfiltra...

Project

Geïntegreerde aanpak voor de karakterisering van schadeprocessen in de chirurgie.

KU Leuven

Complicaties ten gevolge van weefsel-overbelasting kwamen in de VS in 2007 in 0.5% van de gevallen voor. 7 % van deze gevallen kenden een fatale afloop. Met het oog op het minimalizeren van dit aantal richten onderzoekers zich reeds jaren tot het verminderen van onnodige intraoperatieve schade, door het ontwikkelen van minimaal invasieve technieken en het ontwerpen van atraumatische instrumenten. En grondig begrip van de schadeprocessen die zich afspelen in biologisch zacht weefsel is echter ...

Project

Geïntegreerde analyse en experimentele verificatie van Kinetische Vorm-Actieve Constructies voor architecturale toepassingen

Universiteit Gent

Dit project bestudeert Kinetische Vorm-Actieve Constructies (KVAC). KVAC’s zijn herconfigureerbare lichtgewichtconstructies, gewoonlijk bedekt met een technisch textiel. Toegepast als schil van het gebouw, kunnen KVAC’s lichtinval, beschaduwing, ventilatie en leefklimaat van het gebouw controleren. Grote uitdagingen voor het ontwerp, analyse en optimalisatie van KVAC’s zijn de geometrische compatibiliteit, voorspanning, kromming en stijfheid en stabiliteit tijdens alle fasen van het opzetten ...

Project

Geïntegreerde analyse en experimentele verificatie van Kinetische Vorm-Actieve Constructies voor architecturale toepassingen

Vrije Universiteit Brussel

Dit project onderzoek 'Kinematic Form Active Structures' of KFAS. KFAS zijn herconfigureerbare lichtgewicht constructies meestal bedekt met technisch textiel. Wanneer geïmplementeerd als een 'gebouwde' huid kunnen deze systemen dag verlichting, arcering, ventilatie, enzovoort bepalen en derhalve bijdragen tot duurzaam bouwen.

Project

Geïntegreerde bouwblokken met hoge performantie voor multimediacommunicatie over POF. Recent afgelopen

KU Leuven

Men vindt het tegenwoordig vanzelfsprekend dat elk huishouden een steeds snellere, goedkopere en performante directe lijn naar het wereldwijde web heeft. Ook de lokale thuisnetwerken worden alsmaar uitgebreider en veeleisender; van de verbinding tussen een handvol computers, netwerkopslag en media servers, de set-top box en de HD-tv in de woonkameren de ouderlijke slaapkamer tot het domotica systeem met vertakkingen doorheen het hele huis.Om deze evolutie te kunnen aanhouden, zijn alternatiev...

Project

Geïntegreerde cerebrale netwerken voor perceptie, cognitie en actie bij menselijke en niet-menselijke primaten (CEREBNET).

Universiteit Antwerpen

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Project

Geïntegreerde milieutoxicologische evaluatie van perfluoralkyl polluenten bij aquatische organismen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Geïntegreerde milieutoxicologische evaluatie van perfluoralkyl polluenten bij aquatische organismen.

Project

Geïntegreerde milieutoxicologische evaluatie van perfluoralkyl polluenten bij de zebravis (Danio rerio). Historisch

Universiteit Antwerpen

Geïntegreerde milieutoxicologische evaluatie van perfluoralkyl polluenten bij de zebravis (Danio rerio).

Project

Geïntegreerde modellering van elektrochemische en elektrostatische energieopslagsystemen voor voertuigdrijflijnen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Uitwerking van modellen van elektrochemische en elektrostatische energieopslagsystemen voor aandrijflijnen van elektrische en hybride voertuigen. De doelstelling van dit project bestaat uit de analyse van de 'on-board' elektrische energie op voertuigen. In het bijzonder wordt er gestreefd naar de ontwikkeling van algemeen toepasbare modellen van verscheidene tractiebatterijen in elektrisch aangedreven voertuigen (batterij elektrisch, hybride en brandstofcel voertuigen). Energie opslag in du...

Project

Geïntegreerde optische sensoren voor real time 3D-sceneacquisitie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fundamenteel onderzoek naar componenten en elektronische schakelingen voor afstandmetingen in kleine pixels, opdat door herhaling in de X en de Y-richting, 3D beeldopnemers mogelijk worden. Hierdoor wordt op basis van "time of flight" gewerkt met mixers in een CMOS substraat.

Project

Geïntegreerde optische sensoren voor real-time 3D-scèneacquisitie. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Fundamenteel onderzoek naar komponenten en elektronische schakelingen voor afstandmetingen in kleine pixels, opdat door herhaling 3D beeldopnemers mogelijk worden.

Project

Geïntegreerd koolstofobservatiesysteem (ICOS). Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Het ICOS (Integrated Carbon Observiation System)-project ontplooit de infrastructuur voor gecoordineerde, lange-termijn hoogkwalitatieve gegevens i.v.m. de broeikasgasbalans van Europa en van nabij gelegen sleutelregio's in Siberia en Afrika. ICOS omvat een zenuwcentrum voor de coordinatie, de calibratie en de dataverzameling dat nauw gekoppeld is aan terreinnetwerken van atmosferische en ecosysteem-observatieposten. Het infrastructuurproject wil de wetenschappelijke ruggegraat vormen van een...

Project

Gekoppelde elektromagnetische-vibro-akoestische modellering van elektromagnetische systemen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

De vibro-akoestische eigenschappen van een product krijgen een steeds hogere prioriteit binnen het geheel van ontwerpcriteria, mede door de voortdurend scherper wordende wettelijke reglementeringen inzake geluidsemissie en menselijke blootstelling aan lawaai. Daarom moet er ook bij het ontwerp van elektromagnetische systemen terdege rekening gehouden worden met de resulterende trillings- en geluidsniveaus. Om dergelijke complexe ontwerpopdrachten op een doelgerichte en efficiënte manier te k...

Project

Gemeentelijke partij-afdelingen en de gemeenteraadsverkiezingen van 2012: organisatie en strategieën Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Centrale thema is de mate waarin het lokale niveau als een relatief autonome niveau in de organisatie van de partij functioneert.

Project

Geminiaturiseerde wegwerpbare lab-on-a-chip sensor voor detectie van drinkwater verontreiniging

Vrije Universiteit Brussel

De consummatie van verontreinigd water zorgt voor grote gezondheidsproblemen in de ontwikkelende landen. De aanwezigheid van de E-Coli bacterie is hier een duidelijk voorbeeld van. Wij ontwikkelen een miniatuurversie van een photonische biosensor voor het microbiologisch screenen van drinkwater.

Project

Gemodifieerde ijzeroxide materialen voor waterstofproductie bestudeerd met operando XAS en TEM

Universiteit Gent

Het onderzoek beoogt een studie op atomaire schaal van de interactie tussen ijzeroxide en promotoren, toegevoegd om deactivering in cyclische processen tegen te gaan. Dit houdt in dat de materialen bestudeerd worden tijdens verwarmen of in reactie met nanotechnieken zoals operando XAS en in situ TEM.

Project

generaties III, Innovatiesamenwerkingsverband Vlaamse industrie Hernieuwbare Energietechnologie Recent afgelopen

Universiteit Gent

Het project beoogt een algemene innovatiestimulering, aangevuld door netwerkingsactiviteiten die synergiën tussen relevante kennisinstellingen en bedrijven uit de sector van hernieuwbare energie moeten realiseren.. Generaties wil pro actief bijdragen tot het verwerven van een groeiend aandeel van de Vlaamse industrie in de internationale markt voor hernieuwbare energietechnologie door het stimuleren van proactieve en structurele investeringen in innovatie en strategische marktpositionering.

Project

Generatie van breedbandige SPICE modellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

We bestuderen en ontwikkelen nieuwe (numeriek stabiele) technieken voor automatische generatie van breedbandige macromodellen, met meerdere input- en ouput-poorten. De macromodellen zijn nauwkeurig, compact, gebaseerd op de fysische wetten, en bruikbaar in alle SPICE-compatibele simulatoren.

Project

Generatie van passieve macromodellen. Historisch

Universiteit Antwerpen

We bestuderen en ontwikkelen nieuwe (numeriek stabiele) technieken voor automatische generatie van passieve breedbandige macromodellen, met meerdere input- en ouput-poorten. De macromodellen zijn nauwkeurig, compact, gebaseerd op de fysische wetten, en bruikbaar in alle SPICE-compatibele simulatoren.

Project

Generatieve methoden in de patroonherkenning en hun toepassing in de beeldverwerking Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In het kader van een FWO project werd de studie aangevat van nieuwe types patroonclassificatoren gebaseerd op Bayesiaanse beslissingsfuncties. Het doel hierbij was de snelheidsoptimisatie van de classificatiealgorithmen door de beperking van het aantal arithmetische bewerkingen (zo nodig, ten koste van de tijd nodig om de onbekende modelparameters te schatten). De studie heeft geleid tot een model, gebaseerd op een benadering van de klasse-geconditioneerde kansdichtheden door een expansie in ...

Project

Genererende verzamelingen in eindige groepen en hun toepassingen. Historisch

Vrije Universiteit Brussel

Dit project dient om mijn onderzoek in de incidentiemeetkunde en groepentheorie verder uit te bouwen en te zoeken naar interactie met andere projecten. In het theoretisch gedeelte wens ik verder te werken aan de theorie der onafhankelijke verzamelingen in projectieve groepen en coxetergroepen. Deze verzamelingen lijken het juiste concept te zijn om meetkunden waarop de vernoemde groepen ageren te bestuderen. Er werden reeds enkele verbazende resultaten behaald met deze nieuwe techniek. Zie F...

Project

Generic approach to manufacturable optoelectronic interconnects for VSLI circuits (OIIC) Historisch

Vrije Universiteit Brussel

In dit project willen we oplossingen vinden voor de moeilijkheden van electronische interconnecties om een hoge verwerking van data transfer binnen en tussen YSLI chips te behandelen.Dit project zal de voordelen aantonen van optische chip-naar-chip interconnecties met een hoge verwerking door het integreren van optische omgevingsinterconnecties met standaard CMOS-chips, waarbij ook rekening gehouden wordt met een efficiënt kostenbeheer en een haalbare productie.

Project

Generieke Machine Leeralgoritmes voor Real-time Mens-Computer Interactie

KU Leuven

Het doel is het bouwen van een generieke classificator voor gebareninteractie sensortoepassingen. Deze toepassingen maken gebruik van gerichte,bewust intentionele interacties die duidelijk afgebakend zijn in tijd en ruimte, voorbeelden hiervan zijn gebaren voor selectie en manipulatie.De classificator moet generiek zijn en kan dus toegepast worden op verschillende typen sensoren en verschillende gebaren. De sensoren die binnen het kader van dit onderzoek worden besproken zijn inertial measure...

Project

Generieke regelstrategie voor de levering van ondersteunende diensten door generatoren, lasten en opslagelementen in het elektrische energienet

Universiteit Gent

Grote aantalen decentrale productie-eenheden worden in het net geintegreerd. Deze eenheden zullen bijgevolg moeten bijdragen tot de netregeling. Dit onderzoek betreft het voorzien van netondersteunende diensten, met focus op spanningsregeling. De ontwikkelde regelstrategie zal ten eerste effectief en generiek zijn. Ten tweede, zullen de regelacties van de verschillende netwerkelementen gecoordineerd worden.

Project

Genetic modification and polygenic screening for industrial yeast strain development. Recent afgelopen

KU Leuven

The goal of the present Project is to develop novel transformation technologies for yeast, to apply these for efficient genetic improvement of industrial yeast strains and to develop a polygenic screening technologyfor yeast.First, we will identify genetic elements that determine yeast transformability. This will lead to better insight in the process of transformation and integration of foreign DNA in yeast, and in the process of homologous recombination in particular. We will search in parti...

Project

Genetische Algoritmes voor het modelleren, simuleren en optimaliseren van 3Dfotovoltaische netwerken voor zonnecellen van de volgende generatie Historisch

Universiteit Hasselt

De introductie en ontwikkeling van genetische algoritmen als optimalisatie methode kan een belangrijke rol spelen in het interdisciplinaire domein van de 'bulk heterojunctie zonnecellen', een sleutelbegrip voor de volgende generatie zonnecellen, op basis van 3D-interpenetrerende fotovoltaïsche netwerken van donor en acceptor nano-materialen. Deze zonnecellen vormen een actieve interdisciplinair onderzoek domein, met inbegrip van materialen chemie, materialen natuurkunde en techniek, maar met...

Project

Genetische epidemiologische analyse van een prospectieve Alzheimer populatie. Historisch

Universiteit Antwerpen

Het doel van dit project is via moleculair genetische aanpak een bijdrage te leveren in het ontrafelen van de etiologie en de epidemiologie van AD en neurodegeneratie. Hiertoe worden volgende stappen ondernomen: (1) Genetische karakterisatie en uitbreiding van een AD patiëntenpopulatie, hiervoor zal een mutatieanalyse van de gekende dementiegenen en een APOE-genotypering uitgevoerd worden, en verzamelen van multiplex families en patiëntentrio's vanuit deze populatie. (2) Identificatie van nie...

Project

Genetische Service faciliteit: ondersteuning kernfaciliteiten.

Universiteit Antwerpen

De Genetische Service Faciliteit (GSF) is een centrale kernfaciliteit in het VIB Departement voor Moleculaire Genetica die aan de onderzoekers snel en professioneel, hoge doorvoer genetische analyses aanbiedt via een robotica platform. De aangeboden diensten omvatten onder meer DNA/RNA extracties, DNA sequenties, geno-typeringen van genetische merkers in patiënten/controle groepen en genoom-wijde segregatieanalyses in families. Hiertoe beschikt de GSF over een Biomek FX en twee Biomek NX robo...

Project

Genomisch en virulentie profiel van de voedselpathogeen Arcobacter

Universiteit Gent

In het project worden de aanwezigheid en de expressie van potentiële virulentie genen en van genen die de overleving ondersteunen van humaan gerelateerde Arcobacter species onder verschillende condities onderzocht. Op basis van genoom analyse worden genen geselecteerd en via in vitro expressie bestudeerd. Vervolgens wordt de relatie tussen in vitro expressie en virulentiegedrag in celculturen onderzocht.

Project

Genoomwijde analyse van stress respons in gist onder micrograviteit.

KU Leuven

Pseudozyma aphidis is in staat om mannosylerythritol lipiden (MEL#s) teproduceren. Deze MEL#s zijn oppervlaktespanning verlagende stoffen waardoor men deze kan gebruiken als detergent. Wat zo positief is aan deze MEL#s is dat ze biologisch aangemaakt worden, wat een ecologisch voordeel biedt ten opzichte van de nu gebruikte surfactanten die vanuit fossiele brandstoffen worden vervaardigd. Het rendement van de productie is momenteel nog te laag om het als een industriële toepassing te gebrui...

Project

Gentherapie : van gentransfer tot klinische toepassingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Gentherapie is een experimentele therapie die binnen afzienbare tijd een belangrijke plaats zal innemen in de moderne geneeskunde. Deze WOG heeft tot doel om Vlaamse en Belgische laboratoria die een bewezen expertise hebben op het gebied van gentransfer en gentherapie, te bundelen in een netwerk om de interactie tussen de onderzoekspartners te verhogen en de complementariteit tussen de partners optimaal te benutten om alzo met de grotere buitenlandse onderzoeksgroepen te kunnen wedijveren op ...

Project

Gentherapie : van gentransfer tot klinische toepassingen. Historisch

Universiteit Antwerpen

Gentherapie is een experimentele therapie die binnen afzienbare tijd een belangrijke plaats zal innemen in de moderne geneeskunde. Deze WOG heeft tot doel om Vlaamse en Belgische laboratoria die een bewezen expertise hebben op het gebied van gentransfer en gentherapie, te bundelen in een netwerk om de interactie tussen de onderzoekspartners te verhogen en de complementariteit tussen de partners optimaal te benutten om alzo met de grotere buitenlandse onderzoeksgroepen te kunnen wedijveren op ...

Project

Geoptimaliseerde workflow voor in vivo diffusiegewogen MRI studies van witte stof pathologiën in kleine proefdieren: van beeldopname tot kwantificatie. Recent afgelopen

Universiteit Antwerpen

Niettegenstaande het grote aantal toepassingen van Diffusie Magnetische Resonantie beeldvorming (MRI) in de laatste jaren, is het verkrijgen van betrouwbare en kwantitatieve diffusie informatie nog steeds een uitdagende taak. Dit project richt zich op de ontwikkeling van diffusie gewogen MRI (DWI) sequenties en verwerkingsalgoritmes die het mogelijk maken om betrouwbare diffusie data te krijgen binnen een aanvaardbare opnametijd en tevens met een hoge spatiale resolutie waardoor partieel v...

Project

Geparameteriseerde model orde reductie van vertraagde en gedistribueerde systemen (D-PMOR) Recent afgelopen

Universiteit Gent

De voornaamste doelstellingen van het post-doc project zijn: 1) de ontwikkeling van model-orde reductie methoden voor vertraagde en gedistribueerde systemen (D-PMOR), 2) de ontwikkeling van geparameteriseerd model-orde reductie methoden voor vertraagde en gedistribueerde systemen (D-PMOR) met verschillende ontwerpparameters, naast frequentie of tijd.

Project

Gestructureerde lage rang benaderingen: Theorie, algorithmen en toepassingen

Vrije Universiteit Brussel

Vandaag zijn de state-of-the-art methoden voor gegevensverwerking model-gebaseerd. We stellen een fundamenteel nieuwe aanpak voor, die onafhankelijk is van een expliciete modelrepresentatie en kan worden gebruikt voor modelvrije dataverwerking. Uit theoretische overwegingen is het belangrijkste voordeel van het nieuw voorgestelde paradigma een conceptuele unificatie van bestaande methoden. Uit praktische overwegingen opent het voorgestelde denkkader nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling v...

vorige 1001 - 1500 van 4238 volgende Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grootte: 10 20 50 500