Facultaire Onderzoeksgroep PSW (onderzoekseenheid)

Id: UA_21149

Universiteit Antwerpen

De faculteit PSW biedt onderdak aan drie departementen: Communicatiewetenschappen, Politieke Wetenschappen en Sociologie. Binnen deze departementen is een lange onderzoekstraditie aanwezig op heel diverse domeinen. Het onderzoek van de faculteit richt zich zowel op de uitbouw van grote onderzoeksgroepen als op specifieke niches binnen de sociale wetenschappen. De facultaire onderzoeksgroep PSW is de plaats waarin deze specifiekere niches hun onderzoek uitbouwen. Binnen de facultaire onderzoeksgroep wordt het onderzoek ingedeeld in onderzoekscellen. Elk van deze cellen profileert zich op een eigen onderzoeksdomein en heeft tot doel excellentie te bereiken op dat domein, zonder evenwel op te gaan in een groter geheel van een aan de departementen gelieerde onderzoeksgroep. De specificiteit en vooruitstrevendheid van deze cellen maken dat zij niet ondergebracht kunnen worden bij een van de andere, grotere groepen maar onderdak vinden in deze centraal georganiseerde onderzoeksgroep om op die manier het eigen thema maximaal te ontplooien. Het dagelijks bestuur van de facultaire onderzoeksgroep valt onder de bevoegdheid van de decaan en de aangesloten voltijdse Zap-leden. Specifieke informatie over de aangesloten onderzoekscel Politieke Communicatie is hieronder te vinden. Krachtlijnen "cel Politieke Communicatie" Focus De Political Communication Research Unit onderzoekt taal, symbolen en communicatie van mensen die politiek maken en interpreteren. Politieke communicatie wordt benaderd vanuit zowel een beperkte als een ruime opvatting. Er wordt gelet op het gebruik van taal, symbolen en communicatie in de politiek of bij de organisatie van de samenleving (beperkt). Taal, symbolen, en communicatie kan men echter ook koppelen aan politieke ideologie. Dan is het hun politieke functie die centraal staat, in bijvoorbeeld elite cultuur, muziek en architectuur of populaire cultuur en sport (ruim). Perspectieven Traditie van massacommunicatie, publieke opinie en collectieve gedrag, propaganda. Nieuw: politieke psychologie. Politiek is mensenwerk; daarom gaat de aandacht in het onderzoeksproces naar mensen en hun emoties in plaats van naar structuren en instanties. Interdisciplinair. Het veld bezit een natuurlijke affiniteit met politieke, sociale en communicatie wetenschappen. Echter, de invalshoek is interdisciplinair en naargelang het concrete onderzoeksthema worden ook inzichten gebruikt uit andere menswetenschappen zoals (cognitieve) linguïstiek, (klinische, sociale,...) psychologie, (marketing, macro, financiële, enz.) economie, (politieke) geschiedenis, Europese studies of internationale relaties. Internationaal vergelijkend. Het verzamelen van gegevens is vooral gebaseerd op de Belgische, Nederlandse en Europese context, maar ook andere continenten genieten de aandacht. Er wordt meestal gewerkt met internationale datasets (bijvoorbeeld ICCS gegevens). Wetenschappelijke generalisatie is het doel. Case georiënteerd. In algemene zijn brondomeinen voor mogelijke thema's leiderschap, nationalisme, populisme, economische of politieke crisis en politiek of militair conflict, maar ook sport en populaire of elite cultuur. Historisch en internationaal. Het onderzoek werkt in hoofdzaak met actuele en Europese case studies, maar er wordt veel waarde gehecht aan de historische en internationale context. Methoden Methodenpluralisme. Inhouds- en discours analyse, survey en experimenten, methodes uit de psychologie. Meestal volgens de gedragswetenschappelijke paradigma. Overwegend empirisch-kwantitatief. In mindere mate kwalitatief en volgens het constructivistische of structurele paradigma. Empirie en theorieontwikkeling gaan hand in hand, door het gebruik van cases. Wetenschappelijke inbedding De Political Communication Research Unit levert oorspronkelijke bijdragen aan vijf gevestigde en met elkaar verbonden wetenschappelijke onderzoeksdomeinen: Politieke retoriek. Welke stijl en taal zijn het meest geschikt om te beïnvloeden? Is stijl belangrijker dan inhoud? Wat leert discours ons over politiek en ideologie, en over sociale ontwikkelingen? (boodschap) Politieke psychologie. Wat is de rol van persoonlijkheid in succes en falen van verkiezingscampagnes, politiek overleg en ideologische doelstellingen? Hoe belangrijk is politiek charisma en welke (psychologische en andere) factoren spelen een rol? (bron) Politieke socialisatie en burgerschapsopvoeding. Hoe kinderen krijgen hun waarden en politieke opvattingen? Wat zijn de oorzaken van stereotypering? Wat is de rol van politieke discussie thuis, en van media consumptie gedrag? Kunnen scholen bijdragen tot de politieke opvoeding in democratie en tolerantie? (publiek) Nieuwe media. Hoe maken politieke elites en burgers gebruik van de nieuwe mediatechnologie? Kunnen nieuwe media bijdragen tot meer politieke participatie? Hoe meet men de kwaliteit van politieke websites? (kanaal) Politieke marketing. Hoe belangrijk zijn politieke adviseurs in een campagne? Waaruit bestaat politieke consulting en wat zijn de nieuwste ontwikkelingen in de wereld? Wat is politiek impressiemanagement en hoe kan men de politieke beeldvorming aanpassen (effecten)? Netwerken Gevestigde internationale domeinen zoals "political communication", "political psychology" en "political socialisation": International Society of Political Psychology ISPP, European Consortium for Political Research ECPR, International Political Science Association IPSA, ... Kleinere netwerken op het gebied van politieke taal, politieke socialisatie en politieke marketing: Groupe de contact FNRS Langue (s) et Politique (s); CADAAD Critical Discourse Analysis Across Disciplines; IPSA Research Committee on Political Socialization and Education; IPMA International Political Marketing Association. De leden van de onderzoeksgroep zijn actief in deze netwerken, en nemen het voortouw in het internationale wetenschappelijke peer-reviewed tijdschrift Politics, Culture and Socialization (Barbara Budrich publishing). Toekomst De Political Communication Research Unit zal verder Ph.D. studenten aantrekken in het hierboven beschreven domein, ook door het aanvragen van subsidies. De eenheid zal haar (internationale) publicatiestrategie verderzetten en zich concentreren op publicaties met internationale peer review (Web of Science en andere). Zij zal daarnaast meewerken aan het populariseren van wetenschappelijke bevindingen. Tot slot... De Political Communication Research Unit bestudeert, samengevat, psychologische, taalkundige, (nieuwe) media, socialisatie en marketing aspecten van politieke communicatie. Politieke communicatie is symbolische en strategische communicatie in collectieve mentale en groepsprocessen. Schakels in dit proces van de vorming van de publieke opinie zijn: de rol van politieke elites (bron); hun taal, symbolen en communicatie (boodschap); de traditionele en nieuwe media die worden gebruikt (kanaal); de constructie van politieke betekenis (publiek); en de strategieën bij dit proces (effecten). Het is de bedoeling deze schakels zoveel mogelijk te bestuderen in relatie tot elkaar en binnen de context van het proces als geheel. De Political Communication Research Unit van het Departement Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Antwerpen neemt een unieke plaats in binnen het Vlaamse universitaire landschap. Haar specifieke benadering en onderwerp zorgen voor een scherp afgebakend profiel in vergelijking met andere onderzoeksgroepen binnen het departement, de faculteit en de universiteit, en met andere universiteiten.

Postadressen:

UA, Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, BE

Acroniem:
T_FOPSW
Disciplinecodes:
  • SOCIALE WETENSCHAPPEN (S)
    • Pers- en communicatiewetenschappen
    • Politieke en administratieve wetenschappen

Teamverantwoordelijke

Teamleden

Meer onderzoekers...