Over het onderzoeksportaal

Het FRIS onderzoeksportaal dat u nu bekijkt is het uithangbord van het FRIS (Flanders Research Information Space) programma, uitgevoerd door het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid. FRIS wil een eenvoudig, transparant en open platform zijn om Vlaamse onderzoeksinformatie openbaar te maken.

In een overzichtelijke infografiek vind je meer informatie over het FRIS programma.

Over het huidige portaal

De gegevens die u kan raadplagen worden om de zes maand geactualiseerd. Er wordt momenteel gewerkt aan een platform dat aanpassingen in real-time kan tonen.

 

De onderzoeksprojecten en organisaties worden thematisch geclassificeerd volgens de wetenschappelijke discipline waarop zij betrekking hebben. Voor de onderzoekers worden de wetenschapsdomeinen weergegeven waarin zij werkzaam zijn. U kunt de overzichtstabellen van deze classificatieschema's hieronder raadplegen:

Disciplinecodes.pdf (50.81 Kb)
Disciplinecodes.xls (67 Kb)

Wetenschapsdomeinen.pdf (16.59 Kb)
Wetenschapsdomeinen.xls (18 Kb)

Over FRIS

Het FRIS programma behelst veel meer dan enkel het onderzoeksportaal. Momenteel werken we achter de schermen aan volgende projecten:

Nieuwe leveranciers

Het onderzoeksportaal zal in de toekomst stapsgewijs verder uitgebreid worden zowel naar inhoud toe (zoals publicaties en andere onderzoeksoutput) als naar mogelijke leveranciers en gebruikers (zoals hogescholen, andere wetenschappelijke en financierende instellingen).

Een aantal instellingen (Hogeschool Gent, Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG), Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en Vrije Universiteit Brussel) maakt voor het beheer van hun onderzoeksinformatie gebruik van het softwareproduct PURE. Voor deze instellingen werd een gebruikersgroep opgericht, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen, over hun behoeften afstemmen en middelen kunnen bundelen en efficiënt inzetten bij het aanleveren van data vanuit de PURE systemen aan het FRIS onderzoeksportaal.

Ook heeft EWI aan een aantal kleinere instellingen in Vlaanderen een  PURE omgeving  aangeboden waar zij hun onderzoeksinformatie kunnen beheren voor hun interne doeleinden én diezelfde informatie aan het FRIS onderzoeksportaal kunnen aanbieden. Momenteel zijn het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het departement Cultuur, Jeugd, Media en Sport, Artevelde Hogeschool en de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek gebruikers binnen deze omgeving.

Met de Strategische Onderzoekscentra (Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), Interuniversitair Micro-electronica Centrum (IMEC), Vlaamse Instelling voor technologisch onderzoek (VITO) en iMinds) loopt een begeleidingstraject voor het opstellen van een stappenplan voor aanlevering van hun onderzoeksinformatie aan het FRIS onderzoeksportaal.

Gebruik van internationale standaarden

Omdat de blik van het FRIS onderzoeksportaal verder wil reiken dan Vlaanderen alleen, maken we gebruik van algemeen geldende standaarden. Wat u als gebruiker niet kan zien, maar wat een zeer belangrijke vooruitgang betekent, is dat de gegevens achter de schermen geordend zijn volgens het CERIF-datamodel, een Europese standaard, die data-uitwisseling op internationaal niveau toelaat. Meer hierover leest u hier.

Semantiek

Onderzoeksinformatie in Vlaanderen zit verspreid over tal van actoren met elk hun eigen systemen en manier van denken. Vaak praten verscheidene instellingen wel over dezelfde soort van informatie maar drukken ze het anders uit of gebruiken ze net andersom dezelfde term voor een ander begrip. Iedereen moet zijn eigen ‘taal’ kunnen blijven spreken, maar dit moet kunnen vertaald worden naar een gemeenschappelijke terminologie om op uniforme wijze onderzoeksinformatie te kunnen aanleveren aan FRIS. EWI stelt hiervoor een semantisch platform ter beschikking, het Data Governance Center, waar de dataleveranciers hun classificaties, datamodellen, codes etc kunnen beheren en vertalen naar de semantiek van FRIS.

Open data

Binnen het inmiddels afgeronde pilootproject RILOD (Research Information Linked Open Data) werd de gestructureerde onderzoeksinformatie van het FRIS onderzoeksportaal gecombineerd met ongestructureerde gegevens op het web wereldwijd (volledige tekst van publicaties, websites van projecten en personen) om via een intelligente zoekmotor te komen tot een classificatie van deze ongestructureerde data. Hierdoor worden 600.000 Vlaamse publicaties als open data beschikbaar gesteld. Momenteel is dit nog maar in een heel technische omgeving beschikbaar. We werken momenteel  volop aan visualisaties om deze gegevens op klantvriendelijke wijze ter beschikking te stellen.

Webdiensten

Het is onmogelijk goede datakwaliteit te bereiken, wanneer elke instelling ook gegevens van andere instellingen zelf gaat creëren en beheren. In principe is er voor elk deeltje onderzoeksinformatie een unieke authentieke bron die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van deze informatie en het is exact deze informatie die naadloos en in real- time via webdiensten aan de andere gebruikers moet worden aangeboden. Een eerste webdienst bevat de organisatie-eenheden. Elke instelling levert zijn eigen organisatie-eenheden aan en kan in ruil hiervoor beschikken over de organisatie-eenheden van de andere instellingen. Tevens kunnen de data worden verrijkt met gegevens uit de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (V-KBO). In de toekomst zullen nog andere informatieobjecten via gecentraliseerde webdiensten worden aangeboden (bvb. wetenschappelijke tijdschriften).